ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ключові слова: садівництво, індустріальне садівництво, виробництво, урожайність, споживання фруктів та ягід, державна фінансова підтримка, державна програма, конкурентоспроможність галузі, інфраструктура галузі садівництва

Анотація

У статті розглянуто передумови, сучасний стан, тенденції розвитку та формування конкурентоспроможності галузі садівництва в Україні і вплив на ці процеси державної фінансової підтримки. Установлено, що виробництво плодів і ягід в Україні зростає переважно за рахунок закладання нових садів, створення належної сучасної інфраструктури галузі, що здійснюється здебільшого завдяки державній фінансовій підтримці через механізми компенсації витрат як на відновлення садів, так і на створення інфраструктури для догляду, переробки, реалізації продукції. Визначено деякі шляхи вдосконалення механізмів державної підтримки галузі садівництва та суміжних виробництв і сервісів. Державна підтримка має бути спрямована на подолання «слабких місць» у галузі, на переважну увагу тим виробникам, які є генераторами інноваційного розвитку та зростання галузі. Способом державної підтримки слід уважати і діяльність органів місцевого самоврядування, спрямовану на підтримку кооперації малих товаровиробників, які вирощують, збирають переробляють та реалізують плодово-ягідну продукцію.

Посилання

Аграрний сектор економіки України (стан та перспективи розвиту) / М.В. Присяжнюк та ін. ; за ред. М.В. Присяжнюка та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 1008 с.

Кернасюк Ю.В. Галузь садівництва: розвиток, тенденції та перспективи Агробізнес сьогодні. 2020. № 17. С. 14–19.

Сало І.А. Розвиток ринку плодів та ягід в Україні. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 16–23.

Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.01.2021).

Куян В.Г. Плодівництво. Київ : Аграрна наука. 1998. 472 с.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF (дата звернення: 02.03.2021).

Про розподіл коштів за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» : Наказ М-ва аграрної політики та продовольства України від 13.08.2019 № 469-19. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN054904.html (дата звернення: 27.02.2021).

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства : Постанова КМ України № 279 від 18 березня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279-2020-%D0%BF#Text.

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 р. : Наказ М-ва розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.05.2020 № 896. URL: https://apk.cg.gov.ua/web_docs/2141/2020/05/docs/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2015.05.2020.pdf (дата звернення: 24.03.2021).

Вернер Т. Новинки селекції від шотландського інституту. Ягідник. 2019. № 1. С. 29–31.

Фруктово-горіхова дієта… як змінюється вирощування і споживання культур цих сегментів агровиробництва в Україні. Садівництво і виноградарство. Технології та інновації. 2020. № 4. С. 7.

Галат Л. Кооперативи та гібридні форми економічної співпраці малих товаровиробників у плодоовочевій галузі України. Агросвіт. 2020. № 9. С. 70–78.

Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках : наукова доповідь/ за ред. акад. УААН, чл.-кор. УААН Б.Й. Пасхавера. Київ : Ін-т екон. та прогнозув., 2007. 260 с.

Prysyazhnyuk M.V., Zubetsʹ M.V., Sabluk P.T., at al (2011) Ahrarnyy sektor ekonomiky Ukrayiny (stan ta perspektyvy rozvytu) [Agrarian sector of the economy of Ukraine (state and prospects of development)]. for ed . M.V. Prysyazhnyuka, М.В. Zubetsya, P.T. Sabluka, V.YA. Messelʹ-Veselyaka, M.M. Fedorova. Kyiv: NNTs «IAE» (in Ukrainian).

Kernasyuk Y.V. (2020) Haluzʹ sadivnytstva: rozvytok, tendentsiyi ta perspektyvy [Horticulture: development, trends and prospects]. Ahrobiznes sʹohodni. no 17. pp. 14 – 19.

Salo I.A. (2020) Rozvytok rynku plodiv ta yahid v Ukrayini. [Development of the fruit and berries market in Ukraine]. Ekonomika APK. no 3. pp. 16 - 23.

Statystychna informatsiya Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Statistical information of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. (accessed 12 January 2021).

Kuyan V.H. (1998) Plodivnytstvo [Fruit growing.]. Kyiv: Ahrarna nauka. (In Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia rozvytku vynohradarstva, sadivnytstva i khmeliarstva: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.07.2005 r. # 587 [On approval of the Procedure for using funds envisaged in the state budget for development of viticulture, horticulture and humiculture: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 15.07.2005, No. 587]. (2005). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF [In Ukrainian]. (accessed 02 March 2021).

Pro rozpodil koshtiv za biudzhetnoiu prohramoiu 2801350 "Derzhavna pidtrymka rozvytku khmeliarstva, zakladannia molodykh sadiv, vynohradnykiv ta yahidnykiv I nahliad za nymy": zatv. nakazom M-va ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy vid 13.08.2019 r. # 469-19 [On the allocation of funds under the budget program 2801350 "State support for the development of hop growing, laying young gardens, vineyards and berries and their supervision": Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine from 13.08.2019, No. 469-19]. (2019). Retrived from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN054904.html [in Ukrainian] (accessed 27 February 2021).

Pro vnesennya zmin do Poryadku vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya rozvytku vynohradarstva, sadivnytstva i khmelyarstva:Postanova KM Ukrayiny №279 vid 18.03.2020 r. [On amendments to the Procedure for the use of funds provided in the state budget for the development of viticulture, horticulture and hop-growing: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №279 of March 18, 2020] Retrived from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian] (accessed 27 February 2021).

Pro zatverdzhennya pasporta byudzhetnoyi prohramy na 2020 r.: zatv. nakazom M-va rozvytku, ekonomiky, torhivli ta silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny vid 15.05.2020 r. № 896. [On approval of the passport of the budget program for 2020: approved. by the order of the Ministry of Development, Economy, Trade and Agriculture of Ukraine dated 15.05.2020 № 896.] Retrived from: https://apk.cg.gov.ua/web_docs/2141/2020/05/docs/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2015.05.2020.pdf. (accessed 24 March 2021).

Verner T. (2019) Novynky selektsiyi vid shotlandsʹkoho instytutu [Novelties of selection from the Scottish Berry Institute.] Yahidnyk. no 1. pp. 29 - 31.

Fruktovo-horikhova diyeta…yak zminyuyetʹsya vyroshchuvannya i spozhyvannya kulʹtur tsykh sehmentiv ahrovyrobnytstva v Ukrayini [Fruit and nut diet… how the cultivation and consumption of crops in these segments of agricultural production in Ukraine is changing]. «Sadivnytstvo i Vynohradarstvo. Tekhnolohiyi ta innovatsiyi». 2020. no 4. pp.7.

Galat L. (2020) Kooperatyvy ta hibrydni formy ekonomichnoyi spivpratsi malykh tovarovyrobnykiv u plodoovocheviy haluzi Ukrayiny [Cooperatives and hybrid forms of economic cooperation of small producers in the fruit and vegetable industry of Ukraine]. Agrosvit. no 9. рр. 70 - 78.

Paschaver B.J. at al (2007) Zabezpechennya konkurentospromozhnosti ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrayiny na vnutrishnʹomu i zovnishnʹomu rynkakh: Naukova dopovidʹ [Ensuring the competitiveness of the agricultural sector of Ukraine's economy in domestic and foreign markets: Scientific report] B.Y.Paskhaver (Ed). Kyiv: Instytut ekon. ta prohnozuv (In Ukrainian).

Переглядів статті: 464
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Галат, Л. (2021). ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 44-55. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ