СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: готельний бізнес, гостинність, споживач готельних послуг, ринок готельних послуг, стратегічне планування, маркетинг в управлінні

Анотація

У сучасному світі з його прискореним ритмом життя значно змінилися і продовжують змінюватися переваги споживачів сфери гостинності. Сучасній людині вже мало просто безпечного даху над головою та елементарного комфорту, їй хочеться нових емоцій, нового досвіду, у результаті чого у неї загострюються почуття краси, історичної пам'яті, усвідомлення себе як члена певної спільноти і т. д., тому в сучасному просторі гостинності з'являються нові стратегії і бізнес-моделі розвитку та просування готельних брендів, що відповідають бажанням й інтересам лояльних споживачів, сприяють залученню сегментів ринку готельних послуг. У статті стверджується, що на сучасному ринку готельних послуг спостерігається взаємопроникнення компонентів різних стратегій. Кожен з учасників даного ринку сьогодні не обмежує себе традиційним форматом готельного бізнесу.

Посилання

Hotel Marketing Trends for 2015. AdWeek. URL: http://www.adweek.com/socialtimes/hotel-marketing-trends-2015/612585.

Ting, D. More Hotels Are Planning to Use Location-Based Services to Interact With Guests. Skift. URL: https://skift.com/2016/12/14/more-hotels-are-planning-to-use-location-based-services-to-interact-with-guests/

Top five hotel technology trends. URL: https://www.tnooz.com/article/hotel-technology-trends-erevmax.

Yurii Kyrylov, Viktoriia Hranovska, Viktoriia Boiko, Aleksy Kwilinski, Liudmyla Boiko. International Tourism Development in the Context of Increasing Globalization Risks: On the Example of Ukraine’s Integration into the Global Tourism Industry. Journal of Risk and Financial Management. 2020. № 13. Р. 303. URL: https://doi.org/10.3390/jrfm13120303 .

Абчук В.Л. Лекції з менеджменту. Рішення. Передбачення. Санкт-Петербург : Союз. 1999. 336 с.

Ансофф І. Стратегічне управління / пер. з англ. Москва : Економіка. 1989. 306 с.

Економіка туризму : навчальний посібник / В.Г. Грановська та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 208 с.

Друкер П.Ф., Макьярелло Дж.А. Менеджмент / пер. з англ. Москва : ООО "В.Д. Вільямс". 2010. 704 с.

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Київ : Центр учбової літератури. 2007. 224 с.

Квартальнов В.А. Стратегічний менеджмент в туризмі. Москва : Фінанси і статистика, 1999. 496 с.

Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостинність і туризм : підручник. Москва : Юніті. 1998. 787 с.

Трусова Н.В., Грановська В.Г., Крикунова В.М. Ринок туристичних послуг та поляризація туристичної системи. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2020. № 2(42). С. 65–72.

Hotel Marketing Trends for 2015. AdWeek. Available at: http://www.adweek.com/socialtimes/hotel-marketing-trends-2015/612585

Ting, D. More Hotels Are Planning to Use Location-Based Services to Interact With Guests. Skift Available at: https://skift.com/2016/12/14/more-hotels-are-planning-to-use-location-based-services-to-interact-with-guests/

Top five hotel technology trends Available at: https://www.tnooz.com/article/hotel-technology-trends-erevmax

Yurii Kyrylov, Viktoriia Hranovska, Viktoriia Boiko, Aleksy Kwilinski, Liudmyla Boiko. (2020) International Tourism Development in the Context of Increasing Globalization Risks: On the Example of Ukraine’s Integration into the Global Tourism Industry. Journal of Risk and Financial Management. 13, 303; https://doi.org/10.3390/jrfm13120303

Abchuk V.L. (1999) Lektsii z menedzhmentu. Rishennia. Peredbachennia [Lectures on management. Decision. Foresight]. Saint-Peterburgh: Sojuz. (in Ukrainian)

Ansoff I. (1989) Stratehichne upravlinnia [Strategic management]. Moscow: Ekonomika. (in Ukrainian)

Hranovska V.H., Krykunova V.M., Morozova O.S., Katsemir Ya.V., Boiko V.O., Duha V.O. (2020) Ekonomika turyzmu [Economics of tourism]. Kherson: OLDI-PLUS. (in Ukrainian)

Druker P.F., Makiarello Dzh.A. (2010) Menedzhment [Management]. Moscow: OOO "V.D. Viljjams". (in Ukrainian)

Diadechko L.P. (2007) Ekonomika turystychnoho biznesu [Economics of tourism business]. Kyiv: Centr uchbovoji literatury. (in Ukrainian)

Kvartalnov V.A. (1999) Stratehichnyi menedzhment v turyzmi [Strategic management in tourism]. Moscow: Finansy i statystyka. (in Russian)

Kotler F., Bouen Dzh., Meikenz Dzh. (1998) Marketynh. Hostynnist i turyzm [Marketing. Hospitality and tourism]. Moscow: Uniti. (in Ukrainian)

Trusova N.V., Hranovska V.H., Krykunova V.M. (2020) Rynok turystychnykh posluh ta poliaryzatsiia turystychnoi systemy [Tourist services market and polarization of the tourist system]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu imeni Dmytra Motornoho (ekonomichni nauky), no. 2 (42), pp. 65-72.

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Кацемір, Я. (2021). СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 67-72. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ