ІНСТИТУТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: РЕФОРМУВАННЯ ЯК ФАКТОР НІВЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ АСИМЕТРІЙ

  • О.О. Шевченко Донбаська державна машинобудівна академія https://orcid.org/0000-0003-1825-233X
  • А.О. Мінаєва Донбаська державна машинобудівна академія
  • І.І. Лагутін Донбаська державна машинобудівна академія
Ключові слова: інститути соціального захисту, соціальне забезпечення, державна політика, національна господарська система, соціальні асиметрії, інклюзивність розвитку

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти реалізації державної політики соціального забезпечення в Україні та методологічні підходи до визначення потреб і базових детермінант формування, розвитку системи соціального захисту населення в конкретно-історичних умовах як форми прояву рівня соціалізації глобальної економіки; проаналізовано сучасний стан національної господарської системи та визначено соціальні ризики, притаманні сучасному суспільству; запропоновано систематизувати функції інститутів соціального захисту за відповідною класифікацією та виокремити положення щодо програми дій уряду на період подолання кризових станів в країні з урахуванням регіональних проблем соціального захисту населення, що дасть змогу регулювати асиметрії соціальної незахищеності окремих категорій громадян та забезпечити рівноправність у доступі до соціальних послуг в умовах інклюзивності розвитку національної господарської системи.

Посилання

A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth / J.-B. Say, 1821.

Ancient Rome and modern America. A comparative study of morals and manners, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1914.

Bell D. The Coming Post industrial Society: A Venture in social forecasting / D. Bell. NY: Basic Books, 1973.

Classical Keynesianism, Monetarism and the Price Level, 1961.

Die politische Okonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode, 1853.

Institution, contracts and organisations : perspectives from new instution economics / ed. by Claude Menard. Cheltenham : Edgar Elgar Publishing, 2000. 460 p.

Keynes Monetary Theory A Different Interpretation, 1988.

Kolupaieva I., Shevchenko O. Justification of scenarios of state regulatory policy of Ukraine. Proceedings of the International conference of Innovation in Science and Education, March 20-22, 2019, Prague Czech Republic.

Соскін О.І. Народний капіталізм: економічна модель для України: монографія. К.: Вид-во «ІСТ», 2014. 396 с.

Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: навч. посіб. К.: Вид-во УАДУ, 2002. 104 с.

Жаліло Я. Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку. Економічна теорія. 2016. № 1. С. 39-52.

Гриценко А. Реконструктивний економічний розвиток, зміст, основні напрями і вектор соціальної справедливості. Економічна теорія. 2016. № 4. С. 5–19.

Гражевська Н. Компаративний підхід до аналізу глобальної конкурентоспроможності національних економік. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. № 1 (28). С. 15–24.

Руженський М.М. Соціально-економічні засади поліпшення соціального захисту економічно активного населення в контексті євроінтеграційних прагнень України. Ринок праці України: перспективи євроінтеграції: Монографія за ред. І.Ф. Гнибіденко. К.: ТОВ «ДСК центр», 2012. С. 115–130.

Шевченко О.О. Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 304 с.

A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth / J.-B. Say, 1821.

Ancient Rome and modern America.A comparative study of morals and manners, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1914.

Bell D. The Coming Post industrial Society: A Venture in social forecasting / D. Bell. NY: Basic Books, 1973.

Classical Keynesianism, Monetarism and the Price Level, 1961.

Die politische Okonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode, 1853.

Institution, contracts and organisations : perspectives from new instution economics / ed. by Claude Menard. Cheltenham : Edgar Elgar Publishing, 2000. 460 p.

Keynes Monetary Theory A Different Interpretation, 1988.

Kolupaieva I., Shevchenko O. (2019) Justification of scenarios of state regulatory policy of Ukraine. Proceedings of the International conference of Innovation in Science and Education. March 20-22. Prague Czech Republic.

Soskin O.(2014) Narodnyj kapitalizm: ekonomichna modelj dlja Ukrajiny [Narodnyi kapitalizm: ekonomichna modely dlya Ukrainy]. Kyiv: IST Publishing House. (in Ukainian)

Bodrov V. (2002) Transformacija ekonomichnykh system: koncepciji, modeli, mekhanizmy reghuljuvannja ta upravlinnja [Transformation of economic systems: concepts, models, mechanisms of regulation and management]. Kyiv: Vydavnytstvo UADU. (in Ukainian)

Zhalilo J. (2016) Osoblyvosti realizaciji ekonomichnoji polityky derzhavy v umovakh suchasnykh tendencij suspiljnogho rozvytku [Peculiarities of realization of economic policy of the state in the conditions of modern tendencies of social development]. Economic theory. vol. 1, pp. 39–52.

Hrytsenko A. (2016) Rekonstruktyvnyj ekonomichnyj rozvytok, zmist, osnovni naprjamy i vektor socialjnoji spravedlyvosti [Reconstructive economic development, content, main directions and vector of social justice]. Economic theory. vol. 4, pp. 5–19.

Grazhevska N. (2014) Komparatyvnyj pidkhid do analizu ghlobaljnoji konkurentospromozhnosti nacionaljnykh ekonomik [Comparative approach to the analysis of global competitiveness of national economies]. Theoretical and applied issues of economics. vol. 1 (28), pp. 15–24.

Ruzhens`ky`j M.M. (2012) Social`no-ekonomichni zasady` polipshennya social`nogo zaxy`stu ekonomichno akty`vnogo naselennya v konteksti yevrointegracijny`x pragnen` Ukrayiny [Socio-economic principles of improvement social protection of the economically active population in the context of European integration aspirations of Ukraine]. Ry`nok praci Ukrayiny`: perspekty`vy` yevrointegraciyi : Monografiya za red. I.F. Gny`bidenko. K.: TOV «DSK centr», pp. 115–130.

Shevchenko O. (2017) Evoljucija ghospodarsjkoji systemy: metodologhija analizu u svitovij ekonomichnij dumci (kinecj KhIKh – pochatok KhKhI st.) [Evolution of economic system: methodology of analysis in world economic thought (end of XIX - beginning of XXI century)]: monograph. Kyiv: Center for Educational Literature.

Переглядів статті: 389
Завантажень PDF: 271
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Шевченко, О., Мінаєва, А., & Лагутін, І. (2020). ІНСТИТУТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: РЕФОРМУВАННЯ ЯК ФАКТОР НІВЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ АСИМЕТРІЙ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 123-129. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.16
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА