УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНЩИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

  • І.В. Осадчук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • Н.В. Кириченко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • С.Ю. Боліла Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: розвиток сільських територій, децентралізація влади, соціальна інфраструктура, сімейне фермерське господарство, туризм

Анотація

У статті досліджено особливості управління розвитком сільських територій Херсонщини в умовах децентралізації влади. Встановлено, що стан працересурсного потенціалу досліджуваних територій має чітко виражений регресивний характер. Визначено корінь більшості проблем управління розвитком сільських територій на мікрорівні: ігнорування місцевою владою «драбини менеджменту». Запропоновано завдання удосконалення управління розвитком сільських територій Херсонщини вирішувати за рахунок перегляду поглядів органів місцевого самоврядування на принципи і мету управління сільською територією, на роль соціальної інфраструктури в економічному житті громади, на джерела інвестування розвитку сільської території, у тому числі й за рахунок підтримки розвитку сімейного фермерства та різних, навіть нетрадиційних для цієї місцевості, видів підприємницької діяльності.

Посилання

Борщевський В.В., Притула Х.М., Крупін В.Є., Куліш І.М. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь. НАН України. Інститут регіональних досліджень. Львів. 2011. 60 с.

Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територій: монографія. К.: Дія. 2007. 400 с.

Терещенко В.К., Ткачук В.А., Морозюк Н.В. та ін. Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територій: монографія, за ред. В.К. Терещенка. Ніжин: ПП Лисенко М.М.. 2010. 487 с.

Иванова С.В. Социальная инфраструктура как фактор развития сельских территорий (на примере Псковской области): автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05; МСХА имени К.А. Тимирязева. М., 2010. 21 с.

Перепелюкова О. В. Роль соціальної інфраструктури регіону в розвитку транскордонного співробітництва України. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=5008

Гоцелюк А.Ю. Наукові підходи щодо визначення сутності поняття «сільські території». Науковий вісник Херсонського державного університету. № 6 (ч.1). 2014. С. 175–179.

Бородіна О.М. Теорія, політика та практика сільського розвитку. За ред. О.М. Бородіної та І.В. Прокопи. Ін-т екон. та прогнозув. К., 2010. 376 с.

Осадчук І.В., Нонь-Красовська К. Перспективи розвитку соціальної інфраструктури в Україні. Фінансова та соціальна інфраструктура в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 22.11.2016 р., м. Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2016. С. 16-17

Осадчук І.В., Дашковська А.С. Проблеми управління розвитком сільських територій на макрорівні. Проблеми інвестування та формування інвестиційного клімату в АПК. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 29-30 жовтня 2015 р. Полтава: РВВ ПДАА. 2015. С. 139-144.

Збарська А.В. Сімейна ферма як вид малого бізнесу і форма господарювання на селі: перспективи розвитку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). № 4(28). 2014 р. С. 45–53.

Десятилетие семейных фермерских хозяйств организации объединенных наций 2019-2028. Глобальный план действий. URL: file:///C:/Users/Admin/Desktop/додатки%20до%20конкурсу%20наук%20робіт/ООН%20ДЕСЯТИЛЕТКА%20СФГ.pdf

Осадчук І.В., Прищепа А.В. Інноваційні методи управління сімейними фермерськими господарствами. Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 2-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. Херсон, 19.05.2017, ХДАУ. 2017. С. 35-38.

Плотнікова М.Ф. Стратегічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 17. Ч. 2. 2018. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/17_2_2018ua/11.pdf

Borshchevskyi, V.V. Prytula, Kh.M., Krupin V.Ie. and Kulish, I.M. (2011), “ Problems and prospects of development of rural territories of Ukraine (on the example of the Carpathian region)”, naukovo-analitychna dopovid NAN Ukrainy. Instytut rehionalnykh doslidzhen, Lviv. 60 p.

Lisovyi, A.V. (2007) Derzhavne rehuliuvannia rozvytku silskykh terytorii [State regulation of rural development], Diia, Kyiv, Ukraine

Tereshchenko, V.K., Tkachuk, V.A. and Moroziuk, N.V. (2010) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku silskykh terytorii [Organizational and economic mechanism of rural development], PP Lysenko M.M. Nizhyn, Ukraine

Ivanova, S.V. (2010) “Social infrastructure as a factor in the development of rural territories (on the example of the Pskov region)” Ph.D. Thesis. Development of productive forces and regional economy, MSHA imeni K.A. Timirjazeva. Moscow.

Perepeliukova, O.V. (2016), “The role of social infrastructure of the region in the development of cross-border cooperation of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, Vol. 2., available at: URL: http:/www.economy.nayka.com.ua

Hotseliuk, A.Iu. (2014), “Scientific approaches to the definition of the concept of “rural areas””, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, № 6 (ch. 1), pp. 175–179.

Borodina, O.M. (2010), Teoriia, polityka ta praktyka silskoho rozvytku [Rural development theory, policy and practice], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia, Kyiv.

Osadchuk, I.V. and Non-Krasovska, K. (2016) “Prospects for development of social infrastructure in Ukraine”, Finansova ta sotsialna infrastruktura v zabezpechenni innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Financial and social infrastructure in support of innovative development of the Ukrainian economy], Materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Proceedings of the Third All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference], November 22, 2016, Mykolaivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet, Mykolaiv, Ukraine, pp. 16-17

Osadchuk, I.V. and Dashkovska, A.S. (2015) “Problems of managing rural development at the macro level” Problemy investuvannia ta formuvannia investytsiinoho klimatu v APK [Problems of investment and formation of investment climate in agriculture], Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], October 29-30, RVV PDAA, Poltava, Ukraine, pp. 139-144

Zbarska, A.V. (2014) “A family farm as a type of small business and a form of rural management: prospects for development”, Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), № 4 (28), pp. 45–53.

United Nations Decade of Family Farms 2019-2028 (2019), “Global Plan of Action”, available at: http://www.fao.org/3/ca4672ru/ca4672ru.pdf

Osadchuk, I.V. and Prishchepa, A.V. (2017), “Innovative methods for managing family farms”, Suchasnyi menedzhment: problemy ta perspektyvy rozvytku [Modern Management: Problems and Prospects for Development], Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. [Materials of the 2nd All-Ukrainian Science-Pract. Conf.] , May 19, 2017, KSAU, Kherson, Ukraine, pp. 35-38.

Plotnikova, M.F. (2018) “Strategic principles of rural development in the conditions of decentralization of powers”, Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/17_2_2018ua/11.pdf

Переглядів статті: 509
Завантажень PDF: 310
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Осадчук, І., Кириченко, Н., & Боліла, С. (2020). УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНЩИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 204-212. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/67
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА