ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Ключові слова: тенденція, прогнозування, альтернатива, адекватність, надійність, тренд, екстраполяція

Анотація

Математичне моделювання економічних явищ та процесів шляхом послідовного встановлення логічних причинно-наслідкових зв’язків є найбільш ефективним засобом рішення різноманітних проблем економічно розвинутого суспільства. Прогнозування розглядається як система методів та математичних моделей, що виводить управління масовими економічними явищами та процесами на якісно вищий рівень. Створення математичних моделей та прогнозування на їх основі передбачає застосування статистичних категорій, методів, інструментарію, вибір яких визначається особливостями та структурою предмету дослідження, впливом зовнішніх передбачуваних та випадкових чинників. Метою дослідження є практичні аспекти застосування математичних методів аналізу формалізованих тенденцій економічних показників, обґрунтування вибору статистичних критеріїв оцінки математичної моделі прогностичних альтернатив управлінських рішень.

Посилання

Лєпа Є.В., Дебела І.М. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник. Херсон : Херсонська міська друкарня, 2007. 184 с.

Дебела І.М. Економіко-математичне моделювання : навчальний посібник. Херсон, 2011. 348 с.

Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2001. 170 с.

Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2005. 378 с.

Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2004. 127 c.

Статистика : підручник / С.С. Герасименко та ін. ; за наук. ред. С.С. Герасименка. Київ : КНЕУ, 2000. 467 с.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 408 с.

Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2019. 456 с.

Діяльність підприємств – суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Херсонської області : статистичний збірник / Головне управління статистики у Херсонській області. Херсон, 2020. 275 с.

Головне управління статистики у Херсонській області : вебсайт. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/statistichna-informatsiya.html (дата звернення: 10.02.2021).

Lepa E.V., Debela I.M. (2007) Proghnozuvannja socialjno-ekonomichnykh procesiv [Forecasting of socio-economic processes]. Kherson: Kherson city printing house. (in Ukrainian)

Debela I.M. (2011) Ekonomiko-matematychne modeljuvannja [Economic-mathematical modeling]. Kherson. (in Ukrainian)

Erina A.M. (2001) Statystychne modeljuvannja ta proghnozuvannja [Statistical modeling and forecasting]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Prisenko G.V., Ravikovich E.I. (2005) Proghnozuvannja socialjno-ekonomichnykh procesiv [Forecasting of socio-economic processes]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Erina A.M. (2004) Orghanizacija vybirkovykh obstezhenj [Organization of sample surveys]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Gerasimenko S.S., et.al (2000). Statystyka [Statistics]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Vitlinsky V.V. (2003) Modeljuvannja ekonomiky [Modeling of economy]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Chernyak O.I., Zakharchenko P.V. (ed.) (2019) Aktualjni problemy proghnozuvannja rozvytku socialjno-ekonomichnykh system [Actual problems of forecasting the development of socio-economic systems]. Melitopol: Publishing house of Melitopol city printing house. (in Ukrainian)

Gholovne upravlinnja statystyky u Khersonsjkij oblasti (2020) Dijaljnistj pidpryjemstv – sub'jektiv velykogho, serednjogho, malogho ta mikro pidpryjemnyctva Khersonsjkoji oblasti [Activities of enterprises - subjects of large, medium, small and micro entrepreneurship of Kherson region], Kherson: Main Department of Statistics in Kherson Oblast.

Gholovne upravlinnja statystyky u Khersonsjkij oblasti. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/statistichna-informatsiya.html (accessed 10 February 2021).

Переглядів статті: 269
Завантажень PDF: 250
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Дебела, І. (2021). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 113-120. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.13
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають