МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА: СУТЬ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: молодіжна політика, принципи, молодь, самореалізація, молодіжне підприємництво

Анотація

У статті визначено та виділено основні твердження науковців щодо сутності по- няття «молодіжна політика», приведено узагальнене трактування характеристики цьо- го терміна. Здійснено аналіз нормативно-правових актів українського законодавства, що регулює цю сферу діяльності у країні. Розкрито сутність принципів, на які спрямовано здійснення молодіжної політики, та визначено, що це певні закономірності, які врахову- ються під час вжиття заходів, які безпосередньо спрямовані на виконання молодіжної політики на всіх етапах її реалізації. Визначено, що сьогодні в Україні діють три пріори- тетні напрями в молодіжній політиці. З огляду на аналіз основних принципів молодіжної політики визначено низку кроків, які слід здійснювати на шляху створення на місцях та в новостворених об’єднаних територіальних громадах умов розвитку та самореалізації молоді.

Посилання

Головатий М. Державна молодіжна політика як феномен суспільного розвитку і нова парадигма державотворення у країнах перехідного періоду. Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. Вип. 10. Одеса : ОРІДУ УАДУ, 2002. С. 291–304.

Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні : Декларація. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2859-12#Text (дата звернення: 04.12.2020).

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 23 березня 2000 року № 1613-III (1613-14). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 (дата звернення: 04.12.2020).

Корпач Н., Сидорук І. Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект. Педагогічний часопис Волині. 2016. № 2. С. 30–34.

Криворученко В. К вопросу о законодательстве субъектов в сфере молодежной политики. Киев : НИЦ ПМ, 1990. 125 с.

Становище молоді в Україні : аналітичний звіт. URL: http://www.un.org.ua/images/documents/4790/THE%20STATE%20OF%20YOUTH%20IN%20UKRAINE%202019%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf (дата звернення: 04.12.2020).

Golovaty, M. (2002). Derzhavna molodіzhna polіtika yak fenomen suspіl’nogo rozvitku і nova paradigma derzhavotvorennya u kraїnah perekhіdnogo perіodu [State youth policy as a phenomenon of social development and the new paradigm of state formation in transition countries] Aktual’nі problemi derzhavnogo upravlіnnya. Odesa: ORIDU UADU, no. 10, pp. 291–304.

Declaration “On the General Principles of State Youth Policy in Ukraine”. From 15.12.1992. № 2859-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2859-12#Text (accessed 04 December 2020).

Law of Ukraine “On promoting the social formation and development of youth in Ukraine”. From 23.03.2000 № 1613-III (1613-14). Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 (accessed 04 December 2020).

Korpach N., Sidoruk І. (2016) Osnovnі napryami realіzacії derzhavnoї molodіzhnoї polіtiki v Ukraїnі: socіal’no-pedagogіchnij aspekt [Basic directions of realization of state youth policy in Ukraine: socio-pedagogical aspect]. Pedagogical magazine of Volyn, no. 2, pp. 30–34.

Krivoruchenko V. (1990) K voprosu o zakonodatel’stve sub’ektov v sfere molodezhnoj politiki [On the issue of the legislation of the subjects of the in the field of youth policy]. Kiev: SIC PM. (in Russian)

Stanovyshhe molodi v Ukrajini : analitychnyj zvit [The situation of youth in Ukraine : an analytical report]. Available at: http://www.un.org.ua/images/documents/4790/THE%20STATE%20OF%20YOUTH%20IN%20UKRAINE%202019%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf (accessed 04 December 2020).

Переглядів статті: 310
Завантажень PDF: 270
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Стукан, Т. (2020). МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА: СУТЬ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 125-131. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.15
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ