ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • П.М. Сокол Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • А.О. Мосейко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Інтернет-продукт, соціальний медіамаркетинг, аналіз діяльності підприємства, соціальні мережі, SWOT-аналіз

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування мережі Інтернет у рекламній діяльності реального підприємства. Проведено опитування та обґрунтовано необхідність застосування сучасного інструментарію Інтернету. Наголошено на необхідності більш ретельного вивчення соціального медіамаркетингу як оптимального методу просування Інтернет-продукту для підприємств різного масштабу. Проведено аналіз діяльності у соціальних мережах та просування Інтернет-продукту через них на прикладі діючого суб’єкта господарювання в умовах невизначеного конкурентного середовища. Доведено, що актуальність та необхідність використання цього методу сприяє підвищенню конкурентоздатності суб’єкта господарювання в аспекті надання рекомендацій для підприємств різного масштабу в сучасному бізнес-середовищі, де соціальний медіамаркетинг є найбільш універсальним і дає змогу отримати актуальні та точні дані, розробити та обґрунтувати рекомендації, що відповідатимуть реальній ситуації на ринку. Обґрунтовано, що даний метод просування Інтернет-продукту є оптимальним у співвідношенні точності даних та витрат часу і зусиль на його проведення.

Посилання

Падерін І.Д. Розвиток Інтернет-маркетингу на підприємствах малого та середнього бізнесу. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 1(43). С. 120–124.

Лебеденко С.О., Мороз Н.К. Застосування маркетингових Інтернет-інструментів на прикладі державного підприємства «Антонов». Ефективна Економіка. 2018. № 11. С. 10–14. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6659 (дата звернення: 02.03.2021).

Суровцев О.О. Соціальний медіамаркетинг як маркетингова комунікація підприємств під час виходу на нові ринки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 9. С. 145–148.

Каптур А.О. Інтернет-реклама: сучасний канал комунікації. Тенденції та перспективи. Інтернаука. 2017. № 8. С. 43–45.

Coon M. Social media marketing: successful case studies of businesses using facebook and youtube with an in-depth look into the business use of twitter Stanford University Press. 2015. Vol. 3. № 1. P. 674–693.

Michaelidou N. Usage, barriers and measurement of social media marketing: an exploratory investigation of small and medium b2b brands. Business industrial marketing management. 2011. № 7. P. 1153–1159.

Paderin I.D. (2016) Rozvytok internet-marketynhu na pidpryiemstvakh maloho ta serednoho biznesu. [Development of Internet marketing in small and medium enterprises.]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 1(43). pp. 120-124.

S. O. Lebedenko, N. K. Moroz (2013) Zastosuvannia marketynhovykh internet instrumentiv na prykladi derzhavnoho pidpryiemstva «Antonov» [The use of Internet marketing tools on the example of the state enterprise "Antonov"]. Efektyvna Ekonomika (electronic journal), vol. 11, no. 109, pp. 10-14. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6659 (accessed 2 March 2021).

Surovtsev O.O. (2016) Sotsialnyi media-marketynh yak marketynhova komunikatsiia pidpryiemstv pid chas vykhodu na novi rynky. [Social media marketing as a marketing communication of enterprises when entering new markets]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no. 9, pp.145-148.

Kaptur A.O. (2017) Internet-reklama: suchasnyi kanal komunikatsii. Tendentsii ta perspektyvy [Internet advertising: a modern communication channel. Trends and prospects]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», no. 8. pp. 43-45.

Coon M. (2015) Social media marketing: successful case studies of businesses using facebook and youtube with an in-depth look into the business use. Stanford University Press, vol. 3. no 1. pp. 674-693.

Michaelidou N. (2011) Usage, barriers and measurement of social media marketing: an exploratory investigation of small and medium b2b brands. Business industrial marketing management, no. 7. pp. 1153–1159.

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Сокол, П., & Мосейко, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 113-121. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.14
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ