ЕФЕКТ «НОЖИЦЬ» МІЖ ОБ’ЄКТИВНОЮ ПОТРЕБОЮ ТА ГОТОВНОСТЮ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ ДО УЧАСТІ В ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ

  • А.О. Пантелеймоненко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
  • В.В. Гончаренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: кооперативи, сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, сільськогосподарські сервісні кооперативи, сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарські виробники, фермери, аграрна економіка, аграрний сектор,, сільське господарство

Анотація

В статті досліджено чинники, що унеможливлюють створення успішного кооперативу («чинники неготовності» потенційних учасників кооперативу). Вони обумовлюють ефект «ножиць» між об’єктивною необхідністю в кооперуванні дрібних і середніх сільськогосподарських товаровиробників та їхньою реальною готовністю до цього. Для розробки покрокового плану просвітницьких заходів та «психологічної підготовки» потенційних членів запропоновано здійснювати спеціальний факторний аналіз. Вказано на доцільність введення до наукового обігу нових термінів. Зокрема, економічну потребу щодо створення обслуговуючого кооперативу запропоновано умовно назвати «N-фактором» (англ. need у перекладі на укр. мову – потреба), а соціально-психологічну готовність до створення кооперативу – «R-фактором» (англ. readiness – готовність). При цьому чинникам, що характеризують «R-фактор» – присвоїти цифровий індекс (напр., від 1 до 3, де 1 – «незначний вплив», 2 – «середній вплив», 3 – «значний вплив»). Сума балів вказуватиме на ступінь неготовності потенційних засновників до створення кооперативу та масштабність необхідного реагування для їх усунення. Підкреслено, що після реалізації експертами з питань кооперації комплексу заходів, спрямованих на максимальне скорочення чинників «R-фактору», можна буде не тільки приймати рішення про можливість створення дієздатного кооперативу, а й досягти суттєвого підвищення рівня його «життєздатності».

Посилання

Гончаренко В.В. Кооперативний рух та псевдокооперація. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. Вип. 8. Львів : ЛДАУ, 2001. С. 112–116.

Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. Друге видання, доповнене і перероблене. Київ : Логос, 2001. 380 с. Бібліогр.: с. 352–379.

Келеберда Т.В. Організація кооперативних відносин на селі. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Диcepтaція на здобуття наукового ступеня доктор філософії; спецiaльнicть 073 «Менеджмент». Львівський національний аграрний університет. Львів. 2020. 196 с.

Лендєл М.А., Збарський В.К., Талавиря М.П., Газуда Л.М.. Розвиток кооперативних відносин в аграрному секторі України: монографія. Київ : Вид-во НУБіП України, 2016. 307 с.

Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика: монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 347 с.

Рижик І.О. Формування системи та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочного напряму. дис… на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. Харків. 2014. 181 с.

Рудік Н.М. Історичний аспект розвитку сільськогосподарської кооперації. Агросвіт. 2021. № 9-10. С. 38–45.

Ярема Л.В. Сільськогосподарські кооперативи: проблеми і перспективи. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 19. С. 276–281.

Honcharenko V.V. (2001) Kooperatyvnyy rukh ta psevdokooperatsiya. [Cooperative movement and pseudo-cooperation. Bulletin of the Lviv State Agrarian University. Series: Economy of agro-industrial complex. Lviv: LSAU. Vol. 8. Р. 112–116

Zinovchuk V.V. (2001) Orhanizatsiyni osnovy silʹsʹkohospodarsʹkoho kooperatyvu. [Organizational foundations of an agricultural cooperative.] 2nd edition, supplemented and revised. Кyiv: Logos. 380 pp. Bibliography: p. 352-379.

Keleberda T.V. (2020) Orhanizatsiya kooperatyvnykh vidnosyn na seli. [Organization of cooperative relations in the village]. Qualifying scientific work on manuscript rights. Dissertation for the Doctor of Philosophy degree; specialty 073 Management. Lviv State Agrarian University. Lviv: LSAU. 196 pp.

Lendel M.A., Zbarskyi V.K., Talavirya M.P., Gazuda L.M. (2016) Rozvytok kooperatyvnykh vidnosyn v ahrarnomu sektori Ukrayiny. [Development of cooperative relations in the agricultural sector of Ukraine]: monograph. Кyiv: Issued by NUBiP of Ukraine. 307 pp.

Panteleimonenko A.O. (2008) Ahrarna kooperatsiya v Ukrayini: teoriya i praktyka [Agrarian cooperation in Ukraine: theory and practice]: monograph. Poltava: PUET. 347 pp.

Ryzhyk I.O. (2014) Formuvannya systemy ta rozvytok silʹsʹkohospodarsʹkykh obsluhovuyuchykh kooperatyviv molochnoho napryamu. [Formation of the system and development of agricultural service cooperatives in the dairy sector]. Dissertation of a candidate of economic sciences in the specialty 08.00.04 – economics and enterprise management (by types of economic activity). V. V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University. Kharkiv. 181 р.

Rudik N.M. (2021) Istorychnyy aspekt rozvytku silʹsʹkohospodarsʹkoyi kooperatsiyi. [Historical aspect of the development of agricultural cooperation]. Ahrosvit, No. 9-10, p. 38–45.

Yarema L.V. (2018) Silʹsʹkohospodarsʹki kooperatyvy: problemy i perspektyvy [Agricultural cooperatives: problems and prospects Agricultural cooperatives: problems and pro]. Economy and society. No. 19, p. 276–281

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Пантелеймоненко, А., & Гончаренко, В. (2023). ЕФЕКТ «НОЖИЦЬ» МІЖ ОБ’ЄКТИВНОЮ ПОТРЕБОЮ ТА ГОТОВНОСТЮ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ ДО УЧАСТІ В ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 159-165. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.21
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ