ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

Ключові слова: спеціальні економічні зони, інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність, інноваційно-інвестиційна діяльність, нові форми організації бізнесу

Анотація

У статті розглянуто досвід функціонування спеціальних економічних зон (СЕЗ) у різ- них країнах. Досліджено досвід використання СЕЗ у Польщі, де на цей час функціонують 14 СЕЗ, інвестовано близько 100 мільярдів злотих іноземних інвестицій, створено кілька- сот тисяч нових робочих місць. Розглянуто використання СЕЗ в Україні та їх ефектив- ність діяльності. Розглянуто преференції, що надаються урядами для їх ефективної ді- яльності. Наведено статистичні дані щодо показників динаміки функціонування СЕЗ та країн-інвесторів. Окреслено дискусійні питання щодо доцільності та ефективності ді- яльності СЕЗ. Визначено основні проблеми, які завадили СЕЗ досягти планових результа- тів, та розкрито їх причини. Окреслено перспективи подальшого застосування спеціаль- них економічних зон та сформовано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази їх застосування для забезпечення їх використання для стимулювання економічної ді- яльності в регіонах України. Вироблено рекомендації щодо удосконалення правового забез- печення функціонування СЕЗ в Україні.

Посилання

Urban shrinkage and the postsocialist transformation. Amsterdam, 2011. URL: http://www.oecd.org/regional/leed/47270786.pdf (дата звернення: 12.12.2020).

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон : Закон України від 13 жовтня 1992 року зі змінами від 15 травня 2003 року, від 25 березня 2005 року, від 19 січня 2006 року.

Мировая практика СЭЗ (по материалам World Economic Journal). URL: http://daily-finance.ru/articles/2013-02-01/df/25280 (дата звернення: 12.12.2020).

lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Przewodnik po SSE, Warszawa, 2014. 60 str.

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicynzch / Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, 2009. 25 str.

Freeport development: The Mauritius experience. URL: http://unctad.org/en/Docs/ship49413_en.pdf (дата звернення: 12.12.2020).

Території пріоритетного розвитку в Україні: проблеми та перспективи. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/364 (дата звернення: 18.10.2020).

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон : Закон України від 13 жовтня 1992 року № 2673XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/267312 (дата звернення: 10.10.2020).

Статистична інформація / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.10.2020).

Ткач С.М. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та Польщі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць. Вип. 3 (119). Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 2016. С. 92–97.

Special economic zones. Political priority, economic gamble. The Economist. 2015. URL: http://www.economist.com/news/finance-andeconomics/21647630-free-trade-zones-are-more-populareverwith-politicians-if-not (дата звернення: 12.12.2020).

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. The Financial Times. 2016. URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9930245c-b924-11e5-bf7e-8a339b6f2164.html (дата звернення: 12.12.2020).

Zhosan G. Identifying the impact of social responsibility on the performance of the enterprise. GLOBALIZATION AND BUSINESS. Scientific-Practical Journal. Actual Problems of Economy and Business in Modern Globalization Theory and Practice. 2017. №4. Р. 90–96. URL: http://oaji.net/articles/2017/4783-1519307089.pdf (дата звернення: 12.12.2020).

Адвокатова Н.О., Боярчук А.І. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку транспортних послуг для міжнародного бізнесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 29. Ч. 1. С. 23–27.

Urban shrinkage and the postsocialist transformation. Amsterdam, 2011. URL: http://www.oecd.org/regional/leed/47270786.pdf (accessed 12 December 2020).

Zakon Ukrayiny pro zahal’ni zasady stvorennya i funktsionuvannya spetsial’nykh (vil’nykh) ekonomichnykh zon vid 13.10.92 zi zminamy vid 15.05.2003, vid 25.03.2005, vid 19.01.2006.

Myrovaya praktyka SÉZ (po materyalam World Economic Journal): URL: http://daily-finance.ru/articles/2013-02-01/df/25280 (accessed 12 December 2020).

lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce/ Przewodnik po SSE, Warszawa. 2014, 60 str.

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicynzch / Ministerstwo Gospodarki, Warszawa. 2009, 25 str.

Freeport development: The Mauritius experience. URL: http://unctad.org/en/Docs/ship49413_en.pdf (accessed 12 December 2020).

Terytoriyi priorytetnoho rozvytku v Ukrayini: problemy ta perspektyvy. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/364 (accessed 18 October 2020).

Pro zahal’ni zasady stvorennya i funktsionuvannya spetsial’nykh (vil’nykh) ekonomichnykh zon: Zakon Ukrayiny vid 13.10.1992 № 2673XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/267312 (accessed 10 October 2020).

Statystychna informatsiya. – Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 10 October 2020).

Tkach S.M. (2016) Rozvytok innovatsiynoyi infrastruktury v Ukrayini ta Pol’shchi [Development of innovation infrastructure in Ukraine and Poland]. Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny. L’viv. DU “Instytut rehional’nykh doslidzhen’ im. M.I. Dolishn’oho NAN Ukrayiny”. vol. 3 (119), pp. 92–97

Special economic zones. Political priority, economic gamble // The Economist. 2015. URL: http://www.economist.com/news/finance-andeconomics/21647630-free-trade-zones-are-more-populareverwith-politicians-if-not (accessed 12 December 2020).

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution // The Financial Times. 2016. URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9930245c-b924-11e5-bf7e-8a339b6f2164.html (accessed 12 December 2020).

Zhosan G. (2017) Identifying the impact of social responsibility on the performance of the enterprise. GLOBALIZATION AND BUSINESS. Scientific-Practical Journal. Actual Problems of Economy and Business in Modern Globalization Theory and Practice, № 4, рр. 90–96. Available from: http://oaji.net/articles/2017/4783-1519307089.pdf (accessed 12 December 2020).

Advokatova N.O., Boyarchuk A.I. (2018). Suchasni tendentsiyi rozvytku mizhnarodnoho rynku transportnykh posluh dlya mizhnarodnoho biznesu. [Current Trends in the Development of the International Transport Services Market for International Business]. Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriya “Ekonomichni nauky”, vol. 29, no. 1, pp. 23–27.

Переглядів статті: 371
Завантажень PDF: 267
Опубліковано
2020-12-02
Як цитувати
Адвокатова, Н., & Повод, Т. (2020). ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 23-30. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.3
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ