ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

  • С.Ю. Боліла Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • Н.В. Кириченко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • І.В. Осадчук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: аграрне виробництво, регіональний рівень, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність в аграрній сфері, управління інноваційною діяльністю агровиробників

Анотація

У статті висвітлено теоретичні та методичні аспекти управління інноваційною діяльністю аграрних виробників Херсонської області. Зазначено, що розвиток аграрної сфери повинен бути спрямований в інноваційному руслі через формування чітко визначеної стратегії, налагодженого дієвого механізму управління процесом та створенням ефективної управлінської системи. Визначено та узагальнено низку проблем, що гальмують інноваційний розвиток. Розглянуто передумови впровадження ефективних механізмів управління інноваційною діяльністю аграрних виробників на регіональному рівні. Розкрито шляхи підвищення ефективності використання аграрного науково-технічного потенціалу через створення паркоутворюючих структур на регіональному рівні. Розглянуто процес формування ефективної системи управління інноваційною діяльністю в аграрній сфері на регіональному та локальному рівнях та визначено спектр задач для кожного з них.

Посилання

Музика П.М. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України. Економіка АПК. 2005. № 8. С. 42–45.

Зубець М., Тивончук С. Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому виробництві. Київ : Аграрна наука, 2004. 192 с.

Супіханов Б.К. Про підвищення конкурентоздатності аграрного виробництва в сучасних умовах. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 3–8.

Шквиря Н.О. Стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. Інтенсифікація і сталий розвиток сільськогосподарського виробництва. Вісник ХНАУ, 2009. №3. С. 320.

Марчук Л.П. Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві. Економіка АПК. 2010. № 7. С. 96.

Месель-Веселяк В.Я. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України . Економіка АПК. 2010. № 12. С. 8.

Muzyka P.M. (2005). Aktyvizaciya innovacijnoyi diyalnosti v agrarnomu sektori ekonomiky Ukrayiny [Activation of innovative activity in the agrarian sector of economy of Ukraine. APK economy]. Ekonomika APK. № 8, рр. 42–45.

Zubets M., Tyvonchuk S. (2004). Rozvytok innovacijnyx procesiv v agropromyslovomu vyrobnycztvi [Development of innovative processes in agro-industrial production]. Kyiv: Agrarna nauka, 192 р.

Supikhanov B.K. (2008). Pro pidvyshhennya konkurentozdatnosti agrarnogo vyrobnycztva v suchasnyx umovax [On improving the competitiveness of agricultural production in modern conditions]. Ekonomika APK. № 5, рр. 3–8.

Shkvyria N.O. (2009). Stan i perspektyvy rozvytku innovacijnoyi diyalnosti v Ukrayini [State and prospects of innovation activity in Ukraine]. Intensyfikaciya i stalyj rozvytok silskogospodarskogo vyrobnycztva. Visnyk XNAU. №3. Р. 320.

Marchuk L.P. (2010). Osoblyvosti investycijno – innovacijnoyi diyalnosti v agropromyslovomu vyrobnycztvi [Features of investment – innovative activity in agroindustrial production]. Ekonomika APK. № 7. Р. 96.

Mesel-Veseliak V.Ia. (2010). Pidvyshhennya konkurentospromozhnosti agrarnogo sektoru ekonomiky Ukrayiny [Increasing the competitiveness of the agrarian sector of the Ukrainian economy]. Ekonomika APK. №12. Р. 8.

Переглядів статті: 461
Завантажень PDF: 379
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Боліла, С., Кириченко, Н., & Осадчук, І. (2020). ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 86-94. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/52
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ