МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ РІТЕЙЛУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

  • С.Ю. Боліла Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький) https://orcid.org/0000-0002-9689-6774
Ключові слова: рітейл, маркетинг, комплекс маркетингу, цифрові інструменти маркетингу, інноваційні технології

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність розвитку бізнесу в сфері торгівлі з позиції маркетингового підходу з використанням інноваційних технологій в умовах сучасних викликів та загроз турбулентного середовища. Розглянуто основні аспекти маркетингової діяльності провідного підприємства сфери рітейлу на вітчизняному ринку. Охарактеризовано інструменти комплексу маркетингу, що використовує роздрібна мережа для досягнення поставлених цілей, забезпечення конкурентних переваг та збереження конкурентних позицій. Зазначено, що цифрові інструменти маркетингу є важливим чинником формування прихильності споживачів до компанії. Зауважено, що злиття офлайн та он-лайну продажу в єдиній цілісній екосистемі та використання стратегії омніканального маркетингу дозволить розширити клієнтську базу та збільшити обсяг продажу товарів. Здійснено оцінку маркетингових зусиль торговельної мережі за результатами роботи в сучасних умовах. Наголошено на необхідності використання інноваційних технологій, таких як ESL та інтегровані CRM – системи для того, щоб автоматизувати операції на всіх рівнях торговельної мережі, збільшити прибуток компанії та забезпечити її стабільний розвиток.

Посилання

Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I.Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. 1st Ed. Wiley, 2016. 200 p.

Kotler F., Iwan S. and Hermawan K. Marketing 5,0. Technology for humanity. Copyrigt. 2021 by John Wiley& Sons, Inc

Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга (европейское издание) / [пер. с англ.]. Київ : “Диалектика-Вильямс”, 2020. 880 с.

Устьян О. Маркетинг у кризу. Виживання вимагає змін. URL: https://zmist.pl.ua/blogs/marketing-u-krizu-vizhivannya-vimagaje-zmin. (дата звернення: 25.05.2023).

Гаркавенко С.С. Маркетинг. Київ : Лібра, 2010. 712 с.

Бойчук І.В., Спрямованість діяльності підприємств на маркетингову концепцію. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 64, 2021. С. 103–107.

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст / за заг. ред. д.е.н., проф. Карпенко Н.В. Київ : ЦУЛ, 2016. 252 с.

Дайновський Ю.А. Актуальні проблеми теорії і практики вітчизняного маркетингу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 215–218.

Савіна С.С. Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6393 (дата звернення: 22.05.2023).

Kotler P., Stigliano G. Retail 4.0. 10 regoleper l'era digitale. Mondadori Electa, 2018. 206 p.

Ковальчук С.В. Маркетингові стратегії розвитку торговельних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 1. С. 183–188.

Проскурніна Н.В. Маркетингові стратегії підприємств роздрібної торгівлі в контексті цифровізації галузі. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2020. № 3(85). С. 35–43. URL: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/166. (дата звернення: 26.05.2023).

Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Терованесова О.Ю. Маркетинговий менеджмент в системі стратегічного управління підприємствами торгівлі. Modern Economics. 2021. № 28(2021). С. 47–51. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V28(2021)-07. (дата звернення: 20.05.2023).

Семак Б.Б., Басій Н.Ф., Вовчанська О.М., Маркетинговий менеджмент торговельних підприємств: актуальні проблеми та особливості. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. № 68. С.11–19.

Кращі компанії 2021 року. URL: https://rau.ua/novyni/rau-awards-2021-krashhi/. (дата звернення: 20.05. 2023).

Офіційний сайт “Аврора Мультимаркет”. URL: https://avrora.ua/. (дата звернення: 20.05. 2023).

Рітейлер - чемпіон воєнного року. URL: https://subscribe.forbes.ua/?utm_source=forbes.ua&utm_medium=Promo_Magazine&utm_campaign=forbes.ua_sales. (дата звернення: 20.05. 2023).

Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Менеджмент персоналу в умовах постпандемії та воєнного стану в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія Економіка. 2022. Вип. 12. С. 48–54. URL: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/245.

Kotler P., Kartajaya H. and Setiawan I. (2016) Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. 1st Ed. Wiley, 200 p. (in English)

Kotler F., Iwan S. and Hermawan K (2021) Marketing 5,0. Technology for humanity. Copyrigt. by John Wiley& Sons, Inc. (in English)

Kotler F., Armstronh H., Vonh V. and Sonders Dzh. (2020) Osnovy marketynha (Evropejskoe yzdanye) [Basics of marketing (European edition)]. per. s anhl. Kyiv: "Dyalektyka-Vyl'iams", 880 p.

Ust'ian O. Marketynh u kryzu. Vyzhyvannia vymahaie zmin [Marketing is in crisis. Survival re¬quires change]. Available at: https://zmist.pl.ua/blogs/marketing-u-krizu-vizhivannya-vimagaje-zmin (аccessed May 25, 2023).

Harkavenko S.S. (2010) Marketynh [Marketing]. Kyiv: Libra, 712 р.

Boychuk I.V. (2021) Orientation of enterprises activities on the marketing concept [Orientation of the activities of enterprises on the marketing concept]. Herald of Lviv University of Trade and Eco¬nomics. Economic Sciences, no. 64, рр. 103–107.

Marketynhova diial'nist' pidpryiemstv: suchasnyj zmist (2016) [Marketing activities of enterprises: modern content] / Za zah. red. d.e.n., prof. Karpenko N.V. Kyiv: TsUL, 252 р.

Dajnovs'kyj Yu.A. (2016) Aktual'ni problemy teorii i praktyky vitchyznianoho marketynhu [Actual problems of the theory and practice of domestic marketing]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsion¬al'noho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 1, рр. 215–218.

Savina S.S. Tendentsii rozvytku suchasnykh kontseptsij marketynhu [Trends in the development of modern marketing concepts]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6393 (аccessed May 22, 2023). (in Ukrainian)

Kotler P. and Stigliano G. (2018) Retail 4.0. 10 regole per l'era digitale. Mondadori Electa, 206 p. (in English)

Koval'chuk S.V. (2015) Marketynhovi stratehii rozvytku torhovel'nykh pidpryiemstv [Marketing strategies for the development of trade enterprises]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 1, pp. 183–188.

Proskurnina N.V. (2020) Marketynhovi stratehii pidpryiemstv rozdribnoi torhivli v konteksti tsyfrovizatsii haluzi [Marketing strategies of retail enterprises in the context of digitization of the in¬dustry]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, no. 3(85), pp. 35–43. Аvailable at: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/166 (аccessed May 26, 2023).

Kuz'mynchuk N.V., Kutsenko T.M. and Terovanesova O.Yu. (2021) Marketynhovyj menedzhment v systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvamy torhivli [Marketing manage¬ment in the system of strategic management of trade enterprises]. Modern Economics, no. 28(2021), рр. 47–51. Аvailable at: https://doi.org/10.31521/modecon.V28(2021)-07 (аccessed May 20, 2023).

Semak B.B., Basij N.F. and Vovchanska O.M. (2022) Marketing management of trade enter¬prises: current problems and peculiarities [Marketing management of trade enterprises: current prob¬lems and features]. Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic Sciences, no. 68, рр. 11–19.

Krashchi kompanii 2021 roku [The best companies of 2021]. Аvailable at: https://rau.ua/novyni/rau-awards-2021-krashhi/ (аccessed May 20, 2023).

Ofitsiinyi sait "Avrora Multymarket" [Official website of "Aurora Multimarket"]. Аvailable at: https://avrora.ua/ (аccessed May 20, 2023).

Riteiler – chempion voiennoho roku [The retailer is the champion of the war year]. Аvailable at: https://subscribe.forbes.ua/?utm_source=forbes.ua&utm_medium=Promo_Magazine&utm_campaign=forbes.ua_sales (аccessed May 20, 2023).

Zhosan H.V. and Kyrychenko N.V. (2022) Menedzhment personalu v umovakh postpandemii ta voiennoho stanu v Ukraini [Personnel management in post-pandemic and martial law conditions in Ukraine]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia Ekonomika, vol. 12, pp. 48–54. Available at: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/245

Переглядів статті: 118
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Боліла, С. (2023). МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ РІТЕЙЛУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 100-107. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ