ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОБ`ЄКТ УПРАВЛІННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

  • С.В. Шорнікова Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України https://orcid.org/0000-0002-9038-2457
  • Ю.А. Підопригора Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України https://orcid.org/0000-0002-6310-6780
  • Н.В. Топчій Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України https://orcid.org/0000-0003-2924-6365
Ключові слова: якість, конкурентоспроможність, об'єкт управління, управління якістю, виробнича діяльність, фактори впливу

Анотація

В умовах глобалізації та розвитку міжнародної торгівлі ефективність діяльності підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їхня продукція чи послуги відповідають стандартам якості, тому проблема забезпечення та підвищення якості продукції є актуальною для всіх підприємств. Якість продукції належить до найважливіших критеріїв функціонування підприємства. Підвищення технічного рівня та вимог до якості продукції коригує темпи науково - технічного прогресу та зростання ефективності виробництва в цілому а також істотно впливає на інтенсифікацію економіки, конкурентоспроможність вітчизняних товарів та життєвий рівень населення країни. Зростання технічного рівня та якості продукції, що випускається, є в даний час найбільш характерною рисою роботи підприємств у промислово розвинених країнах. На жаль, сьогодні українські підприємства поки що відстають у сфері використання сучасних методів менеджменту якості. Однак необхідно розуміти, що підвищення якості неможливе, якщо керівники різних рівнів та персонал підприємства не ставитимуться до якості як до способу життя, адже підвищення якості несе колосальні можливості і неможливе без зміни ставлення до якості на всіх рівнях. В статті розглянуті проблеми та роль управління якістю продукції у виробничому процесі. Проаналізовані зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на управління якістю. Показані етапи формування та забезпечення якості продукції .

Посилання

Бичківський Р. Управління якістю. Львів : ДУ «Львівська політехніка», 2000. 329 с.

Кузьменко Т.М. Роль вхідного контролю в управлінні якістю продукції при виготовленні спецтехніки. Вчені записки Таврійського університету імені Вернадського. Серія «Технічні науки». 2021. Том 32 (71). Ч. 2. № 1.С. 7–12

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Вакуленко A.B. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ : КНЕУ, 2013. 167 с.

Орлов П.А. Впровадження систем управління якістю: стан, проблеми, перспективи. Стандартизація, сертифікація, якість. 2013. № 6. С. 59–63

Мережко Н.В., Осієвська В.В., Ясинська Н.С. У правління якістю. Київ : КНТЕУ, 2010. 216 с.

Соколовський С.А., Павлов С.П., Черкашина М.В., Науменко М.О., Грабовський Є.М. Управління якістю виробництва та обслуговування: навчальний посібник. Харків 2015, 187с.

Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посібник. Киїа : Центр учбової літератури, 2007. 368 с.

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю . Вимоги.

ДСТУ ISO/TS 9002:2017 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015 (ISO/TS 9002:2016, IDT).

Bychkivskyi R. (2009) Upravlinnia yakistiu [Quality management]. Lviv: DU «Lvivska politekhnika, p. 329.

Kuzmenko T. M. (2021) Rol vkhidnoho kontroliu v upravlinni yakistiu produktsii pry vyhotovlenni spetstekhniky [The role of input control in product quality management in the manufacture of special equipment]. Vcheni zapysky Tavriiskoho universytetu imeni Vernadskoho. Seriia «Tekhnichni nauky», vol. 32 (71), is. 2, no. 1, pp. 7–12

DSTU ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Main provisions and glossary of terms].

Vakulenko A. B. (2013) Upravlinnia yakistiu: navch.-metod. posib. dlia samost. vyvch. dysts. [Quality management: educational method. manual for self studied disc]. Kyiv: KNEU, p.167.

Orlov P. A. (2013) Vprovadzhennia system upravlinnia yakistiu: stan, problemy, perspektyvy [Implementation of quality management systems: state, problems, prospects]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, no. 6, pp. 59–63.

Merezhko N. V., Osiievska N. S., Yasynska V. V. (2010) Upravlinnia yakistiu [Quality management]. Kyiv: KNTEU, p. 216.

Sokolovskyi S. A., Pavlov S. P., Cherkashyna M. V., Naumenko M. O., Hrabovskyi Ye. M. (2015) Upravlinnia yakistiu vyrobnytstva ta obsluhovuvannia [Management of the quality of production and service]: navchalnyi posibnyk. Kharkiv. P. 187.

Momot O. I. (2007) Menedzhment yakosti ta elementy systemy yakosti [Quality management and quality system elements]: navch.posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, p. 368.

DSTU ISO 9001:2015 (2015) Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy. [Quality management system. Demands]

DSTU ISO/TS 9002:2017 (2015) Systemy upravlinnia yakistiu. Nastanovy shchodo zastosuvannia ISO 9001:2015 (ISO/TS 9002:2016, IDT) [Quality management systems. Guidelines for the application of ISO 9001:2015 (ISO/TS 9002:2016, IDT)].

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Шорнікова, С., Підопригора, Ю., & Топчій, Н. (2023). ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОБ`ЄКТ УПРАВЛІННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 162-169. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.18
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ