ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • А.С. Карнаушенко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
  • А.О. Пантелеймоненко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: електронна торгівля, е-комерція, глобальна економіка, онлайн магазин, електронні платформи, онлайн платформи

Анотація

Мета статті полягає в розкриття теоретичних та практичних аспектів електронної торгівлі та її впливу на глобальну економіку. Дане дослідження розкриває зміст поняття «електронна торгівля», визначає її види (B2B, B2C, C2C), наведено розширений список переваг електронної торгівлі як виду підприємницької діяльності, згруповано переваги в залежності від суб’єктів (суб’єкта господарювання, споживачів та суспільства), наведено обсяг світового ринку електронної торгівлі. Досліджено розподіл обсягів світового ринку електронної торгівлі в розрізі країн-лідерів. В результаті встановлено, що 10 країн займають лідируючу позицію, на них припадає 88,6% від загального світового ринку електронної комерції, а трійка лідерів - Китай, США та Великобританія - мають близько 75,9% від загального обсягу світового ринку електронної торгівлі. В статті проаналізовано найпопулярніші світові платформи електронної торгівлі, такі як Alibaba, eBay, AliExpress, Shopify, JD.com, Walmart та Etsy. Також було проаналізовано українські електронні платформи. Автори дослідження виокремили ключові аспекти розвитку електронної торгівлі в Україні за останні 10 р. В результаті дослідження встановлено, що розвиток інфраструктури, збільшення конкуренції та підтримка держави створюють сприятливі умови для подальшого зростання електронної торгівлі, а також визначено, що електронна торгівля має вагомий вплив на глобальну економіку та пропонує широкі можливості для розширення та розвитку глобальної економіки.

Посилання

Kwilinski A. et al. E-Commerce: Concept and legal regulation in modern economic conditions. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. № 22. рр. 1–6.

Alzahrani J. The impact of e-commerce adoption on business strategy in Saudi Arabian small and medium enterprises (SMEs). Review of Economics and Political Science. 2019. № 4.1 рр. 3–26.

Taher G. E-commerce: advantages and limitations. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences. 2021. № 11.1. рр. 153–165.

Li L. et al. The impact of e-commerce capabilities on agricultural firms’ performance gains: the mediating role of organizational agility. Industrial Management & Data Systems. 2020. № 120.7. рр.1265–1286.

Syniavska O. Electronic trade in Ukraine: trends and prospects for development. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism. 2019. № 9. рр. 126–132. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-9-16

Сак Т.В., Ховхалюк Д.О. Електронна торгівля в Україні: стан, тенденції, перспективи розвитку. Маркетинг і цифрові технології. 2020. Вип. 4, № 3, с. 73–85. URL: https://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/112

Зосімов В., Берко О. Проблеми та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. Геометричне моделювання та інформаційні технології. 2018. № 1 (5). URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit5-51.pdf

Патраманська Л.Ю. Електронна комерція: переваги та недоліки. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4505

Панасюк Т.С., Скрипник Н.Є. Особливості розвитку інтернет-торгівлі у світовому просторі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 17. С. 310–316. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_ 2018/56.pdf

Головчак Ю.В., Куцька К.С., Залецька І.О., Прокопець Л.В. Особливості та економіка електронної торгівлі: досвід для України в умовах економічної нестабільності. Академічні візії. 2023. № 17. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/234

Білявська Ю.В. Регулювання електронної комерції в Україні. Молодий вчений. 2016. № 10. с. 336–339. URL: http://nbuv.gov.ua/ujrn/molv_2016_10_78

Карнаушенко А.С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847

Всесвітня організація торгівлі. URL: https://www.wto.org/

Про електрону комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19

Світовий ринок e-commerce: розвиток не зупинити. URL: https://journal.open-broker.ru/investments/mirovoj-rynok-e-commerce/

Retail e-commerce sale worldwide from 2014 to 2023 (in billion US dollars). URL: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales

Kwilinski A. et al. (2019) E-Commerce: Concept and legal regulation in modern economic conditions. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, No. 22, рр. 1–6.

Alzahrani J. (2019) The impact of e-commerce adoption on business strategy in Saudi Arabian small and medium enterprises (SMEs). Review of Economics and Political Science, No. 4.1, рр. 3–26.

Taher G. (2021) E-commerce: advantages and limitations. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, No. 11.1, рр. 153–165.

Li L. et al. (2020) The impact of e-commerce capabilities on agricultural firms’ performance gains: the mediating role of organizational agility. Industrial Management & Data Systems, No. 120.7, рр. 1265–1286.

Syniavska O. (2019) Electronic trade in Ukraine: trends and prospects for development. The Journal of Karazin V.N. Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, No. 9, pp. 126–132. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-9-16

Sak T.V., Khovkhaliuk D.O. (2020) Elektronna torhivlya v Ukrayini: stan, tendentsiyi, perspektyvy rozvytku. [E-commerce in Ukraine: state, trends, and development prospects]. Marketing i tsyfrovi tekhnolohii, Vol. 4, No. 3, pp. 73–85. Available at: https://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/112

Zosimov V., Berko O. (2018) Problemy ta perspektyvy rozvytku elektronnoyi torhivli v Ukrayini. [Problems and prospects of e-commerce development in Ukraine]. Heometrychne modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, No. 1 (5). Available at: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit5-51.pdf

Patramanska L.Yu. (2015) Elektronna komertsiya: perevahy ta nedoliky. [E-commerce: advantages and disadvantages]. Efektyvna ekonomika, No. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4505

Panasiuk T.S., Skrypnyk N.Ye. (2018) Osoblyvosti rozvytku internet-torhivli u svitovomu prostori. [Features of internet trade development in the world]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, No. 17, p. 310–316. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_ 2018/56.pdf

Holovchak Yu.V., Kutska K.S., Zaletska I.O., Prokopets L.V. (2023) Osoblyvosti ta ekonomika elektronnoyi torhivli: dosvid dlya Ukrayiny v umovakh ekonomichnoyi nestabilʹnosti. [Features and economics of e-commerce: experience for Ukraine in conditions of economic instability]. Akademichni vizii, No. 17. Available at: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/234

Biliavska Yu.V. (2016) Rehulyuvannya elektronnoyi komertsiyi v Ukrayini. [Regulation of e-commerce in Ukraine]. Molodyi vchenyi, No. 10, pp. 336–339. Available at: http://nbuv.gov.ua/ujrn/molv_2016_10_78

Karnauhenko A.S. (2019) Analiz suchasnoho stanu ta perspektyvy rozvytku rozdribnoho tovarooborotu v Ukrayini. [Analysis of the current state and prospects of retail turnover development in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, No. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847

World Trade Organization. Available at: https://www.wto.org/

Pro elektronu komertsiyu: Zakon Ukrayiny vid 03.09.2015 r. № 675-VIII. [On electronic commerce: Law of Ukraine dated September 3, 2015, No. 675-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19

Svitovyy rynok e-commerce: rozvytok ne zupynyty. [World e-commerce market: unstoppable development]. Open Broker Journal. Available at: https://journal.open-broker.ru/investments/mirovoj-rynok-e-commerce/

Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2023 (in billion US dollars). Available at: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Карнаушенко, А., & Пантелеймоненко, А. (2023). ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 281-292. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.37
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ