ВПЛИВ ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОБСЯГ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: банківська система, банківська справа, банківські ресурси, залучені ресурси, стабільність, банківський менеджмент

Анотація

Розглянуто необхідність проведення регулярного моніторингу показників банківської стабільності для вчасного виявлення негативних зовнішні факторів. Доведено, що саме достатній обсяг ресурсів є показником банківської стабільності. Визначено, що саме депозитні ресурси є основними ресурсами банківської системи України. Доведено, що саме сукупність тимчасово вільних коштів фізичних та юридичних осіб, залучених банком у вигляді строкових вкладів та вкладів до запитання можна віднести до залучених ресурсів. Розглянуто, що саме залучені ресурси використовуються банком для здійснення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Доведено, що саме депозитні ресурси є основою діяльності банківської системи, оскільки саме через акумуляцію залучених коштів банки можуть фінансувати свої активні операції. Досліджено і проаналізовано динаміку обсягів коштів фізичних і юридичних осіб, розміщених у банках України, та, відповідно, вкладів фізичних осіб у банках України. Доведено, що обсяги вкладів як у гривні, так і у іноземній валюті з року в рік зростають ( особливо це стосується зростання у національній грошовій одиниці). Визначено, що зростання коштів населення в банках практично повністю зумовлене збільшенням залишків на рахунках військових та отримувачів соціальних виплат. Доведено, що стабільними ресурсами для банківської системи серед залучених коштів вважаються саме строкові депозити. Проаналізовано темпи зростання вкладів фізичних осіб за останні роки.

Посилання

Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків : навч. посіб. Суми : Університетська книга, 2007. 523 с.

Фролов С.М. Банківська справа і основи митного регулювання в Україні: теорія та практика : навч. посіб. Суми : Університетська книга, 2004. 368 с.

Васюренко О.В. Банківський менеджмент. Київ : Академія, 2001. 320 с.

Колодяжна Т.В., Бакуменко Т.О. Економічна сутність та класифікація депозитних операцій комерційних банків. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 22. С. 802–805.

Звіт про фінансову стабільність. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H2.pdf?v=4 (дата звернення: 06.11.2023).

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення: 07.11.2023).

Povod T. Peculiarities of the formation of the resource base of banks: essence and significance. Таврійський науковий вісник. Серія Економіка. 2023. №16. С. 236–243. URL: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/390 (дата звернення: 06.11.2023).

Jepifanov A. O., Maslak N. Gh., Salo I. V. (2007) Operaciji komercijnykh bankiv [Operations of commercial banks]. Sumy: Amounts: University book. (in Ukrainian)

Frolov S. M. (2004) Bankivsjka sprava i osnovy mytnogho reghuljuvannja v Ukrajini: teorija ta praktyka [Banking and the basics of customs regulation in Ukraine: theory and practice]. Sumy: Amounts: University book. (in Ukrainian)

Vasjurenko O. V. (2001) Bankivsjkyj menedzhment [Banking management]. Kyiv: Academy. (in Ukrainian)

Kolodjazhna T. V., Bakumenko T. O. (2018) Ekonomichna sutnistj ta klasyfikacija depozytnykh operacij komercijnykh bankiv [Economic essence and classification of deposit operations of commercial banks]. Global and national economic problems, vol. 22, pp. 802–805.

Nacionaljnyj bank Ukrajiny (2022) Zvit pro finansovu stabiljnistj [Financial Stability Report]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H2.pdf?v=4 (accessed November 6, 2023).

Nacionaljnyj bank Ukrajiny (2023) Rozpodil vkladiv fizychnykh osib ta suma mozhlyvogho vidshkoduvannja Fondom gharantuvannja vkladiv fizychnykh osib [Distribution of individual deposits and the amount of possible reimbursement by the Individual Deposit Guarantee Fund]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed November 7, 2023).

Povod T. (2023) Osoblyvosti formuvannya resursnoyi bazy bankiv: sutnistʹ ta znachennya. Tavriyskyy naukovyy visnyk. Ekonomichna seriya, vol. 16, pp. 236–243. Available at: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/390 (accessed November 6, 2023).

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Посаднєва, О., & Повод, Т. (2023). ВПЛИВ ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОБСЯГ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 231-237. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.26

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають