ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • К.С. Нікітенко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: глобалізація, міжнародна конкурентоспроможність,, туристичні підприємства, вплив, соціальні мережі, євроінтеграція, еколого-економічний механізм, менеджмент, кризостійкість, балансований розвиток, рекреаційний туризм

Анотація

Стаття присвячена вивченню впливу глобалізації на міжнародну конкурентоспроможність туристичних підприємств. Вона розглядає ключові аспекти глобалізаційних процесів в туристичній галузі та їх вплив на конкурентоспроможність підприємств. Досліджуються різні аспекти, такі як зміни в технологіях, транспортній інфраструктурі, міжнародній бізнес-активності та механізмах управління туризмом. Автор статті аналізує останні дослідження та публікації з даної теми, включаючи роботи, що досліджують використання соціальних мереж, еколого-економічного механізму розвитку, методів менеджменту та кризостійкості туристичного бізнесу. Результати досліджень допомагають зрозуміти взаємозв'язок між глобалізацією та конкурентоспроможністю туристичних підприємств і розробити стратегії для їх успішного функціонування в умовах глобального ринку. Стаття є цінним джерелом інформації для дослідників, фахівців у галузі туризму та управління підприємствами, які цікавляться впливом глобалізації на конкурентоспроможність туристичного сектору та шукають нові підходи до досягнення успіху у цій галузі.

Посилання

Бабич Ю.П., Примак Т.Ю. Сучасні методи просування та стимулювання збуту туристичних продуктів за допомогою соціальних мереж. Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/131/126.

Бабікова К.О. Формування еколого-економічного механізму збалансованого розвитку рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції. Ефективна економіка. 2021. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/72.pdf.

Білоус С.В., Красько А.Б., Безручко Л.С. Підвищення конкурентних переваг готельно-ресторанних та туристичних підприємств за допомогою методів менеджменту. Економіка та суспільство. 2021. № 23. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/162/156.

Бойко М., Бовш Л., Охріменко А. Кризостійкість туристичного бізнесу в умовах воєнного стану. Товари і ринки. 2022. № 2. С. 31–47.

Kirilov Yu.E., Granovskaya V.G., Aleshchenko L.O. (2020) Economic mechanism of formation of competitive advantages of subjects of tourist branch. International scientific-practical journal “Economics of AIC”. No 5. Р. 45.

Babych Yu.P., Prymak T.Yu. (2020)Suchasni metody prosuvannia ta stymuliuvannia zbutu turystychnykh produktiv za dopomohoiu sotsialnykh merezh. Ekonomika ta suspilstvo, No. 22. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/131/126.

Babikova K.O. (2021) Formuvannia ekoloho-ekonomichnoho mekhanizmu zbalansovanoho rozvytku rekreatsiinoho turyzmu v konteksti yevrointehratsii. Efektyvna ekonomika, No 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/72.pdf.

Bilous S.V., Krasko A.B., Bezruchko L.S. (2021) Pidvyshchennia konkurentnykh perevah hotelno-restorannykh ta turystychnykh pidpryiemstv za dopomohoiu metodiv menedzhmentu. Ekonomika ta suspilstvo, No. 23. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/162/156.

Boiko M., Bovsh L., Okhrimenko A. (2022) Kryzostiikist turystychnoho biznesu v umovakh voiennoho stanu. Tovary i rynky, No. 2, p. 31–47.

Kirilov Yu.E., Granovskaya V.G., Aleshchenko L.O. (2020) Economic mechanism of formation of competitive advantages of subjects of tourist branch. International scientific-practical journal “Economics of AIC”, No. 5, p. 45.

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Нікітенко, К. (2023). ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 140-146. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.19
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ