ПРО ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Л.П. Ульянова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Ю.М. Чайка Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: сталий розвиток, загальна стійкість економіки, економічна, соціаль- на, екологічна, техногенна, демографічна стійкість, індикатори рівня безпеки

Анотація

Стаття присвячена визначенню підходів до системного та поглибленого аналізу створення передумов сталого економічного розвитку ринкових країн. Показано, що визна- чальним моментом зазначеної проблеми є ретельне дослідження загальної стійкості еко- номіки та окремих видів стійкості як її складових частин. Зазначено, що аналіз загальної стійкості економіки має базуватися, по-перше, на теоретичних напрацюваннях учених, котрі розглядали проблеми стійкої та нестійкої макроекономічної рівноваги в межах на- ціональної економіки, по друге, на дослідженнях сутності теорій економічного зростан- ня, які присвячені питанням стабільного та довготривалого економічного розвитку. Обґрунтовано, що велике значення в процесі аналізу умов сталого розвитку мають кон- цепції соціально-економічної безпеки та показники її рівня. Остання, щоби створювати дійсно інформативну базу для вжиття необхідних заходів, має розглядатися у співвідно- шенні з оцінкою загального рівня стійкості економіки, що є результатом ефективності дії ринкових механізмів та державного регулювання.

Посилання

Захарченко О.В. Наукові основи сталого розвитку. Наукові праці національного університету харчових технологій. 2015. № 4. С. 68–75.

Бурик З.М. Прогнозування показників сталого розвитку України. Демократичне врядування. 2017. Вип. 20. URL: http://www.lvivacademy/com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html (дата звернення: 22.11.2020).

Дяченко В.С. Особливості механізму забезпечення сталого розвитку регіонів. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 1 (55). С. 90–93.

Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / наук. кер. проєкту М.З. Згуровський. Глобальний аналіз якості і безпеки життя. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. Ч. 1. 216 с.

Жуков С.А. Стратегія сталого розвитку України: аналіз національного, регіонального та підприємницького рівнів забезпечення. Управління економікою: теорія та практика : збірник наукових праць. Київ : ІЕП НАНУ, 2018. С. 2–20.

Оцінка чисельності наявного населення України / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 26.11.2020).

Про Національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 26.11.2020).

Zakharchenko, O.V. (2015). Naukovi osnovy staloho rozvytku [Scientific bases of sustainable development]. Scientific works of the national university of food technologies, no. 4, pp. 68–75.

Buryk, Z.M. (2017). Prohnozuvannia pokaznykiv staloho rozvytku Ukrainy [Forecasting Ukraine’s Sustainable Development Indicators] Democratic Governance (electronic journal), vol. 20. Available at: http://www.lvivacademy/com/vidavnitstvo_1/visnyk2 0 /index.html (accessed 26 November 2020).

Diachenko, V.S. (2019). Osoblyvosti mekhanizmu zabezpechennia staloho rozvytku rehioniv [Personalities of the mechanism of ensuring sustainable development of regions]. Economic Bulletin of Donbass, no. 1 (55), pp. 90–93.

Zhurovskyi, M.Z. (2019). Analiz staloho rozvytku – hlobalnyi i rehionalnyi konteksty. Ch. 1. Hlobalnyi analiz yakosti i bezpeky zhyttia [Analysis of sustainable development – global and regional contexts. Part 1. Global analysis of quality and safety of life]. Kyiv: KPI Igory Sicorskogo. (in Ukrainian)

Zhukov, S.A., & Malinoshevska, К.І. (2018). Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy: analiz natsionalnoho, rehionalnoho ta pidpryiemnytskoho rivniv zabezpechennia [Sustainable Development Strategy of Ukraine: Analysis of National, Regional and Entrepreneurial Levels of Support]. Economic management: theory and practice, pp. 12–20.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Otsinka chyselnosti naiavnoho naselennia Ukrainy [Estimation of the current population of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 26 November 2020).

Pro Natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 [On the National Security of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 26 November 2020).

Переглядів статті: 300
Завантажень PDF: 233
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Ульянова, Л., & Чайка, Ю. (2020). ПРО ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 7-15. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ