ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТOВ « СIНЕРГIЯ ГРУП»)

  • П.М. Сокол Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • О.О. Хітько Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: портфельний аналіз, оптимальна стратегія розвитку, матриця портфеля, метод, конкурентоспроможність, матриці БКГ, матриця Мак Кінсі

Анотація

У статті представлено портфельний аналіз сучасного підприємства. Питання вибору методів аналізу та формування товарного портфеля підприємства залишається актуальним через необхідність постійного його оновлення та зміну портфеля продукції для отримання конкурентних переваг на ринку. Використання лише одного вибраного методу не може забезпечити повне виконання завдань з аналізу внутрішнього асортименту, проведення оцінки зовнішнього асортименту, узгодження внутрішніх можливостей із потребами споживачів. Методи, які є в основі прийняття рішення про формування портфелю підприємства, повинні постійно переглядатися та вдосконалюватися і потребують компенсації недостатньої оцінки зовнішнього асортименту іншими методами формування маркетингової політики підприємства через складність отримання достовірної інформації. Обґрунтовано необхідність формування оптимальної стратегії розвитку підприємства. Запропоновано напрями вдосконалення маркетингової діяльності реального підприємства.

Посилання

Зінгаєва Н.Є. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства. Науковий вісник Миколаївського національного університету іменi В.О. Сухомлинського. Серія «Економіка». 2016. № 118. С. 24–27.

Райковська І.Т. Місце економічного аналізу в системі економічних наук. Вісник Державного університету «Житомирська політехніка». Економічні науки. 2015. № 4.172. 181 с.

Янковий О.Г. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств. Одеса : Атлант, 2017. С. 77–80.

Полозова Т.В. Імплементація маркетингових інновацій у діяльність поліграфічних бізнес-суб’єктів на сучасному етапі. Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (PMW-2019). Київ, 2019.15 с.

Бoжкo В.М. Мaркетингoвий пoтенцiaл : сутнiсть, склaдoвi тa взaємoзв’язoк з екoнoмiчним пoтенцiaлoм пiдприємствa: Екoнoмiчний фoрум. 2012. № 1. С. 210–217.

Zinhaieva N.E. (2016) Modeliuvannia protsesu formuvannia ta vyboru stratehii rozvytku pidpryiemstva [Modeling the process of formation and selection of enterprise development strategies] Scientific Bulletin of Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlynsky, no. 118, pp. 24–27.

Raikovska I.T. (2015) Mistse ekonomichnoho analizu v systemi ekonomichnykh nauk [The place of economic analysis in the system of economic sciences] Bulletin of Zhytomyr Polytechnic State University, no. 4, pp. 172-181.

Iankovyi O.H. (2017) Teoretychni, metodolohichni ta praktychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Theoretical, methodological and practical aspects of enterprise competitiveness]. Odessa: Atlas, pp. 77-80. (in Ukrainian).

Polozova T.V. (2019) Implementatsiia marketynhovykh innovatsii u diialnist polihrafichnykh biznes-subiektiv na suchasnomu etapi [Implementation of marketing innovations in the activities of printing businesses at the present stage]. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Polihrafichni, multymediini ta web-tekhnolohii» (PMW-2019). (Ukraine, Kiev, April 16-18), Kiev: Polihrafichni, multymediini ta web-tekhnolohii, рр.5.

Bozhko V.M. (2012) Marketynhovyi potentsial : sutnist, skladovi ta vzaiemozviazok z ekonomichnym potentsialom pidpryiemstva [Marketing food: day-to-day, store it together with the economic food factory]. Lutsk : Ekonomichnyi forum. №1, pp. 210−217.

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Сокол, П., & Хітько, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТOВ « СIНЕРГIЯ ГРУП»). Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 122-130. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.15
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ