ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА МАРКЕТИНГОВУ ПОВЕДІНКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОНЛАЙН-РИНКУ

Ключові слова: соціальні мережі, SocialMediaMarketing (SMM), поведінка споживачів, поведінка підприємства, онлайн-комунікації, онлайн-ринок

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу соціальних мереж на поведінку підприємства на онлайн-ринку. Встановлено, що однією з причин активізації підприємств і посилення конкурентної боротьби з соціальними медіа є зростаюча динаміка цифровізації та диджиталізації населення. Враховуючи існування явища нерівномірної залученості споживача в комунікацію підприємств у соціальних мережах запропоновано підхід щодо дослідження рівнів їхньої взаємодії з брендом та сформовано три щаблини у концепцію: задоволеність брендом – лояльність до бренду – залученість до бренду. В процесі аналізу сформовано поведінкові ознаки підприємства при роботі в соціальних мережах та, відповідно до них, визначено елементи маркетингової поведінки. Для результативнішої взаємодії підприємства зі споживачем запропоновано алгоритм залучення онлайн-споживачів через соціальні мережі, який враховує базові етапи дослідження користувача, таргетування та оцінювання загальної результативності процесу.

Посилання

Social Media Marketing (SMM) Company Services Market Size 2024 To 2031. Share, Growth, and Industry Analysis. URL: https://cutt.ly/rwAD5CuY (дата звернення 10.12.2023).

What Is Social Media Marketing (SMM)? An Over view of the Benefits and Challenges URL: https://cutt.ly/XwAFqT04 (дата звернення 10.12.2023).

Башинська І.О. Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах. Економічні науки. 2012. Вип. 9(1.1). С. 36–41.

Бондар А. Соціальні мережі як інструмент формування внутрішнього і зовнішнього бренду території. Політичний менеджмент. 2012. № 1-2. С. 82–87.

Всеукраїнська рекламна коаліції. URL: https://vrk.org.ua/ (дата звернення 10.12.2023)

Грищенко О.Ф., Нєшева А.Д. Соціальний медіа-маркетинг як інструмент просування продукту підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 86–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_4_10.

Ілляшенко С.М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань: монографія. Харків : Діса плюс, 2016. 192 с.

Савицька Н.Л. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С. Маркетинг і цифрові технології. 2017. № 1,1. С. 20–33.

Семененко К.Ю. Використання інструментів онлайн-просування товарів підприємств пивоварної галузі: автореф… канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2021. С. 145.

Петропавловська С.Є., Лисак Н.Ю., Малаховська Г.В. Соціальні медіа як інструмент управління лояльністю споживачів. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 1. С. 166–173.

Терехов Д.С. SMM-маркетинг у системі управління сучасним підприємством. Наука й економіка: ПВНЗ “ХЕУ”. 2015. № 1 (37).

Social Media Marketing (SMM) Company Services Market Size 2024 To 2031. Share, Growth and Industry Analysis. Available at: https://cutt.ly/rwAD5CuY (accessed December 10, 2023). (in English)

What Is Social Media Marketing (SMM)? An Over view of the Benefits and Challenges. Available at: https://cutt.ly/XwAFqT04 (accessed December 10, 2023). (in English)

Bashynska I. O. (2012) Marketyngovi komunikaciyi pidpryyemstva u socialnyxmerezhax. [Marketing communications of the enterprise in social networks]. Ekonomichni nauky - Economics ciences, is. 9(1.1), pp. 36–41. (in Ukrainian)

Bondar A. (2012) Socialni merezhi jak instrument formuvannja vnutrishnogo i zovnishnogo brendu terytorii [Social networks as a tool for the formation of internal and external brand of the territory]. Politychnyj menedzhment - Political management, no. 1-2, pp. 82–87. (in Ukrainian)

Vseukrainska reklamna koalicii. [Ukrainian advertising coalition]. Available at: https://vrk.org.ua/ (accessed December 10, 2023). (in Ukrainian)

Gryshhenko O. F., Nyesheva A. D. (2013) Socialnyj media marketyng yak instrument prosuvannya produktu pidpryyemstva. [Social media marketing as a tool to promote the product of the enterprise]. Marketyng i menedzhment in novacij - Marketing and innovation management, no. 4, pp. 86–98. (in Ukrainian)

Illiashenko S. M. (2016) Innovatsiinyi rozvytok: marketynh i menedzhment znan: monohrafiia [Innovative development: marketing and knowledge management: monograph] Kharkiv: Disaplius, 192 p. (in Ukrainian)

Savytska N. L. (2017) Marketynh u sotsialnykh merezhakh: stratehii ta instrumenty narynku V2S [Social media marketing: strategies and tools in the B2C market]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii - Marketing and igital technologies. KhDUKhT. No. 1,1, pp. 20–33. (in Ukrainian)

Semenenko K. Yu. (2021) Vykorystannia instrumentiv onlain-prosuvannia tovariv pidpryiemstv pyvovarnoi haluzi [Use of tools for onlinepromotion of goods of the brew ingindustry]: avtoref. nazdob. nauk. step. k.e.n.: 08.00.04. Kyiv, 24 p. (in Ukrainian)

Petropavlovska S. Ye., Lysak N. Yu., Malaxovska G. V. (2018) Socialnimedia yak instrument upravlinnya loyalnistyuspozhyvachiv [Social media as a tool for managin gconsumer loyalty]. Problemysystemnogo pidxodu v ekonomici - Problems of system approach in economy, no. 1, pp. 166–173. (in Ukrainian)

Terexov D. S. (2015) SMM-marketyng u systemi upravlinny asuchasnympidpryyemstvom [SMM-marketing in the management system of a modern enterprise]. Nauka j ekonomika - Science and economics, no. 1, pp. 77–79. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Капінус, Л. (2023). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА МАРКЕТИНГОВУ ПОВЕДІНКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОНЛАЙН-РИНКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 86-93. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ