НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОРИСНОСТІ ПОСЛУГ У ТУРИСТИЧНОМУ ПРОДУКТІ

Ключові слова: туризм, туристичний продукт, корисність послуг, привабливість продукту, споживачі послуг

Анотація

Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розроблення та впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей. Нині ми можемо спостерігати сильну конкуренцію, ви- ходять на ринок нові туристичні центри, блискавично розвиваються інтернет-технології та онлайн-продажі, споживачі все частіше бажають поєднати різні види відпочинку, а також спостерігається скорочення тривалості туристських поїздок. Все це змушує замислюватися й постійно перебувати в пошуку нових способів просування туристських продуктів, оскіль- ки успішна робота туристичної фірми залежить не тільки від потрібного продукту високої якості, орієнтованого на ринок цінової політики, але й від систематичного та ефективного зв’язку з потенційним клієнтом і торговими посередниками. У статті представлено відомо- сті щодо оцінювання й підвищення корисності послуг у комплексному туристичному продукті та їх грамотному застосуванні на підприємствах цієї галузі.

Посилання

Баумгартен Л.В. Управление качеством в туризме. Москва, 2010. 304 с.

Квартальнов В.А. Менеджмент туризма. Москва : Финансы и статистика, 2009. 247 c.

Сидоренко І.О. Напрями щодо удосконалення системи управління якістю діяльності туристичних підприємств (організацій, фірм) в сучасних умовах господарювання. Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 3 (46). 2005. С. 78–80.

Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика. Київ, 2012. 368 с.

Устюгова Е.В., Попова Т.О. Туристский продукт и туристские услуги. ТДР. 2009. № 10. С. 59-60.

Index of economic freedom. URL: http://cf.heritage.org/index/pastScores.cfm (дата звернення: 05.12.2020).

Baumgarten L.V. (2010) Upravlenie kachestvom v turizme [Quality management in tourism]. Moscow. (in Russian)

Kvartal’nov V.A. (2009) Menedzhment turizma [Tourism management], Moscow: Finansy i statistika. (in Russian)

Sydorenko I.O. (2005) Napriamy shchodo udoskonalennia systemy upravlinnia yakistiu diialnosti turystychnykh pidpryiemstv (orhanizatsii, firm) v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Directions for improving the quality management system of tourism enterprises (organizations, firms) in modern business conditions], Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 3 (46), pp. 78–80.

Malska M.P. (2012) Turystychnyi biznes: teoriia ta praktyka [Tourism business: theory and practice], Kyiv. (in Ukrainian)

Ustiuhova Ye.V. (2009) Turystychnyi produkt i turystychni posluhy [Tourist product and tourist services]. TDR, vol. 10, рр. 59–60.

Index of economic freedom. Available at: http://cf.heritage.org/index/pastScores.cfm (accessed 05december 2020).

Переглядів статті: 314
Завантажень PDF: 237
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Кацемір, Я. (2020). НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОРИСНОСТІ ПОСЛУГ У ТУРИСТИЧНОМУ ПРОДУКТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 88-93. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ