ПОНЯТТЯ КРАУДФАНДИНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: краудфандинг, краудфандингова платформа, бекери, донори, ІТ-технології

Анотація

Стаття присвячена визначенню сутність та здійснено типологіюзацію краудфандингових проектів, а також досліджено чинники, що впливають на формування та розвиток систем краудфандингу у світі. Визначено суб’єктів краудфандингових операцій, його форми, які передбачають використання фінансових ресурсів з боку зацікавлених в результатах проєкту суб'єктів, за допомогою спеціалізованої краудфандингової платформи, показані переваги його використання в сучасному суспільстві. Здійснено порівняльну характеристику основних краудфандингових платформ в Україні. Під час дослідження було проведено онлайн соціологічне опитування, яке дало можливість проаналізувати інформацію про обізнаність українців, щодо можливостей які надає краудфандинг. Виділено шість основних ознак інтернет-краудфандингу, які дозволяють стати ефективним інноваційним способом фінансування проєктів. Визначено найпопулярніші сфери поширення краудфандингу та його пріоритетні напрямки. Здійснено аналіз кількості краудфандингових платформ в світі.

Посилання

Петрушенко Ю.М., Дудкін О.В. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціальноекономічного розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. №1. С. 172–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2014_1_19. (дата звернення: 06.02.2020).

Демченко Д. В 2018 году украинцы собрали на краудфандинге больше 2 млн дол. США. Вот 15 самых успешных проектов. AIN.UA. 2018. URL: https://ain.ua/2018/12/18/kraudfanding-ukrainy-2018/ (дата звернення: 06.02.2020).

Гончарук Н. Краудфандинг или народное финансирование. Институт эволюционной экономики. 2012. URL: http://iee.org.ua/ru/prog_info/22113/ (дата звернення: 06.02.2020).

Фоменко А. О. Сучасні умови розвитку краудфандингу в Україні. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 3(23). С. 93–96 URL: http://old.bumib.edu.ua/ru/visnyk/3232013/suchasni-umovi-rozvitku-kraudfandingu-v-ukrayini (дата звернення: 06.02.2020).

Некрасова Л.А., Давиденко М.В. Впровадження краудфандингу для стимулювання інноваційної діяльності підприємств України в ІТ-сфері. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2014. Т. 19. С. 76–81. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2014_19_2(3)__19 (дата звернення: 06.02.2020).

Поліщук В.Г. Зарубіжний досвід фінансування проектів за схемою краудфандинг. Молодий вчений. 2014. № 12 (15). С. 63–66. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/12/89.pdf (дата звернення: 06.02.2020).

Мосс А. Что такое краудфандинг? Crowdsourcing.ru: портал крауд-сервисов. 2012. URL: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowd (дата звернення: 06.02.2020).

Рогова А.В. Краудсорсинг как инструмент социально-экономического развития региона. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10531 (дата звернення: 06.02.2020).

Карнаушенко А. С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847 (дата звернення: 06.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.51

Petrenko V., Karnaushenko A. Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Т.3. №5. С. 203–207.

Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С. Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 184 с.

Танклевська Н.С. Основні підходи щодо удосконалення фінансової політики. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2009. № 16 (1). С. 40–44.

Танклевська Н.С. Сучасні тенденції розвитку кредитної політики в аграрній сфері економіки. Науковий вісник НУБіП. 2010. Вип. 145. С. 387–395.

Boiko, V., Kwilinski, A., Misiuk, M., & Boiko, L. Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI (2019), 175(1-2). Р. 68–72. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12

Rusnak, A. V., Karnaushenko, A. S. and Petrenko, V. S. (2018), “Legislative support of innovation activity in Ukraine: problems and ways to overcome them”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6574 (Accessed 05 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.2

Petrenko, V. and Melnykova, K. (2018), Formation of vertically integrated agrarian enterprises with foreign capital, Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities, [Online] pp. 13-15. available at: http://eu-jr.eu/ttissh/article/viewFile/620/608 (Accessed 14 January 2019).

Адвокатова Н.О., Карнаушенко А.С. Пріорітетні та стратегічні напрями розвитку аграрних підприємств України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2019. № 34. С. 45–49.

Petrova O, Avercheva N/ Trends in innovation development of retail enterprises in Ukraine. International collective monograph. Adaptation of science, education and buswinesws to world innovative megatrends. Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. St. Louis, Missouri, USA. Р.216-226.

Боровік Л.В. Аналіз впливу домогосподарств населення на інвестиційну привабливість галузі. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 4(66). С. 33–38.

Petrushenko Yu.M., Dudkin O.V. (2014), Kraudfandynh yak innovatsiynyy instrument finansuvannya proektiv sotsialʹnoekonomichnoho rozvytku. [Crowfunding as an innovative financing tool for socio-economic development projects]. Marketynh i menedzhment innovatsiy. No.1, pp. 172–182. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2014_1_19 (Accessed 06 Feb 2020)

Demchenko D. (2018), V 2018 hodu ukrayntsy sobraly na kraudfandynhe bilʹshe 2 mln dol. SSHA. Vot 15 samykh uspeshnykh proektov. [In 2018, Ukrainians raised more than $ 2 million at crowdfunding. USA. Here are the 15 most successful projects]. AIN.UA. available at: https://ain.ua/2018/12/18/kraudfanding-ukrainy-2018/ (Accessed 06 Feb 2020)

Honcharuk N. (2012), Kraudfandynh yly narodnoe fynansyrovanye. [Crowdfunding or popular financing.] Ynstytut évolyutsyonnoy ékonomyky. available at: http://iee.org.ua/ru/prog_info/22113/ (Accessed 06 Feb 2020)

Fomenko A.O. (2013), Suchasni umovy rozvytku kraudfandynhu v Ukrayini. [Current conditions of development of crowdfunding in Ukraine]. Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu. No. 3(23). pp. 93–96 available at: http://old.bumib.edu.ua/ru/visnyk/3232013/suchasni-umovi-rozvitku-kraudfandingu-v-ukrayini (Accessed 06 Feb 2020)

Nekrasova L.A., Davydenko M.V. (2014), Vprovadzhennya kraudfandynhu dlya stymulyuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv Ukrayiny v IT-sferi. [Implementation of crowdfunding to stimulate innovation activity of Ukrainian enterprises in the IT sphere]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, no. 19, pp. 76–81 available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2014_19_2(3)__19 (Accessed 06 Feb 2020)

Polishchuk V.H. (2014), Zarubizhnyy dosvid finansuvannya proektiv za skhemoyu kraudfandynh. [Foreign experience in crowdfunding projects financing] Molodyy vchenyy. No. 12 (15). pp. 63–66. available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/12/89.pdf (Accessed 06 Feb 2020)

Moss A. (2012), Chto takoe kraudfandynh? [What is crowdfunding?] Crowdsourcing.ru: portal kraud-servysov. available at: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowd (Accessed 06 Feb 2020)

Rohova A.V. (2013), Kraudsorsynh kak ynstrument sotsyalʹno-ékonomycheskoho razvytyya rehyona. [Crowdsourcing as a tool for socio-economic development of the region.]. Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya. No. 5. available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10531 (Accessed 06 Feb 2020).

Karnaushenko, A.S. (2019). Analiz suchasnoho stanu ta perspektyvy rozvytku rozdribnoho tovarooborotu v Ukrayini [Analysis of the current state and prospects of retail trade turnover in Ukraine.]. Efektyvna ekonomika. № 1. [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847 (Accessed 06 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.51

Petrenko, V. & Karnaushenko, A. (2017). Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. T.3. №5. pp. 203–207.

Tanklevska, N.S. & Karnaushenko, A.S. (2015). Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Development of financing of innovative activity of agricultural enterprises]. Kherson: Aylant, 184 p.

Tanklevska, N.S. (2009). Osnovni pidkhody shchodo udoskonalennya finansovoyi polityky [Basic approaches to improving financial policy.]. Visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Ekonomika APK. № 16 (1). pp. 40–44.

Tanklevska, N.S. (2010). Suchasni tendentsiyi rozvytku kredytnoyi polityky v ahrarniy sferi ekonomiky [Current trends in credit policy development in the agricultural sector]. Naukovyy visnyk NUBiP. Vol. 145. pp. 387–395.

Boiko, V., Kwilinski, A., Misiuk, M., & Boiko, L. (2019). Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI, 175(1-2). pp. 68–72.

Rusnak, A., Karnaushenko, A. & Petrenko, V. (2018), “Legislative support of innovation activity in Ukraine: problems and ways to overcome them”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6574 (Accessed 06 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.2

Petrenko, V. & Melnykova, K. (2018), Formation of vertically integrated agrarian enterprises with foreign capital, Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities, [Online] pp. 13-15. available at: http://eu-jr.eu/ttissh/article/viewFile/620/608 (Accessed 06 Feb 2020).

Advokatova, N.O. & Karnaushenko, A.S. (2019). Prioritetni ta stratehichni napryamy rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv Ukrayiny [Priority and strategic directions of development of agricultural enterprises of Ukraine]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky. № 34, pp. 45–49.

Petrova, O. & Avercheva, N. (2017). Trends in innovation development of retail enterprises in Ukraine. International collective monograph. Adaptation of science, education and buswinesws to world innovative megatrends. Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. St. Louis, Missouri, USA. Р. 216–226.

Borovik, L.V. (2018). Analiz vplyvu domohospodarstv naselennya na investytsiynu pryvablyvistʹ haluzi [Analysis of the impact of households on the investment attractiveness of the industry]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Vol. 4(66), pp. 33–38.

Переглядів статті: 479
Завантажень PDF: 367
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Петренко, В., & Карнаушенко, А. (2020). ПОНЯТТЯ КРАУДФАНДИНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 140-150. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/59
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ