ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНИХ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА

  • Г.М. Кавун Херсонський державний аграрно-економічний університет
  • О.М. Лобода Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: модель, система управління, оптимізаційні моделі, ефективність, оптимальний план

Анотація

Досліджено методи та алгоритми розв’язування задач упровадження економіко-математичного моделювання для розрахунку оптимальних планів розвитку землеробства з метою підвищення ефективності роботи аграрних підприємств в умовах розвитку ринкових відносин. Охарактеризовано загальні підходи до розміщення і структури посівів по зонах, областях, районах, аграрних підприємств та наведено критерії його оптимальності в сучасних умовах господарювання. Показано необхідність удосконалення методів оптимізації планів розвитку землеробства аграрними підприємствами, пов’язаних із побудовою моделі, кінцевим результатом якої буде можливість керівництву співставляти їх економічну ефективність та приймати оптимальні рішення. Розроблено економіко-математичні моделі для розрахунку оптимальних планів розвитку землеробства.

Посилання

Оптимізаційні методи і моделі / О.Г. Савченко та ін. Херсон : Айлайт, 2014. 430 с.

Іващук О.Т. Економіко-математичне моделювання. Тернопіль : ТНЕУ, 2008. 704 с.

Лобода О.М. Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством. Наука й економіка. 2015. № 3. C. 130–134.

Гатаулін А.М. Економіко-математичні методи в плануванні сільськогосподарського виробництва. Київ : Вища школа, 2000. 260 с.

Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. Київ : КНЕУ, 2000. 292 с.

Лобода О.М., Димов В.С. Моделі та методи інформаційних технологій управління аграрного сектору економіки за допомогою достатніх умов оптимальності. Проблеми інформаційних технологій. 2018. Вип. 01(023). С. 104–110.

Influence of Mineral Nutrition and Combined Growth Regulating Chemical on Nutrient Status of Sunflower / E.O. Domaratskiy et al. Indian Journal of Ecology. 2018. Vol. 45. Issue 1. P. 126–129.

Savchenko O.H., Kavun H.M., Valko N.V., Kuzmich L.V. (2014) Optymizatsiyni metody i modeli [Optimization Methods and Models]. Kherson: Ailight LLC. (in Ukrainian)

Ivashchuk O.T. (2008) Ekonomiko-matematychne modelyuvannya [Economic and Mathematical Modeling]. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Loboda O.M. (2015) Aktualʹni problemy identyfikatsiyi ta modelyuvannya struktury upravlinnya pidpryyemstvom [Actual Problems of Identification and Modeling of Enterprise Management Manufacturing]. Science and Economics, no. 3, pp. 130-134.

Hataulin A.M. (2000) Ekonomiko-matematychni metody v planuvanni silʹsʹkohospodarsʹkoho vyrobnytstva [Economic and Mathematical Methods in Agricultural Production Planning]. Kyiv: Higher School. (in Ukrainian)

Vitlinsky V.V. (2000) Analiz, modelyuvannya ta upravlinnya ekonomichnym ryzykom [Analysis, modeling and management of economic risk]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Loboda O.M., Dymov V.S. (2018) Modeli ta metody informatsiynykh tekhnolohiy upravlinnya ahrarnoho sektoru ekonomiky za dopomohoyu dostatnikh umov optymalʹnosti [Models and methods of information technologies of management of economy's agrarian sector with the help of optimality's sufficient conditions]. Problems of information technology. Issue 01 (023), pp. 104-110.

Domaratskiy E.O., Bazaliy V.V., Domaratskiy O.O., Dobrovol’skiy A.V., Kyrychenko N.V. and Kozlova O.P. Influence of Mineral Nutrition and Combined Growth Regulating Chemical on Nutrient Status of Sunflower. Indian Journal of Ecology. 2018. Vol. 45, Issue 1.P. 126-129.

Переглядів статті: 272
Завантажень PDF: 212
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Кавун, Г., & Лобода, О. (2020). ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНИХ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 188-194. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.23
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ