АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ключові слова: інноваційні методи, облік та оподаткування, економічне спрямування, бухгалтерський облік, викладання економічних дисциплін

Анотація

У статті проаналізовано інноваційні методи, що дають змогу викладачеві вибирати оптимальну стратегію процесу навчання, використовувати сучасні освітні технології з метою мотивації та творчого розвитку здобувачів, їх підготовки до практичної діяльності. Зазначено аспекти успішного засвоєння здобувачами основ бухгалтерського обліку, результативне використання презентацій на етапі узагальнення інформації за окремими темами: під час вивчення елементів методу бухгалтерського обліку, об'єктів обліку, форм бухгалтерської фінансової звітності. Наголошено, що програма дисципліни «Бухгалтерський облік» повинна визначати поступальний розвиток і систематичність навчального матеріалу, а навчальний матеріал повинен бути доступним і повинен активізувати пізнавальний інтерес, ознайомлювати з практичними прийомами в досліджуваному напрямі.

Посилання

Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе : учебное пособие / сост. Т.Г. Мухина. Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. 97 с.

Варзацька Л.О., Кратосюк Л.М. Інтерактивні технології в системі особистісно-зорієнтованої освіти. Бібліотечка «Дивослова». 2006. № 4. 125 с.

Варнавська І.В. Морально-психологічна готовність фахівців з обліку й оподаткування до професійної діяльності. Virtus: Scientific Journal. 2019. № 33. Р. 71–73.

Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии: Интегральная и ТОГИС. Москва : НИИ школьных технологий, 2006. 208 с.

Коржуєв А.В., Попков В.А., Рязанова Е.Л. Рефлексія і критичне мислення в контексті завдань вищої освіти. Педагогіка. 2002. № 1. С. 18–22.

Краснов С.И., Каменский Р.Г. Гуманитарная экспертиза инновационной деятельности образовательных учреждений. Педагогика. 2011. № 1. С. 48–56.

Мендель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное пособие. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 260 с.

Черемісін О.В. Роль самоврядування в розвитку освіти в містах Півдня України кінця XVIII – початку XX ст. Scriptorium nostrum. 2016. № 3(6). С. 55–75.

Muhina T.G. (ed.) (2013) Aktivnye i interaktivnye obrazovatel'nye tekhnologii (formy provedeniya zanyatij) v vysshej shkole [Active and interactive educational technologies (forms of conducting classes) in higher education]. Nizhnij Novgorod: NNGASU. (in Russian)

Varzatska L.O., Kratosiuk L.M. (2006) Interaktyvni tekhnolohii v systemi osobystisno-zoriientovanoi osvity [Interactive technologies in the system of personality-oriented education]. Bibliotechka «Dyvoslova», no. 4.

Varnavska I.V. (2019) Moralno-psykholohichna hotovnist fakhivtsiv z obliku y opodatkuvannia do profesiinoi diialnosti [Moral and psychological readiness of accounting and taxation specialists for professional activity]. Virtus: Scientific Journal, no. 33, pp. 71-73.

Guzeev V. Effective educational technologies: Integral and TOGIS V. (2006) Effektivnye obrazovatel'nye tekhnologii: Integral'naya i TOGIS []. Moscow: NII shkol'nyh tekhnologij. (in Russian)

Korzhuiev A.V., Popkov V.A., Riazanova E.L. (2002) Refleksiia i krytychne myslennia v konteksti zavdan vyshchoi osvity [Reflection and critical thinking in the context of higher education tasks]. Pedahohika, no. 1, pp. 18-22.

Krasnov S. I., Kamenskij R.G. (2011) Gumanitarnaya ekspertiza innovacionnoj deyatel'nosti obrazovatel'nyh uchrezhdenij [Humanitarian expertise of innovative activities of educational institutions]. Pedagogika, no. 1, pp. 48-56.

Mendel' B.R. (2019) Innovacionnye tekhnologii pedagogicheskoj deyatel'nosti: uchebnoe posobie dlya magistrantov [Innovative technologies of pedagogical activity]. Moscow; Berlin: Direkt-Media. in Russian)

Cheremisin O. V. (2016) Rol samovriaduvannia v rozvytku osvity v mistakh Pivdnia Ukrainy kintsia XVIII – pochatku XX st. [The role of self-government in the development of education in the cities of southern Ukraine in the late XVIII - early XX centuries]. Scriptorium nostrum, no. 3 (6), pp. 55-75.

Переглядів статті: 325
Завантажень PDF: 256
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Варнавська, І. (2021). АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 104-111. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.13
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ