ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА 5.0

  • В.М. Савченко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
  • Л.В. Кононенко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
  • А.С. Карнаушенко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: фреймворк, Цілі сталого розвитку, блокчейн, відходи, переробка, ресурси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності циркулярної економіки у контексті формування Суспільства 5 та реалізації Цілей сталого розвитку, з’ясуванню особливостей реалізації базових принципів циркулярної економіки у сільському господарстві. Методика дослідження ґрунтується як на загальнонаукових так і спеціальних методах дослідження, а саме: логічного узагальнення, системному, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, тощо. У ході дослідження встановлено, що досягнення Цілей сталого розвитку (стійке економічне зростання, подолання соціальних проблем, досягнення екологічної рівноваги) пов’язується із концепцією циркулярної економіки, сутність та механізм реалізації якої потребують подальших досліджень. Доведено, що циркулярна економіка є сучасною концепцією, що відповідає Цілям сталого розвитку, є противагою лінійної моделі економіки та базується на системі економічно, екологічно і соціально відповідальних підходів до використання обмежених ресурсів. Її реалізація обумовлює необхідність трансформації бізнес-моделей та відповідного державного регулювання. Обґрунтовано, що об’єктивними передумовами впровадження принципів циркулярної економіки є розробка механізму державного регулювання, фінансове забезпечення цільових інвестицій та впровадження системи перманентних освітніх заходів щодо поширення та обміну знань з основ циркулярної економіки та формування свідомого ставлення до використання ресурсів на усіх рівнях – від виробництва до споживання.

Посилання

Гурочкіна В., Будзинська М. Циркулярна економіка: українські реалії та можливості для промислових підприємств. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. № 5. С. 52–64. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5932.5.2020.52-64

Зварич І.Я. Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 512 с.

Карнаушенко А.С. Ефективність впровадження технології блокчейн в страхування. Ефективна економіка. 2022. № 11. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/739 (дата звернення: 17.03.2023).

Кононенко Л.В., Юрченко О.В. Нефінансова (соціальна) звітність підприємств та цілі сталого розвитку. Advances in Technology and Science. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany 2021. URL: http://surl.li/ifywk (дата звернення: 22.03.2023).

Кучер А.В., Кучер Л.Ю., Пащенко Ю.В. Циркулярна економіка в системі сталого розвитку аграрного сектора в умовах євроінтеграції. Економіка та суспільство. 2021. № 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-24. (дата звернення: 28.03.2023).

Набок Р.Ю. Механізми державного регулювання формування та розвитку циркулярної економіки: автореф. дис. …. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 «механізми державного управління»; Національний університет цивільного захисту України. Харків, 2021, 22 с.

Страпчук С.І. Сталий розвиток аграрних підприємств на засадах циркулярної економіки: моногр. Харків: ДБТУ; Львів: Вид – во «Новий Світ – 2000», 2022. 380 с.

Cascading use of biomass: opportunities and obstacles in EU policies, 2010.

Haney A., Krestyaninova O., Love Ch. (2019) The Circular Economy Boundaries and Bridges. Oxford, Said Business School, University of Oxford. URL: https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-09/thecircular-economy.pdf. (дата звернення: 27.03.2023).

Houshyar A., Hoshyar A., Sulaiman R. Review Paper on Sustainability in Manufacturing System. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 2014. Vol. 4(4). pp. 7–11. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2021.4-15 (дата звернення: 21.03.2023).

Jawahir I.S., Bradley R. Technological Elements of Circular Economy and the Principles of 6R-Based Closedloop Material Flow in Sustainable Manufacturing. 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use. Procedia CIRP 40, 2016. pp. 103–108.

Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling. 2017. vol. 127. pp. 221–232

Kyrylov Y., Hranovska V. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Lithuania. 2016. Vol. 38. No. 3. Р. 239–251.

Potting J., Hekkert M., Worrell E., Hanemaaijeret A. Circular Economy: Measuring Innovation in the Product Chain. Netherlands Environmental Assessment Agency, 2017. 46 p. URL: https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-circular-economy-measuring-innovation-in-product-chains2544.pdf (дата звернення 12.04.2023).

Reduce Reuse, and Recycle Concept (the 3Rs”) and Life-cycle Economy. Governing Council of the United Nations Environment Programme. 2005. URL: https://digitallibrary.un.org/record/542126 (дата звернення: 30.03.2023).

Sauvé S., Bernard S., Sloan P. (2016) Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research. Environmental Development, Vol. 17, p. 48–56

Society 5.0. A people centric super - smart society Hitachi - U Tokyo Laboratory. Singapore: Springer, 2020. 177 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4

Hurochkina V., Budzynska M. (2020) Tsyrkuliarna ekonomika: ukrainski realii ta mozhlyvosti dlia promyslovykh pidpryiemstv. [Circular economy: Ukrainian realities and opportunities for industrial enterprises]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, No. 5, P. 52–64. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5932.5.2020.52-64

Zvarych I.Ya. Paradyhma hlobalnoi inkliuzyvnoi tsyrkuliarnoi ekonomiky [The paradigm of the global inclusive circular economy]: dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.02. Ternopil : TNEU, (2019) 512 p.

Karnaushenko A.S. (2022) Efektyvnist vprovadzhennia tekhnolohii blokchein v strakhuvannia. [Efficiency of blockchain technology implementation in insurance]. Efektyvna ekonomika, No. 11, Available at: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/739 (accessed: 17.03.2023).

Kononenko L.V., Yurchenko O.V. (2021) Nefinansova (sotsialna) zvitnist pidpryiemstv ta tsili staloho rozvytku. [The non-financial (sotsial) multiplication of the primitives is the result of the strength of the permanent caravan]. Advances in Technology and Science. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany Avaliable at: http://surl.li/ifywk (accessed: 22.03.2023).

Kucher A.V., Kucher L.Iu., Pashchenko Yu.V. (2021) Tsyrkuliarna ekonomika v systemi staloho rozvytku ahrarnoho sektora v umovakh yevrointehratsii. [Circular economy in the system of sustainable development of the agricultural sector in the context of European integration]. Ekonomika ta suspilstvo, No. 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-24. (accessed: 28.03.2023).

Nabok R.Iu. (2021) Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia formuvannia ta rozvytku tsyrkuliarnoi ekonomiky [Mechanisms of state regulation of the formation and development of the circular economy]: avtoref. dys. …. kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.02 «mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia»; Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Kharkiv. 22 p.

Strapchuk S.I. (2022) Stalyi rozvytok ahrarnykh pidpryiemstv na zasadakh tsyrkuliarnoi ekonomiky [Sustainable development of agricultural enterprises on the basis of circular economy]: monohr. Kharkiv: DBTU; Lviv: Vyd – vo «Novyi Svit – 2000». 380 p.

Cascading use of biomass: opportunities and obstacles in EU policies (2010).

Haney A., Krestyaninova O., Love Ch. (2019) The Circular Economy Boundaries and Bridges. Oxford, Said Business School, University of Oxford. Available at: https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-09/thecircular-economy.pdf. (accessed: 27.03.2023).

Houshyar A., Hoshyar A., Sulaiman R. (2014) Review Paper on Sustainability in Manufacturing System. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Vol. 4(4), pp. 7–11. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2021.4-15 (accessed: 21.03.2023).

Jawahir I.S., Bradley R. (2016) Technological Elements of Circular Economy and the Principles of 6R-Based Closedloop Material Flow in Sustainable Manufacturing. 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use. Procedia CIRP 40. pp. 103–108.

Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. (2017) Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, Vol. 127, pp. 221–232.

Kyrylov Y., Hranovska V. (2016) Innovative alternative agricultural formations in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Lithuania, Vol. 38, No. 3, p. 239–251.

Potting J., Hekkert M., Worrell E., Hanemaaijeret A. (2017) Circular Economy: Measuring Innovation in the Product Chain. Netherlands Environmental Assessment Agency, 46 p. Available at: https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-circular-economy-measuring-innovation-in-product-chains2544.pdf (accessed 12.04.2023).

Reduce Reuse, and Recycle Concept (the 3Rs”) and Life-cycle Economy. Governing Council of the United Nations Environment Programme. (2005) Available at: https://digitallibrary.un.org/record/542126 (accessed: 30.03.2023).

Sauvé S., Bernard S., Sloan P. (2016) Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research. Environmental Development, Vol. 17, p. 48–56

Society 5.0. A people centric super - smart society Hitachi - U Tokyo Laboratory. (2020) Singapore: Springer. 177 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Савченко, В., Кононенко, Л., & Карнаушенко, А. (2023). ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА 5.0. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 166-174. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.22
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають