ПРОЦЕС І ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ключові слова: моделі, бухгалтерський облік, право, регламентація, системи бухгалтерського обліку, інформація, чинники, глобалізація

Анотація

Актуальність теми статті характеризується тим, що нині кожна країна використовує власну модель ведення бухгалтерського обліку, яка формується, посилаючись на фінансові, політичні та соціальні умови життя даної країни. Мета даної статті полягає у тому, щоб зіставити моделі бухгалтерського обліку, виявити їхні характерні риси та особливості. Розглянуто методи моделювання бухгалтерського обліку, які є одними з основних способів управління бізнесом для досягнення дієвих рішень стосовно адаптації до сучасної економіки. Результати досліджень підтверджують, що старі моделі не дають бажаного ефекту зацікавленим суб'єктам, тому розроблення нових моделей призведе до поліпшення корисності, нормалізації та гармонізації бухгалтерського обліку, дасть можливість підвищити конкурентоспроможність підприємств на міжнародному та внутрішньому рівнях та задовольнить потреби користувачів бухгалтерської інформації.

Посилання

Collier, P. (2003). Accounting for Managers – Interpreting accounting information for decision-making, New Jersey: John Wiley and Sons. URL: http://library.imtdubai.ac.ae/content/e_books/E0012.pdf.

Burns, J. and Vaivio, J. (2001). Management accounting change. Management Accounting Research. № 12. 389–402.

Hilorme T., Perevozova I., Sakun A., Reznik O., Khaustova Ye. (2020). Accounting model of human capital assessment within the information space of the enterprise. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Vol. 24. Issue 3. Р. 1–7. URL: https://www.abacademies.org/journals/month-june-year-2020-vol-24-issue-3-journal-aafsj-past-issue.html.

Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 5. С. 102–113.

Davis, S., Menon, K., Morgan, G. (1982). The images that have shaped accounting theory. Accounting, Organizations and Society. № 4. Р. 307–318. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/036136828290007.

Сакун А.Ж Вплив інформаційного фактора на розвиток системи бухгалтерського обліку. Science, trends and perspectives : аbstracts of XVII international scientific and practical conference. Tokyo, Japan 2020. P. 341–343. URL: http://isg-konf.com.

Choi, F., Frost, C.A., Meek, G. (2002). International Accounting, New Jersey: Pearson Education. URL: https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Choi-International-Accounting-7th-dition/PGM289935.html.

Сакун А.Ж., Пристемський О.С. Роль управлінського обліку в інформаційному забезпеченні бізнес-процесів підприємств. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2020. Т. 25. № 1(80) С. 219–223.

Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 384 с.

Glaum, M., Mandler U. (1996). Accounting to global capital markets – HGB, IAS and U.S. GAAP.

Drobyazko S., Shapovalova A., Bielova O., Nazarenko O., Yunatskyi M. Formation of Hybrid Costing System Accounting Model at the Enterprise. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019. Vol. 23. Issue 6. URL: https://www.abacademies.org/articles/formation-of-hybrid-costing-system-accounting-model-at-the-enterprise-8796.html.

Kotsupatriy, I. Ksonzhyk, S. Skrypnyk, I. Shepel and S. Koval, Use of International Accounting and Financial Reporting Standards in Enterprise Management. International Journal of Management. 2020. № 11(5). Р. 788–796. URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5.

Collier, P. (2003). Accounting for Managers – Interpreting accounting information for decision-making, New Jersey: John Wiley and Sons. URL http://library.imtdubai.ac.ae/content/e_books/E0012.pdf

Burns, J. and Vaivio, J. (2001). Management accounting change.Management Accounting Research, 12, 389 – 402.

Hilorme T., Perevozova I., Sakun A., Reznik O., Khaustova Ye. (2020). Accounting model of human capital assessment within the information space of the enterprise. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 24, Issue 3, pp. 1-7. URL: https://www.abacademies.org/journals/month-june-year-2020-vol-24-issue-3-journal-aafsj-past-issue.html

Hudzenko N.M., Koval' N.I., Plakhtij T.F. (2018). Vplyv informatsijnykh potreb korystuvachiv na strukturu ta napovnennia finansovoi zvitnosti [The influence of information needs of users on the structure and filling of financial statements]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky. No 5. S.102-113.

Davis, S., Menon, K., Morgan, G. (1982). The images that have shaped accounting theory, Accounting, Organizations and Society, no.4, pg. 307- 318. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/036136828290007

Sakun A. (2020) Vply`v informacijnogo faktora na rozvy`tok sy`stemy` buxgalters`kogo obliku [The influence of the information factor on the development of the accounting system]. Proceedings of the Science, trends and perspectives: аbstracts of XVII international scientific and practical conference. (Tokyo, Japan) рp. 341-343. – URL: http://isg-konf.com

Choi, F., Frost, C.A., Meek, G. (2002). International Accounting, New Jersey: Pearson Education. URL: https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Choi-International-Accounting-7th-dition/PGM289935.html

Sakun A., Prystemskyi О. (2020) The role of management accounting in the information support of business processes of enterprises. [Bulletin of Odessa National University]. Economy. Т. 25 В. 1 (80) С. 219-223. Brukhanskyi R.F. (2014) Oblik i analiz u systemi stratehichnoho menedzhmentu ahrarnoho pidpryiemnytstva [Accounting and analysis in the system of strategic management of agricultural entrepreneurship]. Ternopil: TNEU.

Brukhanskyi R.F. (2014) Oblik i analiz u systemi stratehichnoho menedzhmentu ahrarnoho pidpryiemnytstva [Accounting and analysis in the system of strategic management of agricultural entrepreneurship]. Ternopil: TNEU.

Glaum, M., Mandler U. (1996). Accounting to global capital markets - HGB, IAS and U.S. GAAP.

Drobyazko S., Shapovalova A., Bielova O., Nazarenko O., Yunatskyi M. (2019). Formation of Hybrid Costing System Accounting Model at the Enterprise. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23, Issue 6, 2019. – URL: https://www.abacademies.org/articles/formation-of-hybrid-costing-system-accounting-model-at-the-enterprise-8796.html

Kotsupatriy, I. Ksonzhyk, S. Skrypnyk, I. Shepel and S. Koval, (2020) Use of International Accounting and Financial Reporting Standards in Enterprise Management. International Journal of Management, 11 (5), pp. 788-796. URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Сакун, А., & Юрченко, А. (2021). ПРОЦЕС І ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 171-177. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.20
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ