РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • С.Ю. Боліла Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: війна, відбудова країни, цифровізація, інформаційні технології, цифрові інструменти, ІТ- бізнес, оборонні технології, штучний інтелект

Анотація

У статті обґрунтовано визначальну роль інформаційних технологій та цифрових інструментів в умовах війни для стійкості країни та післявоєнної відбудови її економіки. Констатовано, що ІТ-галузь під час війни зберегла бізнес та фахівців, скориставшись перевагами цифровізації при організації робочих процесів в віддаленому форматі. Зазначено, що ІТ- сектор може стати каталізатором для підтримки стратегічних галузей України під час війни та в процесі відновлення країни. Розглянуто основі напрямки, які є важливими для впровадження сучасних інформаційних технологій та цифрових інструментів для подолання наслідків, спричинених війною. Наголошено на необхідності залучення ІТ – сектору з використанням технологій штучного інтелекту до розвитку military-tech-індустрії та пріоритетних оборонних технологій шляхом утворення та підтримки функціонування кластерних структур за сприяння органів влади, бізнесу та усіх зацікавлених стейкхолдерів.

Посилання

Дзямулич М.І., Шматковська Т.О. Вплив сучасних інформаційних систем і технологій на формування цифрової економіки. Економічний форум. 2022. № 2. С. 3–8.

Чеботарьов О.О. Формування інноваційних пріоритетів в системі виробничого менеджменту в умовах цифровізації. Ефективна економіка. 2023. № 3. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1316/1326 (дата звернення: 03.04.2023).

Поплюйко А.М. Повоєнне відновлення економіки України: досвід країн, на території яких відбувалися військові дії. Ефективна економіка. 2023. № 3. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1285/1295. (дата звернення: 03.05.2023).

Безус А.М., Безус П.І., Шевчун Н.Б. Особливості впровадження інформаційних технологій в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2022. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/78.pdf. (дата звернення: 04.05.2023).

Погорєлов С.М. Особливості застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки): зб. наук. пр. Харків : НТУ "ХПІ", 2018. № 19 (1295). С. 151–155.

Фіщук В., Матюшко В, Чернєв Є., Юрчак О., Лаврик Я ., Амелін А. Україна 2030 Е-країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-4. (дата звернення: 06.05.2023).

Вікулова А.О., Савчук В.В. Перспективи розвитку ринку IT-послуг в Україні. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 27–32.

Хаустова В.Є., Решетняк О.І., Хаустов М.М. Перспективні напрямки розвитку IT сфери в світі. Проблеми економіки. 2022. № 1. С. 3–19.

Задорожнюк Н.О. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в ІТ-сфері України. Економічний форум. 2017. № 3. С. 162–165.

Двуліт З.П., Завербний А.С, Романюк А.О. Диджиталізація – дієвий інструмент антикризового розвитку бізнесу в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2021. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/7.pdf. (дата звернення: 10.04.2023).

Бекер Т., Айхенгрін Б., Городніченко Ю. та ін. Нарис про відбудову України. URL: https://voxukraine.org/wp-content/uploads/2022/04/Reconstruction-of-Ukraine-2022-04-05-copy-edited_Ukr.pdf (дата звернення: 07.04.2023).

Сіденко С.В. Пріоритети й чинники інноваційної політики: досвід окремих країн Східної Азії і стратегічні імперативи для післявоєнної відбудови України. Економіка України. 2022. № 11. С. 47–75. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.11.003. (дата звернення: 11.04.2023).

Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С., Петренко В.С. Ізраїльський досвід післявоєнного відновлення економіки. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право. 2022. № 6. С. 20–28. URL: https://fmnzb.sfa.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/4.pdf (дата звернення: 10.04.2023).

Онищенко В.П. Людський і соціальний капітал України в період її післявоєнного відновлення. Економіка України. 2023. № 1. С. 3–19. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.01.003. (дата звернення: 05.04.2023).

Некрасов В. ІТ - галузь допоможе Україні вистояти у війні:опитування найбільших гравців. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/18/684265/. (дата звернення: 05.05.2023).

Оновлені дані: IT - єдина експортна галузь в Україні, що зростає. URL: https://itukraine.org.ua/updated-data-it-industry-is-the-only-growing-export-industry-in-ukraine.html. (дата звернення: 07.04.2023).

Каракуц А., Гордійчук Д., Щедрін Ю. Аграрний бізнес, металурги, IT, хімія та інші: як справи в гігантів української економіки. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/6/687837 (дата звернення: 27.04.2023).

Ягорі Я. Сім світових трендів технологічної індустрії. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/04/5/698800/ (дата звернення: 28.04.2023).

Цифрові інструменти для відновлення України. Як забезпечити прозоре і розумне управління відбудовою? URL: https://biz.ligazakon.net/news/218699_v-ukran-rozroblyat-nov-tsifrov-nstrumenti-yak-dozvolyatimut-montoriti-protses-vdbudovi/ (дата звернення: 22.04.2023).

На United24 з’явилися два нових напрямки, приєдналися ще п’ять амбасадорів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3705231-na-united24-zavilisa-dva-novih-napramki-priednalisa-se-pat-ambasadoriv-zelenskij.html.05.05.2023 (дата звернення: 08.05.2023).

Національна рада з відновлення України від наслідків війни. План відновлення України. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi (дата звернення: 05.05.2023).

Ягорі Я. Українці йдуть з Google, щоб допомагати ЗСУ. Як в Україні росте military-tech ринок. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/26/693086/.26.10.2022. (дата звернення: 07.05.2023).

Bryce Baschuk. Tech, AI Driving Job Changes for Nearly a Quarter of All Workers. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-30/tech-ai-driving-job-changes-for-nearly-a-quarter-of-all-workers (дата звернення: 03.05.2023).

Борняков О. Цифрове майбутнє України після перемоги. Що передбачає цифровий план розвитку України та як держава буде підтримувати ІТ-сектор після війни? URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/21/688371/ (дата звернення: 02.05.2023).

Dziamulych M.I., Shmatkovska T.O. (2022) Vplyv suchasnykh informatsiinykh system i tekhnolohii na formuvannia tsyfrovoi ekonomiky. [The influence of modern information systems and technologies on the formation of the digital economy]. Ekonomichnyi forum, No. 2, P. 3–8.

Chebotarov O.O. (2023) Formuvannia innovatsiinykh priorytetiv v systemi vyrobnychoho menedzhmentu v umovakh tsyfrovizatsii. [Formation of innovative priorities in the system of production management in conditions of digitalization]. Efektyvna ekonomika, No. 3. Available at: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1316/1326 (accessed April 03, 2023).

Popliuiko A.M. (2023) Povoienne vidnovlennia ekonomiky Ukrainy: dosvid krain, na terytorii yakykh vidbuvalysia viiskovi dii. [Post-war recovery of Ukraine's economy: the experience of countries where military operations took place]. Efektyvna ekonomika, No. 3. Available at: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1285/1295. (accessed May 03, 2023).

Bezus A.M., Bezus P.I., Shevchun N.B. (2022) Osoblyvosti vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii v suchasnykh umovakh. [ Peculiarities of the implementation of information technologies in modern conditions]. Efektyvna ekonomika, No. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/78.pdf. (accessed May 04, 2023).

Pohorielov S.M. (2018) Osoblyvosti zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v menedzhmenti ta ekonomitsi. [Peculiarities of the use of information technologies in management and economics]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut" (ekonomichni nauky): zb. nauk. pr. Kharkiv: NTU "KhPI". No. 19 (1295), P. 151–155.

Fishchuk V., Matiushko V, Cherniev Ye., Yurchak O., Lavryk Ya ., Amelin A. Ukraina 2030 E-kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu. Ekonomikoiu. [Ukraine 2030 E-country with a developed digital economy]. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-4. (accessed May 06, 2023).

Vikulova A.O., Savchuk V.V. (2020) Perspektyvy rozvytku rynku IT-posluh v Ukraini. [Prospects for the development of the IT services market in Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii, Vyp. 51, P. 27–32.

Khaustova V.Ie., Reshetniak O.I., Khaustov M.M. (2022) Perspektyvni napriamky rozvytku IT sfery v sviti. [Promising directions of development of the IT sphere in the world]. Problemy ekonomiky, No. 1, P. 3–19.

Zadorozhniuk N.O. (2017) Suchasni tendentsii rozvytku pidpryiemnytstva v IT-sferi Ukrainy. [Modern trends in the development of entrepreneurship in the IT sphere of Ukraine]. Ekonomichnyi forum, No. 3, P. 162–165.

Dvulit Z.P., Zaverbnyi A.S, Romaniuk A.O. (2021) Dydzhytalizatsiia – diievyi instrument antykryzovoho rozvytku biznesu v umovakh pandemii. [Digitization is an effective tool for anti-crisis development of business in the conditions of a pandemic]. Efektyvna ekonomika, No. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/7.pdf. (accessed April 10, 2023).

Beker T., Aikhenhrin B., Horodnichenko Yu. ta in. Narys pro vidbudovu Ukrainy. [Essay on the reconstruction of Ukraine]. Available at: https://voxukraine.org/wp-content/uploads/2022/04/Reconstruction-of-Ukraine-2022-04-05-copy-edited_Ukr.pdf (accessed: April 07, 2023).

Sidenko S.V. (2022) Priorytety y chynnyky innovatsiinoi polityky: dosvid okremykh krain Skhidnoi Azii i stratehichni imperatyvy dlia pisliavoiennoi vidbudovy Ukrainy. [Priorities and factors of innovative policy: the experience of certain East Asian countries and strategic imperatives for the post-war reconstruction of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, No. 11, P. 47–75. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.11.003. (accessed April 11, 2023).

Tanklevska N.S., Karnaushenko A.S., Petrenko V.S. (2022) Izrailskyi dosvid pisliavoiennoho vidnovlennia ekonomiky. [Israeli experience of post-war reconstruction of the economy]. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Seriia: Ekonomika, menedzhment ta pravo, No. 6, P. 20–28. Available at: https://fmnzb.sfa.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/4.pdf (accessed April 10, 2023).

Onyshchenko V.P. (2023) Liudskyi i sotsialnyi kapital Ukrainy v period yii pisliavoiennoho vidnovlennia. [Human and social capital of Ukraine in the period of its post-war recovery]. Ekonomika Ukrainy, No. 1, P. 3–19. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.01.003. (accessed April 05, 2023).

Nekrasov V. IT - haluz dopomozhe Ukraini vystoiaty u viini:opytuvannia naibilshykh hravtsiv. [The IT industry will help Ukraine survive the war: a survey of the biggest players]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/18/684265/. (accessed May 05, 2023).

Onovleni dani: IT - yedyna eksportna haluz v Ukraini, shcho zrostaie. [Updated data: IT is the only growing export industry in Ukraine]. Available at: https://itukraine.org.ua/updated-data-it-industry-is-the-only-growing-export-industry-in-ukraine.html. (accessed April 07, 2023).

Karakuts A., Hordiichuk D., Shchedrin Yu. Ahrarnyi biznes, metalurhy, IT, khimiia ta inshi: yak spravy v hihantiv ukrainskoi ekonomiky. [Agricultural business, metallurgists, IT, chemistry and others: how are the giants of the Ukrainian economy doing?]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/6/687837 (accessed April 27, 2023).

Yahori Ya. Sim svitovykh trendiv tekhnolohichnoi industrii. [Seven global trends of the technological industry]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/04/5/698800/ (accessed April 28, 2023).

Tsyfrovi instrumenty dlia vidnovlennia Ukrainy. Yak zabezpechyty prozore i rozumne upravlinnia vidbudovoiu? [Digital tools for the recovery of Ukraine. How to ensure transparent and reasonable reconstruction management?]. Available at: https://biz.ligazakon.net/news/218699_v-ukran-rozroblyat-nov-tsifrov-nstrumenti-yak-dozvolyatimut-montoriti-protses-vdbudovi/ (accessed April 22, 2023).

Na United24 ziavylysia dva novykh napriamky, pryiednalysia shche piat ambasadoriv. [Two new directions appeared on United24, five more ambassadors joined]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3705231-na-united24-zavilisa-dva-novih-napramki-priednalisa-se-pat-ambasadoriv-zelenskij.html.05.05.2023 (accessed May 08, 2023).

Natsionalna rada z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny. Plan vidnovlennia Ukrainy. [National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War, Ukraine recovery Plan]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi (accessed May 05, 2023).

Yahori Ya. Ukraintsi ydut z Google, shchob dopomahaty ZSU. Yak v Ukraini roste military-tech rynok. [Ukrainians leave Google to help the Armed Forces. How the military-tech market is growing in Ukraine]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/26/693086/.26.10.2022. (accessed May 07, 2023).

Bryce Baschuk. Tech, AI Driving Job Changes for Nearly a Quarter of All Workers. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-30/tech-ai-driving-job-changes-for-nearly-a-quarter-of-all-workers [in English]. (accessed May 03, 2023).

Borniakov O. Tsyfrove maibutnie Ukrainy pislia peremohy. Shcho peredbachaie tsyfrovyi plan rozvytku Ukrainy ta yak derzhava bude pidtrymuvaty IT-sektor pislia viiny? [The digital future of Ukraine after the victory. What does Ukraine's digital development plan envisage and how will the state support the IT sector after the war?]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/21/688371/ (accessed May 02, 2023).

Переглядів статті: 257
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Боліла, С. (2023). РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 265-275. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.35
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ