ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА ПРИНЦИПАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

Ключові слова: туристичний бізнес, кластер, управління, підприємство, принципи

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні засади формування туристичних кластерів та особливості управління підприємствами туристичного бізнесу в умовах кластеризації. Розглянуто поняття туристичного кластеру, його складові, моделі взаємодії учасників. Визначено переваги об’єднання туристичних компаній у кластери. Проаналізовано життєвий цикл туристичного кластеру та фактори, що впливають на результативність функціонування. Обґрунтовано актуальність розробки принципів та методів управління туристичними підприємствами в умовах кластерної інтеграції з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Запропоновано концептуальну модель формування системи управління туристичним кластером на засадах сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності туристичних компаній-учасниць.

Посилання

Гонта О.І. Імпульси регіонального розвитку на основі кластеризації сфери туризму та рекреації. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1 (21). С. 142–150.

Маслиган О., Касинець О. Інтеграційна модель розвитку сфери туризму та рекреації у фокусі переваг і перспектив регіонального управління. Геополітика України: історія і сучасність. 2020. Вип. 1 (24). C. 173–183.

Юхновська Ю.О. Теоретичний підхід до визначення економічної категорії “туристичний кластер”. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 6.1-1. С. 131–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_6

Семенова М.В. Туристичний кластер як інноваційний інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільств і: зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Інтернет-конференції (м. Харків, 29 листопада 2019 р.). Харків : НДІ ПЗІР НАПрНУ. С. 167–172.

Kirilov Yu.E., Granovskaya V.G., Aleshchenko L.O., Economic mechanism of formation of competitive advantages of subjects of tourist branch. International scientific-practical journal “Economics of AIC”. 2020. No. 5:45.

Honta O. I. (2020) Impulsy rehionalnoho rozvytku na osnovi klasteryzatsii sfery turyzmu ta rekreatsii [Impulses of the regional development based on the clusterization of tourism and recreation spheres]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia - Problems and Prospects of Economics and Management, no. 1 (21), pp. 142–150.

Maslyhan O., Kasynets O. (2020) Intehratsiina model rozvytku sfery turyzmu ta rekreatsii u fokusi perevah i perspektyv rehionalnoho upravlinnia [The integration model of the development of tourism and recreation in the focus of the advantages and prospects of regional management]. Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist - Geopolitics of Ukraine: History and Modernity, vol. 1 (24), pp. 173–183.

Yukhnovska Yu. O. (2019) Teoretychnyi pidkhid do vyznachennia ekonomichnoi katehorii “turystychnyi klaster” [Theoretical approach to the definition of the economic category “tourist cluster”]. Biznes-navihator - Business Navigator, vol. 6.1-1, pp. 131–135.

Semenova M. V. (November 29, 2019) Turystychnyi klaster yak innovatsiinyi instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti turystychnoi haluzi [Tourist cluster as an innovative tool to increase the tourism industry competitiveness]. Proceedings of the Suchasni problemy rozvytku prava ta ekonomiky v innovatsiinomu suspilstvi, Kharkiv: NDI PZIR NAPrNU, pp. 167–172.

Kirilov Yu. E., Granovskaya V. G., Aleshchenko L. O., (2020) Economic mechanism of formation of competitive advantages of subjects of tourist branch. International scientific-practical journal “Economics of AIC”, No.5:45.

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Нікітенко, К. (2023). ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА ПРИНЦИПАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 128-133. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.14
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ