МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

  • Н.В. Кириченко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • С.Ю. Боліла Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • І.В. Осадчук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: інноваційний потенціал, інновації, державна підтримка, аграрні підприємства, сільське господарство

Анотація

В статті висвітлено позитивний досвід економічно розвинених країн в підтримці інноваційної активності підприємств. Проаналізовано найбільш ефективні методи активізації інноваційної діяльності у сфері АПК. Встановлено, що необхідно вводити системну підтримку з боку держави в усіх процесах, які стосуються модернізації національної економіки. Доведено доцільність розробки комплексу законодавчих пропозицій для супроводження цільових програм і організаційних заходів, спрямованих на розбудову національної інфраструктури підтримки інноваційної діяльності в нашій країні на основі результативного зарубіжного досвіду. Зазначено, що їх реалізація може стати запорукою прискорення інноваційної діяльності у сфері сільського господарства та дозволить українським сільськогосподарським виробникам здійснювати ефективне управління виробничими та економічними процесами, вирощувати високопродуктивну, якісну та конкурентоспроможну продукцію, підвищити ефективність і прибутковість виробництва, зменшити витрати матеріальних, енергетичних, трудових та природних ресурсів, сприятиме зменшенню негативного впливу на довкілля, а також дасть змогу успішного просування своєї продукції на зовнішніх та внутрішніх ринках.

Посилання

Самотуга О.О. Зарубіжний досвід стимулювання інноваційного процесу. URL: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17818.doc.htm

Федоренко І.Л. Інструменти державної інноваційної політики: світовий досвід. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. №3(82). С. 79–81.

Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія. Ірпінь : НАДПСУ, 2004. 434 с

Касьяненко В.О Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій, № 4, Т. ІІ. 2011. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_2_200_204.pdf

Вініченко І.І. Інноваційна діяльність аграрних підприємств: стан та пріоритети. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, № 1 (5). Т. 1. 2012. С. 44–48.

Саранчук Г.М. Інноваційний розвиток сільського господарства як основа підвищення його конкурентоспроможності. Інноваційна економіка. 2010. № 1. С. 26–32.

Samotuha, O.O. (2006) “Zarubizhnyi dosvid stymuliuvannia innovatsiinoho protsesu”, available at: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17818.doc.htm

Fedorenko, I.L. (2008) “Public innovation policy tools: a global experience”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, № 3 (82), pp. 79–81.

Onyshko, S.V. (2014) Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku [Financial support for innovative development], NADPSU, Irpin.

Kasianenko, V.O (2011) “Foreign experience in managing the innovation potential of the economy and its potential use in Ukraine”, Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. II, № 4, available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_2_200_204.pdf

Vinichenko, I.I. (2012), "Innovation activity agricultural enterprises, state and priorities", Biuleten' Mizhnarodnoho Nobelivs'koho ekonomichnoho forumu, vol. 1 (5), pp. 44–48.

Saranchuk, H.M. (2010), "Innovative deveopment of agriculture as a basis for improving competitiveness", Innovatsijna ekonomika, vol. 1, pp. 26–32.

Переглядів статті: 503
Завантажень PDF: 370
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Кириченко, Н., Боліла, С., & Осадчук, І. (2020). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 118-124. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/56
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ