СИНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТУРИСТИЧНОГО РАЙОНУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Ключові слова: просторово-галузевий синергізм, самоорганізація, синергетичний потенціал, сталий розвиток, туристична система, туристичне районування

Анотація

У статті крізь призму теорії синергетики і самоорганізації досліджуються ключові аспекти туристичного районування як послідовного процесу просторового впорядкування інформації з метою відносного зниження хаотичності туристської поведінки. Туристичне районування асоціюється з виведенням туристичних систем різного ієрархічного рівня на найбільш виграшний атрактор, що, по суті, означає забезпечення руху до встановлених цілей розвитку туристичної галузі. Процес туристичного районування повинен орієнтуватися на цілі сталого розвитку та максимальне використання синергетичного потенціалу туристичної системи, під яким запропоновано розуміти здатність системи демонструвати стрибкоподібне зростання якості задоволення туристських і рекреаційних потреб в умовах найповнішого використання наявних природних і історико-культурних ресурсів, матеріально-технічних, організаційно-економічних, фінансово-інвестиційних, інтелектуальних та інших чинників розвитку туризму з одночасною реалізацією комерційних інтересів господарюючих суб’єктів та дотриманням природоохоронних норм.

Посилання

Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : автореф. дис. … докт. географ. наук : 11.00.02 ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2004. 36 с.

Скляр Г.П., Карпенко Н.М. Сталий розвиток сфери туризму на засадах партнерства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2013. № 2. С. 126–130.

Ткач У.В. Сталий розвиток туристичної сфери регіону: теоретичний базис та умови становлення. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 3. С. 67–74.

Охріменко А.Г., Опанасюк Н.А. Перенасичення дестинацій як сучасна тенденція розвитку туризму. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7511 (дата звернення: 01.06.2021).

Осітнянко Д.О., Примак Т.Ю. Впровадження принципів сталого розвитку в туристичній індустрії. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7612 (дата звернення: 01.06.2021).

Гайда Ю.І., Ілюк В.I. Туристично-рекреаційне районування України: емпірично-статистичний підхід. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7645 (дата звернення: 01.06.2021).

Горун В.В. Аналіз теоретико-концептуальних основ рекреаційного районування. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». 2012. № 1. С. 161–169.

Мілінчук О.В., Горшкова Л.О. Зарубіжний досвід туристичного районування: приклад Болгарії. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52 (1). С. 41–48.

Ніколаєва О.І. Форми територіальної організації рекреаційного господарства регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2017. Вип. 7. С. 215–220.

Романова А.А., Щепанський Е.В. Районування як інструмент ефективного стратегічного управління розвитком туристичної індустрії країни. Університетські наукові записки. 2018. № 1. С. 200–213.

Шулик В.В. Про рекреаційне районування території України. Коммунальное хозяйство городов. 2007. № 76. С. 431–440.

Ткачук Л. Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2017. Вип. 1–2(66–67). С. 109–113.

Goeldner C.R., Ritchie J.R.B. Tourism: principles, practices, philosophies. N.Y. : John Wiley & Sons, 2009. 657 p.

Гаврилюк А.М. Теоретико-методологічні аспекти обґрунтування феномену туризму як соціального інституту держави. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Державне управління». 2018. Т. 29(68). № 3. С. 34–39.

Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін : монографія. Київ : Знання, 2008. 431 с.

Коваленко С.І. Розвиток концепції синергізму в економіці кластерних промислових систем. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. № 1. С. 55–65.

Beidyk O.O. (2004) Metodologhija ta metodyka analizu rekreacijno-turystsjkykh resursiv Ukrajiny [Methodology and methods of the recreational and tourist resources analysis of Ukraine] (PhD Thesis), Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Skljar Gh.P., Karpenko N.M. (2013) Stalyj rozvytok sfery turyzmu na zasadakh partnerstva [Sustainable development of tourism based on partnership]. Naukovyj visnyk Poltavsjkogho universytetu ekonomiky i torghivli. Serija “Ekonomichni nauky” [Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Economic Sciences], no. 2, pp. 126–130.

Tkach U.V. (2019) Stalyj rozvytok turystychnoji sfery reghionu: teoretychnyj bazys ta umovy stanovlennja [Sustainable development of the region's tourism sphere: theoretical basis and conditions of establishment]. Aktualjni problemy innovacijnoji ekonomiky [Actual problems of innovative economy], no. 3, pp. 67–74.

Okhrimenko A.Gh., Opanasiuk N.A. (2019) Perenasychennja destynacij jak suchasna tendencija rozvytku turyzmu [Overtourism as a current trend of tourism development]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy] (electronic journal), no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7511 (accessed 01 June 2021).

Ositnyanko D.O., Prymak T.Ju. (2020) Vprovadzhennja pryncypiv stalogho rozvytku v turystychnij industriji [Implementation of sustainable development principles to the tourism industry]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy] (electronic journal), no. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7612 (accessed 01 June 2021).

Hayda Ju.I., Iliuk V.I. (2020) Turystychno-rekreacijne rajonuvannja Ukrajiny: empirychno-statystychnyj pidkhid [Tourist and recreation zoning of Ukraine: empirical-statistical approach]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy] (electronic journal), no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7645 (accessed 01 June 2021).

Gorun V.V. (2012) Analiz teoretyko-konceptualjnykh osnov rekreacijnogho rajonuvannja [Analysis of theoretical and conceptual foundations of recreational zoning]. Naukovi zapysky Ternopiljsjkogho nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni Volodymyra Ghnatjuka. Serija “Gheoghrafija” [The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Geography], no. 1, pp. 161–169.

Milinchuk O.V., Horshkova L.O. (2020) Zarubizhnyj dosvid turystychnogho rajonuvannja: pryklad Bolghariji [Foreign experience of tourist zoning on the example of Bulgaria]. Prychornomorsjki ekonomichni studiji [Black Sea Economic Studies], vol. 52 (1), pp. 41–48.

Nikolaeva O.I. (2017) Formy terytorialjnoji orghanizaciji rekreacijnogho ghospodarstva reghionu [Forms of the territorial organization of the region recreational economy]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija “Gheoghrafichni nauky” [Scientific Bulletin of Kherson State University. Geographical Sciences], vol. 7, pp. 215–220.

Romanova A.A., Shсhepanskіy E.V. (2018) Rajonuvannja jak instrument efektyvnogho strateghichnogho upravlinnja rozvytkom turystychnoji industriji krajiny [Zoning as an Instrument of Effective Strategic Management of the Development of the Tourism Industry of the Country]. Universytetsjki naukovi zapysky [University Scientific Notes], no. 1, pp. 200–213.

Shulyk V.V. (2007) Pro rekreacijne rajonuvannja terytoriji Ukrajiny [About recreational zoning of the territory of Ukraine]. Kommunaljnoe khozjajstvo ghorodov: nauchno-tekhnycheskyj sbornyk [Communal Economy of Cities: Scientific and Technical Collection], no. 76, pp. 431–440.

Tkachuk L. (2017) Sutnistj turyzmu jak baghatoaspektnogho suspiljnogho javyshha [Tourism as a multidimensional phenomenon]. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu. Serija “Geografiya” [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography], vol. 1–2 (66–67), pp. 109–113.

Goeldner C.R., Ritchie J.R.B. Tourism: principles, practices, philosophies. N.Y: John Wiley & Sons, 2009. 657 p.

Ghavryljuk A.M. (2018) Teoretyko-metodologhichni aspekty obgruntuvannja fenomenu turyzmu jak socialjnogho instytutu derzhavy [Theoretical and methodological aspects of the foundation of tourism phenomen as a social institution of the state]. Vcheni zapysky Tavrijsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V.I. Vernadsjkogho. Serija “Derzhavne upravlinnja” [Scientific Notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Public Administration], vol. 29 (68), no. 3, pp. 34–39.

Ghrazhevsjka N.I. Ekonomichni systemy epokhy ghlobaljnykh zmin [Economic Systems of the Era of Global Change]. Kyiv: Znannja. (in Ukrainian)

Kovalenko S.I. (2016) Rozvytok koncepciji synerghizmu v ekonomici klasternykh promyslovykh system [The development of synergism conception in the economy of cluster industrial system]. Visnyk socialjno-ekonomichnykh doslidzhenj [Socio-economic Research Bulletin], no. 1, pp. 55–65.

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Хитра, О. (2021). СИНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТУРИСТИЧНОГО РАЙОНУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 140-151. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.17
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА