УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: система управління, математична модель, ідентифікація системи, виробничі функції, оптимізація управління

Анотація

У статті показано, що для реалізації інноваційного напряму розвитку потрібна нова методологія науково-прикладних досліджень та прогнозування на основі математичного моделювання та експерименту за допомогою комп’ютерних інформаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень, синтезу сучасних чисельних методів та комп’ютера. Компоненти вектору стану системи необхідно визначати як середні значення по даних великого числа реалізацій процесу. На реалізацію торговельного процесу впливає велика кількість чинників, але характерними з них є: конкуренція, сезонність, стан законодавчої бази, купівельна спроможність громадян, середня заробітна плата, рівень техніки й технології та ін. Усе це посилює необхідність багатофакторного аналізу результатів діяльності та розроблення заходів зі збільшення ефективності малого торговельного підприємства.

Посилання

Марасанов В.В., Пляшкевич О.М. Основи теорії проектування і оптимізації макроекономічних систем. Херсон : Айлант, 2002. 190 с.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 408 с.

Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. Киев : Наук. думка, 1982. 216 с.

Кузубов М.В., Єдинак О.М.. Моделювання економічних і еколого-економічних процесів. Київ : КСУ, 2010. 170 с.

Стеценко І.В. Моделювання систем. Черкаси, 2010. 399 с.

Лобода О.М., Кириченко Н.В. Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством. Наука й економіка. 2015. № 3. С. 130–134.

Лобода О.М. Вирішення задачі ідентифікації структури управління підприємством. Сучасна спеціальна техніка. 2012. № 3. С. 64–68.

Лобода О.М., Димов В.С. Моделі та методи інформаційних технологій управління аграрним сектором економіки за допомогою достатніх умов оптимальності. Проблеми інформаційних технології. 2018. Вип. 01(023), С. 104–110.

Soft Decoding Method for Turbo-Productive Codes / А. Kuznetsov et al. International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT). 2–6 July 2019. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8847747 (дата звернення: 25.01.2021).

Marasanov V.V., Pliashkevych O.M. (2002) Osnovy teorii proektuvannia i optymizatsii makroekonomichnykh system [Foundations the theory design and optimization of macroeconomic systems]. Kherson: Ajlant. (in Ukrainian)

Vitlinskyj V.V. (2003) Modeliuvannia ekonomiky [Economic modeling]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Yvaxnenko A.G. (1982) Ynduktyvnyj metod samoorganyzacyy modelej slozhnyx system [Inductive method self-organization of complex systems models]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Kuzubov M.V., Yedynak O.M. (2010) Modelyuvannya ekonomichnyx i ekologo-ekonomichnyx procesiv [Modeling economic and environmental-economic processes]. Kyiv: KSU. (in Ukrainian)

Stecenko I.V. (2010) Modeljuvannja system [System modeling] Cherkasy. (in Ukrainian)

Loboda O.M., Kyrychenko N.V. (2015) Aktualni problemy identyfikatsii ta modeliuvannia struktury upravlinnia pidpryiemstvom [Current problems of identification and modeling of enterprise management structure]. Nauka y ekonomika, vol. 3, pp. 130-134.

Loboda O.M. (2012) Vyrishennja zadachi identyfikaciji struktury upravlinnja pidpryjemstva [Solving the problem of identifying the management structure of the enterprise]. Suchasna spetsialna tekhnika, vol. 3, pp.64-68.

Loboda O.M., Dymov V.S. (2018) Modeli ta metody informacijnykh tekhnologhij upravlinnja aghrarnogho sektoru ekonomiky za dopomoghoju dostatnikh umov optymaljnosti [Models and methods of information technology management of the agricultural sector of the economy with sufficient optimality conditions]. Problemy informatsiinykh tekhnolohii, vol. 01(023), pp. 104–110.

Kuznetsov А., Kiian А., Babenko V., Smirnov O, Zhosan G., Prokopovych-Tkachenko D. (2019) Decoding Method for Turbo-Productive Codes [Decoding Method for Turbo-Productive Codes. International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT) (lviv, 2-6 July, 2019). Available at: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8847747 (accessed 25 January 2021).

Переглядів статті: 314
Завантажень PDF: 259
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Лобода, О. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 131-140. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.16
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ