МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПОСТПАНДЕМІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: менеджмент, персонал, пандемія, воєнний стан, керівник

Анотація

У статті виділено фактори впливу на персонал у 2021-2022 році та ознаки, за якими можна визначити чи готова компанія до управління персоналом в умовах після пандемії, під час воєнного стану та можливих макроекономічних наслідків. Серед дій, які слід постійно впроваджувати бізнесу в результаті проходження випробувань карантином і потім воєнним станом слід виділено: визначення напрямів впливу пандемії COVID-19 та воєнного стану на працівників організації та, відповідно, бізнес у цілому; забезпечення захисту працівників та їхніх сімей одночасно з максимально можливим захистом бізнесу від коротко- та довгострокових наслідків пандемії та воєнного стану; формування тактики управління персоналом в умовах загальносвітових та національних макроекономічних та соціальних змін; блискавичне реагування в умовах безперервності та небувалої динамічності змін у країні та світі; безперервний моніторинг ситуації та своєчасне формулювання ключових завдань з управління персоналом для забезпечення стійкості бізнесу; сучасні компетенції робітників, набуті під час карантину та воєнного стану та як їх використовувати в бізнесі.

Посилання

Действия HR в ситуации пандемии. KPMG. 2020. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/04/ru-ru-hr-actions-in-pandemic.pdf (дата звернення: 28.03.2022).

A. Ignatius. What Is the Next Normal Going to Look Like? Harvard Business review. 2020. URL: https://hbr.org/2020/07/what-is-the-next-normal-going-to-look-like (дата звернення: 29.03.2022).

Yuriy Kyrylov, Viktoriia Hranovska, Hanna Zhosan, Inna Dotsenko, Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology. Volume: 63 Issue: 6. Publication Year: 2020. рр. 1430–1448.

Averchev O., Trukhachova K., Zhosan H. (2021) Development of a System of Effective Use of Enterprise Resources by Balancing the Effectiveness of Economic Activity in Terms of Resource Features. 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 – Proceedings, Р. 372–375. 15 September, 2021. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9548339

Жосан Г.В. Адаптивний менеджмент і сталий розвиток: взаємозв’язок понять у контексті управління діяльністю підприємства в умовах невизначеності. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 179–187.

Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Напрями вдосконалення мотивації трудової діяльності на підприємстві. Інтелект ХХІ. 2021. Випуск 2. С. 33–37.

Deistvyia HR v sytuatsyy pandemyy. [HR actions in a pandemic situation] KPMG. 2020. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/04/ru-ru-hr-actions-in-pandemic.pdf (data zvernennia: 28.03.2022).

A. Ignatius. What Is the Next Normal Going to Look Like? Harvard Business review. 2020. URL: https://hbr.org/2020/07/what-is-the-next-normal-going-to-look-like (data zvernennia: 29.03.2022).

Yuriy Kyrylov, Viktoriia Hranovska, Hanna Zhosan, Inna Dotsenko, Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology. Volume: 63 Issue: 6. Publication Year: 2020. 1430–1448.

Averchev O., Trukhachova K., Zhosan H. (2021) Development of a System of Effective Use of Enterprise Resources by Balancing the Effectiveness of Economic Activity in Terms of Resource Features. 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 – Proceedings, R. 372 – 375 15 September, 2021. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9548339

Zhosan H.V. (2021) Adaptyvnyi menedzhment i stalyi rozvytok: vzaiemozviazok poniat u konteksti upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti [Adaptive management and sustainable development: the relationship of concepts in the context of enterprise management in conditions of uncertainty] Biznes Inform, 3, 179–187.

Zhosan H.V., Kyrychenko N.V. (2021) Napriamy vdoskonalennia motyvatsii trudovoi diialnosti na pidpryiemstvi. [Directions for improving the motivation of work at the enterprise]. Intelekt ХХІ, 2, 33–37.

Переглядів статті: 1236
Завантажень PDF: 718
Опубліковано
2022-05-23
Як цитувати
Жосан, Г., & Кириченко, Н. (2022). МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПОСТПАНДЕМІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (12), 46-51. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.12.6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають