МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • В.М. Крикунова Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-5710-8029
  • А.С. Карнаушенко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» http://orcid.org/0000-0003-1813-2792
Ключові слова: молодіжне підприємство, фінансування, методика оцінки, ефективність, інноваційна діяльність, інвестиції

Анотація

У статті розглядаються особливості оцінки ефективності фінансування інноваційної діяльності молодіжного підприємництва. Авторами запропоновано використовувати показники трьох груп із метою більш якісної оцінки економічної ефективності фінансування. У дослідженні визначено найбільш вагомі критерії оцінки ефективності фінансування інноваційної діяльності молодіжних підприємств, які повинні віддзеркалювати економічну доцільність тих чи інших альтернативних джерел. Доведено, що на ефективність фінансування інноваційної діяльності молодіжних підприємств впливає оптимальність співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел. Аналізуючи ефективність залучення додаткових грошових коштів, виявлено, що на нього впливають кількісні та якісні фактори. Встановлено, що головним фінансовим інструментом політики стимулювання інноваційного розвитку молодіжних підприємств є використання коштів державного бюджету, а основним показником, який визначає рівень відповідності науки завданням інноваційного розвитку економіки, є наукоємність ВВП.

Посилання

Мельник Ю.Ф., Саблук П.Т. Агропромислове виробництво України: уроки 2018 року і шляхи забезпечення інноваційного розвитку. Економіка АПК. 2019. Вип. 31. С. 3–15.

Чупис А.В., Закоморный С.Н. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. Сумы, 1997. 28с.

Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование) / под ред. д.э.н., проф. А.В. Чуписа. Сумы: Издательство “Университетская книга”, 1999. 332 с.

Гринюк Н.А. Критерії оптимальності управління структурою фінансових ресурсів торговельного підприємства. Економіка і підприємництво: стан та перспективи. Економіка і підприємництво: стан та перспективи. Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. С. 204-213.

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Москва : Финансы и статистика, 1998. 512 с.

Федоренко В.Г., Пінчук Ю.Б. Удосконалення структури фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 3–5.

Воробйов Ю., Холод Б. Управління ресурсами підприємства : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2014. 288 с.

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. Київ : Лібра, 2002. 472 с.

Дорошенко Т. Формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів на підприємстві. Фінанси України. 2012. № 9. С. 134–137.

Petrenko V., Karnaushenko A. Jont enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 2017. no. 3 (5), pp. 203–207 http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-203-207

Іhnatenko, M., Marmul, L., Petrenko, V., Karnaushenko, A., Levaieva L., Innovative Tools in the Methodology and Teaching of the Basic Principles of Enterprise Management. International Journal of Management, 2020. no. 11 (6), pp. 847–854, http://dx.doi.org/10.34218/IJM.11.6.2020.073

Петренко В.С., Карнаушенко А.С. Формування молодіжного підприємництва в Україні та аналіз факторів впливу на його розвиток. Фінансовий простір. 2019. № 3. С. 139–147. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190170

Rusnak A.V., Karnaushenko A.S., Petrenko V.S. Legislative Support of Innovation Activity in Ukraine: Problems and Ways to Overcome Them. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/4.pdf (дата звернення: 14.10.2020).

Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С. Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств : монографія. Херсон : Айлант, 2015. 184 с.

Melnik Y.F., Sabluk P.T. (2019) Ahropromyslove vyrobnytstvo Ukrayiny: uroky 2018 roku i shlyakhy zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku [Agro-industrial production of Ukraine: lessons of 2018 and ways to ensure innovative development]. Ekonomika APK, no. 31. pp. 3–15.

Chupis A.V., Zakomorny S.N. (1997) Effektivnost' ispol'zovaniya finansovykh resursov predpriyatiya [Efficiency of using the financial resources of the enterprise]. Sumy: Publishing House "University Book". (in Ukrainian)

Chupisa A.V. (ed.) (1999) Finansovoye polozheniye predpriyatiya (otsenka, analiz, planirovaniye) [The financial position of the enterprise (assessment, analysis, planning)], Sumy: Publishing House «University Book». (in Ukrainian)

Grinyuk N.A. (2003) Kryteriyi optymalʹnosti upravlinnya strukturoyu finansovykh resursiv torhovelʹnoho pidpryyemstva [Criteria for optimal management of the structure of financial resources of a commercial enterprise]. Ekonomika i pidpryyemnytstvo: stan ta perspektyvy. pp. 204–213.

Balabanov I.T. (1998) Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of financial management]. Moscow. (in Russian)

Fedorenko V.G., Pinchuk Y.B. (2018) Udoskonalennya struktury finansovoho zabezpechennya investytsiyno-innovatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv [Improving the structure of financial support for investment and innovation activities of enterprises]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. no. 17, pp. 3–5.

Vorobyov Y., Kholod B. (2014) Upravlinnya resursamy pidpryyemstva [Management of enterprise resources]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Peresada A.A. (2002) Upravlinnya investytsiynym protsesom [Investment process management]. Kyiv. (in Ukrainian)

Doroshenko T. (2012) Formuvannya optymalʹnoyi struktury investytsiynykh resursiv na pidpryyemstvi. [Formation of the optimal structure of investment resources at the enterprise]. Finansy Ukrayiny. no. 9, pp. 134–137.

Petrenko V. Karnaushenko A. (2017) Jont enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, no. 3 (5), pp. 203–207 http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-203-207

Іhnatenko M., Marmul L., Petrenko V., Karnaushenko A., Levaieva L. (2020) Innovative Tools in the Methodology and Teaching of the Basic Principles of Enterprise Management. International Journal of Management, no. 11 (6), pp. 847–854, http://dx.doi.org/10.34218/IJM.11.6.2020.073

Petrenko V.S., Karnaushenko A.S. (2019) Formuvannya molodizhnoho pidpryyemnytstva v Ukrayini ta analiz faktoriv vplyvu na yoho rozvytok [Formation of youth entrepreneurship in Ukraine and analysis of factors influencing its development]. Finansovyy prostir, no. 3, pp. 139–147.

Rusnak A.V., Karnaushenko A.S., Petrenko V.S. Legislative Support of Innovation Activity in Ukraine: Problems and Ways to Overcome Them. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/4.pdf (accessed 14 October 2020).

Tanklevskaya N.S., Karnaushenko A.S. (2015) Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Development of financing of innovative activity of agricultural enterprises]. Kherson: Atlant. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 427
Завантажень PDF: 262
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Крикунова, В., & Карнаушенко, А. (2020). МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 76-85. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ