СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: молодіжне підприємництво, індустрія туризму, туристичне молодіжне підприємництво, туристична дестинація, туристично-рекреаційний потенціал

Анотація

Мета статті полягає у визначенні пріоритетів розвитку туристичного молодіжного підприємництва в Херсонській області та його ролі в реалізації туристичного потенці- алу регіону. Використано абстрактно-логічний метод (обґрунтування теоретичних по- ложень, систематизація чинників розвитку), статистичного аналізу (характеристика стану аналізованого сектору підприємництва). Потенціал молодіжного підприємництва – динамічна і креативна реакція на виклики зовнішнього середовища, реалізація бізнес-ідеї соціально відповідально, схильність до інноваційного інвестування. Його активація у ту- ристичному бізнесі передбачає створення умов для промоції, диверсифікації та підвищен- ня якості туристичних продуктів, стимулювання крафтових виробництв, таргетовану державну фінансову, правову та інформаційну підтримку.

Посилання

Жосан Г.В. Визначення стейкхолдерів молодіжного підприємництва. Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial : Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 1), 24 de abril de 2020. Barcelona, España : Plataforma Europea de la Ciencia. P. 48–52. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.04.2020/280 (дата звернення: 02.11.2020).

Yurii Kyrylov, Natalia Kyrychenko, Tatyana Stukan and Hanna Zhosan, Formation of Enterprise. Management Strategies and Entrepreneurship Training, International Journal of Management. 2020. № 11(6). Р. 793–800. URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/ijm/VOLUME_11_ISSUE_6/IJM_11_06_067.pdf (дата звернення: 02.11.2020).

Жданов І.О. Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації. Тернопіль : Тернограф, 2017. С. 100.

Дідух О.О. Соціологічний аналіз проблеми безробіття серед української молоді. Грані. 2016. № 5. С. 68–75.

Мельниченко О. Молодіжний ринок праці України: проблеми і перспективи. Психологія і суспільство. 2015. № 3. С. 99–104.

Корпач Н. Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект. Педагогічний часопис Волині. 2016. № 2. С. 30–34.

Yuriy Kyrylov, Viktoriia Hranovska, Hanna Zhosan, Inna Dotsenko, Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology. 2020. Vol. 63 Issue 6. Р. 1430–1448. URL: http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/2218 (дата звернення: 03.11.2020).

Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Алєщенко Л.О. Економічний механізм формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 45–55.

Васильчак С.В., Семак С.С. Формування конкурентоспроможності туристичних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 3 С. 61–64.

Газуда С.М. Конкурентні переваги регіонального розвитку сфери туризму. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2016. № 14. С. 106–110.

Грабовенська С.П. Конкурентоспроможність територіальних ринків туристичних послуг в Україні : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2017. 222 с.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету міністрів України № 168 від 16.03.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (дата звернення: 03.10.2020).

Стратегія розвитку Херсонської області на період 2021–2027 років. URL: https://khoda.gov.ua/strateg%D1%96ja-rozvitku-2021-2027 (дата звернення: 07.04.2020).

Відпочинок і туризм у Херсонській області у 2019 році : статистичний бюлетень / Головне управління статистики у Херсонській області. Херсон, 2020. 54 с.

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2019 рр.) / Головне управління статистики у Херсонській області. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/statistichna-informatsiya/728-turizm/2057-turistichni-potoki-2000-2011-rr.html (дата звернення: 17.10.2020).

Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення: 17.11.2020).

Zhosan G.V. (2020) Vyznachennia steikkholderiv molodizhnoho pidpryiemnytstva [Identification of youth entrepreneurship stakeholders] Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌGOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 1), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. P. 48-52. Available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.04.2020/280 (accessed 02 November 2020).

Yurii Kyrylov, Natalia Kyrychenko, Tatyana Stukan and Hanna Zhosan, (2020) Formation of Enterprise. Management Strategies and Entrepreneurship Training, International Journal of Management, 11 (6), pp. 793-800. URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/ijm/VOLUME_11_ISSUE_6/IJM_11_06_067.pdf (accessed 02 November 2020).

Zhdanov I. O. (2017) Formuvannya ta realizaciya derzhavnoyi molodizhnoyi polityky v Ukrayini v umovah decentralizaciyi [Formation and implementation of state youth policy in Ukraine in the conditions of decentralization]. Ternopil: TOV «Ternograf». (in Ukrainian)

Didukh O.O. (2016) Sotsiolohichnyi analiz problemy bezrobittia sered ukrainskoi molodi. [Sociological analysis of the problem of unemployment among Ukrainian youth]. Grani, no. 5, pp. 68–75.

Melnychenko O. (2015) Molodizhnyi rynok pratsi Ukrainy: problemy i perspektyvy [Youth labor market of Ukraine: problems and prospects]. Psykholohiia i suspilstvo. no. 3, pp. 99–104.

Korpach N. (2016) Osnovni napriamy realizatsii derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini: sotsialno-pedahohichnyi aspekt [The main directions of implementation of the state youth policy in Ukraine: social and pedagogical aspect]. Pedahohichnyi chasopys Volyni. no. 2, pp. 30–34.

Yuriy Kyrylov, Viktoriia Hranovska, Hanna Zhosan, Inna Dotsenko, (2020) Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology. Volume: 63 Issue: 6. рр. 1430-1448. (accessed 03 November 2020).

Kyrylov Yu.Ye., Hranovska V.H., Alieshchenko L.O. (2020) Ekonomichnyi mekhanizm formuvannia konkurentnykh perevah subiektiv turystychnoi haluzi [Economic mechanism of formation of competitive advantages of subjects of tourist branch]. Ekonomika APK. no. 5, pp. 45.

Vasylchak S.V., Semak S.S. (2014) Formuvannia konkurentospromozhnosti turystychnykh pidpryiemstv u konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [Formation of competitiveness of tourist enterprises in the context of economic security]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. no. 3, pp. 61-64.

Hazuda S.M. (2016) Konkurentni perevahy rehionalnoho rozvytku sfery turyzmu [Competitive advantages of regional development of tourism] Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho, no. 14, pp. 106-110.

Hrabovenska S.P. (2017) Konkurentospromozhnist terytorialnykh rynkiv turystychnykh posluh v Ukraini [Competitiveness of territorial markets of tourist services in Ukraine] (PhD Thesis), Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka.

Pro shvalennya Strategiyi rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku [On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026] Rozporyadzhennya Kabinetu ministriv Ukrayiny no. 168 vid 16.03.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (accessed 03 October 2020).

Stratehiia rozvytku Khersonskoi oblasti na period 2021-2027 rokiv. [Development strategy of Kherson region for the period 2021-2027] URL: https://khoda.gov.ua/strateg%D1%96ja-rozvitku-2021-2027 (accessed 07 April 2020).

Vidpochynok i turyzm u Khersonskii oblasti u 2019 rotsi : statystychnyi biuleten [Recreation and tourism in the Kherson region in 2019: statistical bulletin]. Holovne upravlinnia statystyky u Khersonskii oblasti., 2020.

Kilkist turystiv, obsluhovanykh turoperatoramy ta turahentamy, za vydamy turyzmu (2000-2019) [Number of tourists served by tour operators and travel agents, by type of tourism (2000-2019)]. Holovne upravlinnia statystyky u Khersonskii oblasti. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/statistichna-informatsiya/728-turizm/2057-turistichni-potoki-2000-2011-rr.html (accessed 17 October 2020).

Pandemiya COVID-19 ta yiyi naslidky` u sferi tury`zmu v Ukrayini. [The COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine] URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (accessed 17 November 2020).

Переглядів статті: 327
Завантажень PDF: 247
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Крикунова, В., & Алєщенко, Л. (2020). СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 107-115. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ