РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ У ЯЄЧНОМУ ПТАХІВНИЦТВІ

Ключові слова: органічне виробництво, птахівництво, виробництво яєць, фермерські господарства, ефективність, рентабельність, бізнес-процеси

Анотація

У статті досліджено особливості та організаційно-технологічні аспекти виробництва органічних харчових яєць в Україні. Актуальність теми обумовлена сучасною переорієнтацією аграрного бізнесу у напрямі екологізації, підвищення якості продукції. При дослідженні використані монографічний, економіко-статистичні, методи моделювання. На основі аналізу ринку органічних продуктів, встановлено, що обсяги експорту органічної продукції мають стійку позитивну динаміку, що свідчить про перспективи вітчизняних виробників на зовнішньому ринку при недостатньому розвитку внутрішнього. За умови дотримання технології можлива успішна реалізація бізнес-проектів, досягнення високих результатів діяльності і підвищення привабливості органічного виробництва. Організаційно-економічне обґрунтування можливостей успішного органічного бізнесу у яєчному птахівництві має науково-теоретичне і практичне значення.

Посилання

Михно М. Органічні стандарти. 2015. URL: https://agrotimes.ua/article/organichni-standarti/ (дата звернення 02.10.2023).

Лебідь Л. Органічні виробники тримають позиції: Україна не зменшує обсяги експорту. 2022. URL: http://surl.li/pezmz (дата звернення 10.10.2022).

Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. Проблеми розвитку органічного виробництва продукції тваринництва. Вісник Поліського національного університету. 2013. Вип. 2. С. 187–190 URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/1069/1/Organic_20132_187-190.pdf (дата звернення 10.10.2023).

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України. Відомості Верховної Ради. 2018. № 36. Ст. 275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text (дата звернення 12.10.2023).

Про затвердження Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-2019-%D0%BF#Text (дата звернення 12.10.2023).

Уряд удосконалив правила здійснення органічного виробництва в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=242442b4-a09d-4dcd-b850-fc9937a5d7cc&title=UriadVdoskonalivPravilaZdiisnenniaOrganichnogoVirobnitstvaVUkraini (дата звернення 02.10.2023).

F.A.Q. про «крилату» органіку. URL: http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/8109-faq-pro-krylatu-orhaniku.html (дата звернення 12.10.2022).

Аверчева Н.О. Забезпечення стійкого розвитку птахівництва на основі малих форм підприємництва. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2022. Вип. 14. С. 16–25.

Каркач П.М. Проблеми та актуальність виробництва органічної продукції птахівництва у присадибних та фермерських господарствах. Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Тваринництво». 2022. Вип. 1 (48). С. 19–25.

Яців С.Ф. Стан і перспективи розвитку птахівництва у сільськогосподарських підприємствах України. Агросвіт. 2021. № 16. С. 26–33.

Васюта Т.М. Оптимальна форма господарювання підприємств із органічної продукції птахівництва. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200(2). С. 53–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2014_200%282%29__11 (дата звернення 12.10.2023).

Терещенко О., Катеринич О. Птахівництву бути! 2011. URL: http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/8017-ptakhivnytstvu-buty.html (дата звернення 12.10.2023).

Органік стандарт. URL: https://organicstandard.ua/ (дата звернення 12.10.2023).

Прозорі сандвіч-пенелі COVERTECH 40 мм. URL: https://airontrade.com.ua/pokrivelna-sistema-covertech-40-mm-prozora/ (дата звернення 12.10.2023).

Дяжук Р. Зменшення пестицидного навантаження - це соціальна відповідальність перед нашими дітьми. URL: https://kurkul.com/interview/1241-roman-dyajuk-zmenshennya-pestitsidnogo-navantajennya--tse-sotsialna-vidpovidalnist-pered-nashimi-ditmi (дата звернення 30.09.2023).

Кучерук М.Д. Ризики у ланцюзі «Від лану до столу» при виробництві органічних продуктів харчування тваринного походження. URL: https://dspace.organic-platform.org/xmlui/bitstream/handle/data/192/12.%..pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 30.09.2023).

Галекс-Агро експортувала першу партію органічних яєць до ОАЕ. URL: http://surl.li/pezqh (дата звернення 30.09.2020).

Лебідь Л. Особливе птахівництво, або Як зробити курку щасливою. URL: https://agroportal.ua/publishing/idei-dlya-biznesa/osoboe-ptitsevodstvo-ili-kak-sdelat-kuritsu-schastlivoi (дата звернення 05.10.2023).

Зрозумілі кроки для відкриття бізнесу - державний інфо-сервіс #StartBusinessChallenge надає покрокові інструкції з детальною інформацією про дозвільні документи, які необхідні для реєстрації бізнесу. URL: https://sbc.regulation.gov.ua/?page=21&per-page=8 (дата звернення 10.10.2023).

Корогод О. Мінекономіки заважає виробникам органічної продукції отримати держпідтримку. URL: https://agropolit.com/blog/484-minekonomiki-zavajaye-virobnikam-organichnoyi-produktsiyi-otrimati-derjpidtrimku (дата звернення 10.10.2023).

Mykhno M. (2015) Orhanichni standarty [Organic standards]. Available at: https://agrotimes.ua/article/organichni-standarti/ (accessed October 2, 2023).

Lebid L. (2022) Orhanichni vyrobnyky trymaiut pozytsii: Ukraina ne zmenshuie obsiahy eksportu. [Organic producers maintain their position: Ukraine does not reduce export obligations]. Available at: http://surl.li/pezmz (accessed October 10, 2023).

Safronska I. M., Peniak Yu. S. (2013) Problemy rozvytku orhanichnoho vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva. [Problems of development of organic production of animal husbandry products.]. Visnyk Poliskoho natsionalnoho universytetu, vol. 2, pp. 187–190.

Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva, obihu ta markuvannia orhanichnoi produktsii [About the basic principles and requirements for organic certification, circulation and labeling of organic products]: Zakon Ukrainy. (2018) Vidomosti Verkhovnoi Rady, no. 36, art. 275. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text (accessed October 12, 2023).

Pro zatverdzhennia Poriadku (detalnykh pravyl) orhanichnoho vyrobnytstva ta obihu orhanichnoi produktsii [On the approval of the Procedure (detailed rules) for organic production and circulation of organic products]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 zhovtnia 2019 r. No. 970. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-2019-%D0%BF#Text (accessed October 12, 2023).

Uriad udoskonalyv pravyla zdiisnennia orhanichnoho vyrobnytstva v Ukraini [The government has improved the rules for implementing organic production in Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=242442b4-a09d-4dcd-b850-fc9937a5d7cc&title=UriadVdoskonalivPravilaZdiisnenniaOrganichnogoVirobnitstvaVUkraini (accessed 02 October 2023).

F.A.Q. pro «krylatu» orhaniku. [F.A.Q. about "winged" organic matter]. Available at: http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/8109-faq-pro-krylatu-orhaniku.html. (accessed October 12, 2023).

Avercheva N. O. (2022) Zabezpechennia stiikoho rozvytku ptakhivnytstva na osnovi malykh form pidpryiemnytstva [Ensuring the sustainable development of poultry farming on the basis of small forms of entrepreneurship]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, vol. 14, pp. 16–25.

Karkach P. M. (2022) Problemy ta aktualnist vyrobnytstva orhanichnoi produktsii ptakhivnytstva u prysadybnykh ta fermerskykh hospodarstvakh [Problems and relevance of production of organic poultry products in homesteads and farms]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu Seriia «Tvarynnytstvo», vol. 1 (48), pp.19–25.

Yatsiv S. F. (2021) Stan i perspektyvy rozvytku ptakhivnytstva u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Ukrainy [State and prospects of development of poultry farming in agricultural enterprises of Ukraine]. Ahrosvit, no. 16, pp. 26–33.

Vasiuta T. M. (2014) Optymalna forma hospodariuvannia pidpryiemstv iz orhanichnoi produktsii ptakhivnytstva [The optimal form of management of organic poultry production enterprises]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia : Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes, vol. 200(2), pp. 53–57.

Tereshchenko O., Katerynych O. (2012) Ptakhivnytstvu buty![ Poultry to be!]. Available at: http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/8017-ptakhivnytstvu-buty.html (accessed October 12, 2023).

Orhanik standart [Organic standard]. Available at: https://organicstandard.ua/ (accessed October 12, 2023).

Prozori sandvich-peneli COVERTECH 40 mm [COVERTECH transparent sandwich panels 40 mm]. Available at: https://airontrade.com.ua/pokrivelna-sistema-covertech-40-mm-prozora/ (accessed October 12, 2023).

Diazhuk R. (2022) Zmenshennia pestytsydnoho navantazhennia - tse sotsialna vidpovidalnist pered nashymy ditmy [Reducing the pesticide load is a social responsibility to our children]. Available at: https://kurkul.com/interview/1241-roman-dyajuk-zmenshennya-pestitsidnogo-navantajennya--tse-sotsialna-vidpovidalnist-pered-nashimi-ditmi (accessed September 30, 2023).

Kucheruk M. D. Ryzyky u lantsiuzi «Vid lanu do stolu» pry vyrobnytstvi orhanichnykh produktiv kharchuvannia tvarynnoho pokhodzhennia [Risks in the chain "From the cow to the table" in the production of organic food products of animal origin]. Available at: https://dspace.organic-platform.org/xmlui/bitstream/handle/data/192/12.%..pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed September 30, 2023).

Haleks-Ahro eksportuvala pershu partiiu orhanichnykh yaiets do OAE [Galex-Agro exported the first batch of organic eggs to the UAE]. Available at: http://surl.li/pezqh (accessed September 30, 2023).

Lebid L. (2020) Osoblyve ptakhivnytstvo, abo Yak zrobyty kurku shchaslyvoiu [Special poultry farming, or How to make a chicken happy]. Available at: https://agroportal.ua/publishing/idei-dlya-biznesa/osoboe-ptitsevodstvo-ili-kak-sdelat-kuritsu-schastlivoi (accessed September 30, 2023).

Zrozumili kroky dlia vidkryttia biznesu - derzhavnyi info-servis #StartBusinessChallenge nadaie pokrokovi instruktsii z detalnoiu informatsiieiu pro dozvilni dokumenty, yaki neobkhidni dlia reiestratsii biznesu [Clear steps for opening a business - the state information service #StartBusinessChallenge provides step-by-step instructions with detailed information about the permits required for business registration]. Available at: https://sbc.regulation.gov.ua/?page=21&per-page=8 (accessed October 10, 2023).

Korohod O. (2021) Minekonomiky zavazhaie vyrobnykam orhanichnoi produktsii otrymaty derzhpidtrymku [The Ministry of Economy prevents producers of organic products from receiving state support]. Available at: https://agropolit.com/blog/484-minekonomiki-zavajaye-virobnikam-organichnoyi-produktsiyi-otrimati-derjpidtrimku (accessed October 10, 2023).

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Аверчева, Н., & Карпенко, О. (2023). РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ У ЯЄЧНОМУ ПТАХІВНИЦТВІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 17-28. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.2
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають