АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ ГІС, ДЛЯ ПОТРЕБ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: туризм, турист, туристичний об’єкт, інтерактивна карта, геоінформаційні системи

Анотація

Інтерактивні карти сьогодні все ширше застосовуються для потреб туризму. Цей процес прискорюється масовим використанням смартфонів та інших мобільних пристроїв. У статті досліджено можливості наявних інтерактивних карт, створених на базі геоінформаційних систем: «Інтерактивна туристична карта Тернопільської області», «Об’єкти екскурсійного туризму у Сокирянському районі» та «Туристична Житомирщина». Було охарактеризовано їхні сильні і слабкі сторони; описано рекомендації щодо вдосконалення цих проєктів; окреслено коло осіб, які можуть використовувати переваги інтерактивних карт. Україна має значний туристичний потенціал і можливості для його розвитку. У зв’язку з цим посилюється актуальність вивчення наявних картографічних розробок для потреб туризму, можливостей сучасного програмного забезпечення, в тому числі ГІС.

Посилання

Занько Д.С. Складання інтерактивних карт засобами ArcGIS Online. Часопис картографії. 2016. Вип. 16. С. 77–85.

Інтерактивна туристична карта Тернопільської області. URL: https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ded145d0f20f48b3b95b4efa88664137 (дата звернення: 23.10.2020).

Кузик З., Руцька Л. Методика створення туристичної ГІС Буського району з використанням картографічних матеріалів та ДЗЗ. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 2019. Вип. 1. С. 91–99.

На Тернопільщині створили інтерактивну туристичну карту. УНІАН. Інформаційне агентство. 28 вересня 2018. URL: https://www.unian.ua/tourism/news/10279122-na-ternopilshchini-stvorili-interaktivnu-turistichnu-kartu-video.html (дата звернення: 23.10.2020).

Об'єкти екскурсійного туризму у Сокирянському районі. URL: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7c54f2d8fcde489fb06f2b7c622e0132 (дата звернення: 23.10.2020).

Пасічник В.В., Артеменко О.І., Попик І.В. Геоінформаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі: збірник наукових праць. 2015. № 832. С. 216–224.

Поморцева О.Є., Герасименко М.Д. Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій. Системи обробки інформації. 2019. Вип. 1. С. 37–43.

Туристична Житомирщина. Житомирський обласний ТІЦ : веб-сайт. URL: http://tic.zt.ua/pro-zhytomyrshchynu/mapa-oblasti (дата звернення: 23.10.2020).

Худоба В., Руминська З. Можливості використання геоінформаційних технологій в рекреаційній діяльності НПП «Сколівські Бескиди». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2018. Вип. 45, № 2. С. 95–104.

Шевчук В.М., Бурштинська Х.В. Розроблення туристичного маршруту «Шляхами князя Лева» засобами ГІС. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2013. Вип. 78. С. 111–119.

Zanko D.S. (2016). Skladannia interaktyvnykh kart zasobamy ArcGIS Online [Compilation of interactive maps using ArcGIS Online]. Chasopys kartografii, no. 16, pp. 77–85.

Interactive tourist map of Ternopil region. https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ded145d0f20f48b3b95b4efa88664137 (accessed 23 October 2020).

Kuzyk Z., Rutska L. (2019). Metodyka stvorennia turystychnoi GIS Buskoho raionu z vykorystanniam kartografichnykh materialiv ta DZZ [Methods of creating a tourist GIS of Busk district using cartographic materials and remote sensing of the Earth]. Suchasni dosiagnennia geodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. no. 1, pp. 91–99.

Na Ternopilshchyni stvoryly interaktyvnu turystychnu kartu [An interactive tourist map has been created in Ternopil region]. UNIAN. Informatsiine ahentstvo. 28.09.2018. https://www.unian.ua/tourism/news/10279122-na-ternopilshchini-stvorili-interaktivnu-turistichnu-kartu-video.html (accessed 23 October 2020).

Objects of excursion tourism in Sokyryany district. https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7c54f2d8fcde489fb06f2b7c622e0132 (accessed 23 October 2020).

Pasichnyk V.V., Artemenko O.I., Popyk I.V. (2015). Gheoinformacijni tekhnologhiji, zorijentovani na potreby riznykh ghrup turystiv [Geographic information technologies focused on the needs of different groups of tourists]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Informatsiini systemy ta merezhi: zbirnyk naukovykh prats. no. 832. pp. 216–224.

Pomorceva O.Y., Gherasymenko M.D. (2019). Rozrobka turystychnogho marshrutu za dopomoghoju gheoinformacijnykh tekhnologhij [Development of a tourist route with the help of geoinformation technologies]. Systemy obrobky informatsii. no. 1. pp. 37–43.

Tourist Zhytomyr region. http://tic.zt.ua/pro-zhytomyrshchynu/mapa-oblasti (accessed 23 October 2020).

Khudoba V., Rumynska Z. (2018). Mozhlyvosti vykorystannia geoinformatsiinykh tekhnolohii v rekreatsiinii diialnosti NPP «Skolivski Beskydy» [Possibilities of using geoinformation technologies in recreational activities National Nature Park «Skolivski Beskydy»]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia. no 45, раrt 2. pp. 95–104.

Shevchuk V.M., Burshtynska Kh.V. (2013). Rozroblennia turystychnoho marshrutu «Shliakhamy kniazia Leva» zasobamy GIS [Development of a tourist route «By the ways of Prince Lev» by means of GIS]. Geodeziia, kartografiia i aerofotoznimannia. no. 78, pp. 111–119.

Переглядів статті: 419
Завантажень PDF: 268
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Шевчук, Б., & Нестерчук, І. (2020). АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ ГІС, ДЛЯ ПОТРЕБ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 147-154. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.18
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ