БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: брендинг території, молодіжне підприємництво

Анотація

У статті обґрунтовано напрями, за якими брендинг території сприяє розвитку мо- лодіжного підприємництва і забезпечує реалізацію його соціально-економічних функцій. Уточнено та розширено поняття «брендинг території» з урахуванням аспекту взаєм- ного впливу та взаємодії цього інструментарію з феноменом і процесами молодіжного підприємництва на основі відповідності економічних та соціальних інтересів зацікавлених сторін. Виділено основні напрями формування позитивного іміджу та репутації регіону, за кожним з яких проаналізовано досвід застосування інноваційних інструментів сто- совно стимулювання молодіжного підприємництва. У ході дослідження встановлено, що стратегія брендингу дає змогу здійснювати завдання формування детермінантів підви- щення рівня самоототожнення/самоідентифікації молоді з територією проживання та, як наслідок, конструювання стійкої позитивної регіональної ідентичності й мотивації до реалізації підприємницької активності та ін.

Посилання

Шарков Ф.И. Брендинг и культура организации. Москва, 2003. С. 95.

Рожков И.Я. Реклама: планка для «профи». Москва, 1999. С. 97.

Терминологический словарь маркетинга. URL: http://www.marketing/spb.ru/read/doc/ (дата звернення: 10.10.2020).

Добробабенко Н.С. Mission & vision: ценности марки и основа корпоративной стратегии. Реклама. Advertising. 2000. № 1. С. 14.

Doing Business 2020. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf (дата звернення: 10.10.2020).

Center on Global Brand Leadership. URL: http://www.globalbrands.org (дата звернення: 10.10.2020).

Король А.Н. Брендинг как синтетическая маркетинговая коммуникация фирмы. Практический маркетинг. 2005. № 12. С. 11.

Архангельская К.В. Бренд как объект исследования. Известия Уральского государственного университета. 2006. № 47. С. 52–58.

Міжнародна консалтингова агенція Brandflight. URL: http://www.brandflight.com/ru/branding/ (дата звернення: 10.10.2020).

Шульгіна Л.М., Лео М.В. Брендинг: теорія та практика (на прикладі об’єктів комерційної нерухомості) : монографія. Київ : Астон, 2011. 272 с.

The Global Innovation Index 2019. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата звернення: 10.10.2020).

Кирилов Ю.Є., Крикунова В.М., Жосан Г.В. Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання. Економічні інновації. 2019. Т. 21. Вип. 1(70). С. 52–63. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiY4f-imI7kAhUhmYsKHblHD2IQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ei-journal.com%2Findex.php%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F577%2F232&usg=AOvVaw1-m8M2DTul3HZGQY9axPVT (дата звернення: 10.10.2020).

Жосан Г.В. Особливості взаємодії груп стейкхолдерів молодіжного підприємництва. Вчені записки ТНУ. Серія «Економіка і управління». 2020. Т. 31(70). № 3. С. 150–155. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1/26.pdf (дата звернення: 10.10.2020).

Кирилов Ю.Є. Бренд країни в глобалізованому світі. Херсон : Грінь Д.С., 2013. 156 с.

Sharkov, F. Y`. (2003) Brending i kul'tura organizatsii [Organizational branding and culture]. Moscow. (in Russian)

Rozhkov, Y`. Ya. (1999) Reklama: planka dlya «profy» [Advertising: the bar for the "pros"]. Moscow. (in Russian)

Terminologicheskiy slovar' marketinga. Available at: http://www.marketing/spb.ru/read/doc/ (accessed 10 October 2020).

Dobrobabenko, N. S. (2000) Mission & vision: tsennosti marki i osnova korporativnoy strategii [Mission & vision: brand values and corporate strategy]. Reklama. Advertising. no. 1, pp. 14.

Doing Business 2020 (2020). Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf (accessed 10 October 2020).

Center on Global Brand Leadership. Available at: http://www.globalbrands.org (accessed 10 October 2020).

Korol A. N. (2005) Brending kak sinteticheskaya marketingovaya kommunikatsiya firmy [Branding as a synthetic marketing communication of a company]. Prakticheskiy marketing, no. 12, pp. 11.

Arkhangel'skaya K.V. (2006) Brend kak ob’ekt issledovaniya [Brand as an object of research]. Y Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta, no. 47, pp. 52-58.

Mizhnarodna konsaltyngova agenciya «Brandflight». [International Consulting Agency "Brandflight"]. Available at: http://www.brandflight.com/ru/branding/ (accessed 10 October 2020).

Shul`gina L.M., Leo M.V. (2011) Brendynh: teoriia ta praktyka (na prykladi obiektiv komertsiinoi nerukhomosti) [Branding: theory and practice (on the example of commercial real estate)]. Kyiv: Aston. (in Ukrainian)

The Global Innovation Index 2019. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (accessed 10 October 2020).

Kyrylov Yu.Ye., Krykunova V.M., Zhosan H.V. (2019) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist u systemi pidpryiemnytskoi diialnosti: transformatsiia pidkhodiv i napriamiv otsiniuvannia [Corporate social responsibility in the system of entrepreneurial activity: transformation of approaches and directions of evaluation]. Ekonomichni innovaciyi. vol. 21, no. 1 (70), pp. 52-63. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiY4f-imI7kAhUhmYsKHblHD2IQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ei-journal.com%2Findex.php%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F577%2F232&usg=AOvVaw1-m8M2DTul3HZGQY9axPVT (accessed 10 October 2020).

Zhosan G.V. (2020) Osoblyvosti vzaiemodii hrup steikkholderiv molodizhnoho pidpryiemnytstva [Features of interaction of groups of stakeholders of youth entrepreneurship]. Vcheni zapysky TNU. Seriia «Ekonomika i upravlinnia». vol. 31 (70), no. 3, pp. 150-155. Available at: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1/26.pdf (accessed 10 October 2020).

Kyrylov Yu.Ie. (2013) Brend krainy v hlobalizovanomu sviti [The country's brand in a globalized world]. Kherson: Hrin D.S. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 337
Завантажень PDF: 258
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Кирилов, Ю., Крикунова, В., & Жосан, Г. (2020). БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 94-106. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ