МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ У СИСТЕМІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

  • Г.Б. Назарова Центральноукраїнский національний технічний університет
  • Л.В. Кононенко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
  • О.В. Васильєв Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: інформаційні системи, митне декларування, митне оформлення, митний контроль, митні процедури, міжнародна економіка, міжнародна торгівля, цифровізація

Анотація

Стаття присвячена проблемам митного оформлення у системі митного контролю. Зазначено, що митне оформлення - це процес забезпечення відповідності товарів, що ввозяться в країну або вивозяться з неї, чинним митним правилам. Процес митного оформлення передбачає підготовку та подання документів до відповідних митних органів, сплату мита та податків, а також перевірку товарів. Митне оформлення важливе для підприємств, які імпортують або експортують товари, оскільки воно гарантує, що товари належним чином задокументовані і що мито та податки сплачені вчасно і в повному обсязі. У статті розглянуто шість видів митних декларацій, які застосовуються у процесі митного оформлення товарів на території України. Розглянуто процедури та порядок оформлення відмови від оформлення митних декларацій. Проаналізовано процедури, які притаманні відповідному виду митних декларацій, що залежать від митного режиму, регулярності ввезення, стану самого декларанта, наявності всіх документів, що підтверджують відомості, які зазначені у митних декларацій. Особливу увагу приділено стану декларанта, який має авторизацію на застосування спрощення «процедура спрощеного декларування». Зазначено основні вимоги щодо використання кожного виду митних декларацій та особливості їх застосування. Запропоновано спрощення класифікації видів митних декларацій та напрями удосконалення процедур митного оформлення, що дозволить спростити процедури митного оформлення з метою удосконалення митного контролю взагалі.

Посилання

Кононенко Л.В., Назарова Г.Б. & Куц В.І. (2021) Трансформація форм бухгалтерського обліку в умовах розвитку digital-технологій. Економічний простір, № 168, с. 132–137. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/168-22

Гарафонова О. & Жосан Г. (2023) Діджиталізація та автоматизація бізнес-процесів: відмінність дефініцій та місце в менеджменті підприємства. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. № (15), с. 161–166. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.15.19

Кононенко Л.В., Назарова Г.Б., Шишкіна Т.М. Трансформування міжнародної торгівлі в умовах глобалізації і цифровізації економіки. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 5 (5). С. 110–121. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-5(5)-110-121

Ганас Л.М., Дорош О.І., Мукан О.В., Ноджак Л.С., Трухан С.М. Особливості митного оформлення міжнародних вантажів в митному режимі «імпорт». Економічне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/47.pdf. (дата звернення 12.05.2023).

Лісогор Ю.Б. Окремі питання декларування як основного складника митного оформлення. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2019/3/7.pdf. (дата звернення 12.05.2023).

Корнійко Я.Р. Митне оформлення товару в режимі експорту: теоретичні аспекти. Економічний вісник. 2021. № 4. С. 79–88. URL: https://ev.nmu.org.ua/index.php/uk/archive/14-catuk?arh_article=1383. (дата звернення 13.05.2023).

Шевченко Л.В. Адміністративно-правова характеристика диджиталізації у сфері митної справи. Аналітично-порівняльне правознавство. № 5 (2022). С. 318-323. URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/270878. (дата звернення 13.05.2023).

Ковальов В.Г., Гармаш Є.В. Митні формальності, митні процедури. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 4 (27). С. 129–133. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2020/4/22.pdf. (дата звернення 13.05.2023).

Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 р. № 4495-УІ II Відомості Верховної Ради. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. (дата звернення 16.05.2023).

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» від 21 травня 2012 р. № 450 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF#Text (дата звернення 16.05.2023).

Kononenko L.V., Nazarova H.B. & Kuts V.I. (2021) Transformatsiia form bukhhalterskoho obliku v umovakh rozvytku digital-tekhnolohii [Transformation of accounting forms in conditions of development of Digital technologies]. Ekonomichnyi prostir, No. 168, pp. 132–137. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/168-22

Harafonova O. & Zhosan, H. (2023) Didzhytalizatsiia ta avtomatyzatsiia biznes-protsesiv: vidminnist definitsii ta mistse v menedzhmenti pidpryiemstva [Digitalization and automation of business processes: difference of definitions and place in enterprise management]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, No. (15), p. 161–166. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.15.19

Kononenko L.V., Nazarova H.B., Shyshkina T.M. (2022) Transformuvannia mizhnarodnoi torhivli v umovakh hlobalizatsii i tsyfrovizatsii ekonomiky [Transformation of international trade in the context of globalization and digitalization of the economy]. Nauka i tekhnika sohodni, No. 5 (5), pp. 110–121. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-5(5)-110-121

Hanas L.M., Dorosh O.I., Mukan O.V., Nodzhak L.S., Trukhan S.M. (2019) Osoblyvosti mytnoho oformlennia mizhnarodnykh vantazhiv v mytnomu rezhymi «import» [Features of customs clearance of international cargoes in the customs regime "import"] Ekonomichne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika», No. 3 Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/47.pdf. (accessed 12.05.2023).

Lisohor Yu.B. (2019) Okremi pytannia deklaruvannia yak osnovnoho skladnyka mytnoho oformlennia [Some issues of declaration as the main component of customs clearance]. Available at: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2019/3/7.pdf. (accessed 12.05.2023).

Korniiko Ya.R. (2021) Mytne oformlennia tovaru v rezhymi eksportu: teoretychni aspekty [Customs clearance of goods in the export mode: theoretical aspects]. Ekonomichnyi visnyk, No. 4, pp. 79–88. Available at: https://ev.nmu.org.ua/index.php/uk/archive/14-catuk?arh_article=1383. (accessed 13.05.2023).

Shevchenko L.V. (2022) Administratyvno-pravova kharakterystyka dydzhytalizatsii u sferi mytnoi spravy [Administrative and legal characteristics of digitalization in the field of customs]. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo, No. 5, pp. 318–323. Available at: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/270878. (accessed 13.05.2023).

Kovalov V.H., Harmash Ye.V. (2020) Mytni formalnosti, mytni protsedury [Customs formalities, customs procedures]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, No. 4 (27), pp. 129–133. Available at: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2020/4/22.pdf. (accessed 13.05.2023).

Customs Code of Ukraine: Law of Ukraine dated March 13, 2012, No. 4495-UI II Bulletin of the Verkhovna Rada Available at:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. (accessed 16.05.2023).

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Issues related to the application of customs declarations" of May 21, 2012, No. 450 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF#Text (accessed 16.05.2023).

Переглядів статті: 292
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Назарова, Г., Кононенко, Л., & Васильєв, О. (2023). МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ У СИСТЕМІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 249-257. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.33
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ