МАРКЕТИНГОВА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВ НА ОНЛАЙН-РИНКУ

  • Л.В. Капінус Національний університет харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-6135-7885
  • С.Б. Розумей Національний університет харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-0044-7043
  • Д.С. Наконечна Національний університет харчових технологій
Ключові слова: онлайн-маркетинг, поведінка, онлайн-ринок, В2В, В2С, споживачі

Анотація

У статті визначено основні тенденції розвитку онлайн-ринку електронної комерції, який почав стрімко зростати через економічну кризу, що викликана пандемією Covid-19. Здійснено порівняльну характеристику онлайн-ринку В2В- та В2С-секторів за визначени- ми критеріями, такими як розмір онлайн-ринку, вартість продукції та послуг, взаємовід- носини з клієнтами, програма лояльності, служба підтримки та консультація, маркетин- гові цілі, контент-стратегія. Розроблено моделі маркетингової поведінки підприємств на онлайн-ринку В2В та В2С, у яких підприємство розглядається як відкрита система, що має маркетингові цілі та стратегічну місію. Запропоновано типи маркетингової пове- дінки підприємства на онлайн-ринку, такі як пасивна та активна, уточнено зміст цих понять. Задля досягнення активної поведінки підприємства на онлайн-ринку варто вико- ристовувати ефективні інструменти інтернет-маркетингу для B2C- та B2B-секторів.

Посилання

Ancillai C., Terho H., Cardinali S., Pascucci F. Advancing social media driven sales research: Establishing conceptual foundations for B-to-B social selling. Industrial Marketing Management. 2019. Vol. 82. P. 293–308. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.01.002.

Appel G., Grewal L., Hadi R., Stephen A.T. The future of social media in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science. 2020. № 48 (1). P. 79–95. DOI: https://doi.org/10.1007/s11747-019-00695-1.

Park M., Lennon Sh. Brand name and promotion in online shopping contexts. Journal of Fashion Marketing and Management. 2009. № 13 (2). Р. 149–160.

Sam K.M., Chatwin C.R. The mapping between business e-marketing mix and internet consumers’ decision-making styles in e-commerce. Proceedings of the Fifth International Conference on Electronic Business. 2005. P. 411–418.

Felix R., Rauschnabel P.A., Hinsch C. Elements of strategic social media marketing. Journal of Business Research. 2017. № 70 (1). Р. 118–126.

Drive business growth with a winning digital marketing strategy. URL: https://bit.ly/2VZLo73 (дата звернення: 10.11.2020).

Гвоздецкая И., Игнатьева И. Маркетинговые инструменты продвижения продукции на рынке b2b. URL: https://bit.ly/2K6witL (дата звернення: 01.12.2020).

Глобальное развитие e-Commerce. URL: https://bit.ly/2W45iy1 (дата звернення: 10.12.2020).

Голубков Є. Маркетингові дослідження: теорія, практика і методологія. Москва : Фінпрес, 2005. 89 с.

Дік В., Лужецький М., Родіонов А. Електронна комерція. Москва : Московська фінансово-промислова академія, 2005. 122 с.

Заруднева А., Радченко Е. Особенности брендинга на В2В-рынке. 2010. 133 с.

Карачина Н. Економічна поведінка машинобудівних підприємств: теорія, методологія, практика управління : монографія. Вінниця, 2010. 416 с.

Козлова І. Визначення сутності поняття «економічна поведінка суб’єктів господарювання». Сучасні проблеми управління підприємством: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2016. 54 с.

Кущ С., Смирнова М. Маркетинг на b2b рынках: отношенческий подход. Санкт-Петербург, 2010. 272 с.

Особливості інтернет-реклами на ринку b2b. URL: https://bit.ly/3osTD7Y (дата звернення: 15.11.2020).

Цапенко В. Економічна поведінка підприємств як основа для прийняття управлінських рішень. Бізнес-форум. 2014. № 11. С. 313–317.

Ancillai C., Terho H., Cardinali S., & Pascucci F. (2019). Advancing social media driven sales research: Establishing conceptual foundations for B-to-B social selling. Industrial Marketing Management. Vol. 82. P. 293–308. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.01.002.

Appel G., Grewal L., Hadi R., Stephen A.T. (2020). The future of social media in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 48 (1), pp. 79–95. https://doi.org/10.1007/s11747-019-00695-1.

Park M., Lennon Sh. (2009). Brand name and promotion in online shopping contexts. Journal of Fashion Marketing and Management, 13 (2), 149–160.

Sam K.M., & Chatwin C.R. (2005). The mapping between business e-marketing mix and internet consumers’ decision-making styles in e-commerce. In Proceedings of the Fifth International Conference on Electronic Business, pp. 411–418.

Felix R., Rauschnabel P.A. & Hinsch C. (2017). Elements of strategic social media marketing. Journal of Business Research, 70 (1), 118–126.

Drive business growth with a winning digital marketing strategy. URL: https://bit.ly/2VZLo73 (accessed 10 November 2020).

Gvozdetskaya I., Ignatieva I. Marketinhovye instrumenty prodvizhenia produktsii na rynke b2b [Marketing tools for product promotion in the b2b market]. URL: https://bit.ly/2K6witL (accessed 01 December 2020).

Hlobalnoe razvitie e-Commerce. [Global development of e-Commerce]. URL: https://bit.ly/2W45iy1 (accessed 10 December 2020).

Golubkov E. (2005). Marketynhovi doslidzhennia: teoriia, praktyka i metodolohiia [Marketing research: theory, practice and methodology]. M.: Finpress. P. 89.

Dick V., Luzhetsky M., Rodionov A. (2005). Elektronna komertsiia [E-commerce]. M.: Moscow Financial and Industrial Academy. P. 122.

Zarudneva A., Radchenko E. (2010). Osobennosti brendinha na B2B-rynke. [Features of branding in the B2B market]. P. 133.

Karachina N. (2010). Ekonomichna povedinka mashynobudivnykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia: monohrafiia [Economic behavior of machine-building enterprises: theory, methodology, management practice]: monograph. Vinnytsia. P. 416.

Kozlova I. (2016). Vyznachennia sutnosti poniattia “ekonomichna povedinka” subiektiv hospodariuvannia. Suchasni problemy upravlinnia pidpryiemstvom: teoriia ta praktyka. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [Defining the essence of the concept of “economic behavior” of economic entities. Modern problems of enterprise management: theory and practice. International scientific-practical conference]. Kharkiv. P. 54.

Kushch S., Smirnova M. (2010). Marketinh na b2b rynkakh: otnoshencheskii podkhod [Marketing in b2b markets: a relational approach]. SPb. P. 272.

Osoblyvosti internet-reklamy na rynku b2b. URL: https://bit.ly/3osTD7Y (accessed 15 November 2020).

Tsapenko V. (2014). Ekonomichna povedinka pidpryiemstv yak osnova dlia pryiniattia upravlinskykh rishen [Economic behavior of enterprises as a basis for management decisions]. Biznes-forum [Business-forum]. Vol. 11. P. 313–317.

Переглядів статті: 309
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Капінус, Л., Розумей, С., & Наконечна, Д. (2020). МАРКЕТИНГОВА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВ НА ОНЛАЙН-РИНКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 80-87. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ