ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНО ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ ВДЕ НА ЕЛЕМЕНТИ БІОСФЕРИ

  • І.О. Міскевич ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
Ключові слова: еколого-економічний вплив, екологічний аналіз, ВДЕ, біосфера, чиста енергія, енергетична безпека, чинники впливу, енергія

Анотація

Будь-які вид та спосіб отримання енергії не є повністю чистими. Ми розглядаємо вплив енергетичних ланок на навколишнє природне середовище саме ВДЕ. Традиційні джерела енергії є більше дослідженими з погляду науки та практики у цьому сенсі. Опираючись на досвід досліджень впливу різних джерел енергії, варто проаналізувати безпечність отримання енергії з джерел ВДЕ. Ця енергетична сфера набула колосальної розповсюдженості за останні сорок років. Еколого-економічний інтерес розвинених держав розглядає потенціальні можливості повного переходу енергетичної сфери до «чистої енергії». Дослідження цього питання допоможе знайти слабкі сторони і виявити економічні ризики їх використання, а в подальшому ліквідувати або замінити на більш економічно вигідні та екологічно безпечні для всіх елементів біосфери, оскільки основним завданням тисячоліття незмінно залишаються ідеї сталого розвитку, котрі варто враховувати.

Посилання

Мали М. Соціально-екологічні проблеми розвитку енергетики. Досягнення та перспективи. 1989. № 46. С. 18–30.

Іон Д.С. Світові енергетичні ресурси. Москва : Недра, 1984.

Скалкін В.Ф., Канаєв А.А., Коппі І.З. Енергетика та навколишнє середовище. Львів : Енергоіздат, 1981.

Ільїн А.К. Використання енергетичних потенціалів океану. Теплоенергетика. 1986. № 7. С. 76–77.

ІІ Всесвітня конференція з водородної енергетики. Енергетика і транспорт. 1981. № 1. С. 163–169.

Екологія міста : підручник / Г.А. Белявський та ін. Київ : Лібра, 2000. 464 с.

Malі M. (1989) Sotsіalno-ekolohіchnі problemy rozvytku enerhetyky [Socіal and ecologіc problems іn the development of energy ].Reach that perspectіve, no. 46. - pp. 18-30.

Іon D.S. (1984) Svіtovі enerhetychnі resursy. [World energy resources]. - Moscow: Nedra.

Skalkіn V.F., Kanaev A.A., Koppі І.Z. (1981) Enerhetyka ta navkolyshnіe seredovyshche. [Energy and envіronment]. L: Energoіzdat.

Іlyіn A.K. (1986) Vykorystannіa enerhetychnykh potentsіalіv okeanu [Use of ocean energy potentіals]. Heat energy. no.7. pp. 76–77.

ІІ World Conference on Hydrogen Energy. (1981) Energy and transport. no. 1, pp. 163–169.

Belyavsky G.A., Brіgіnets E.D., Vergeles Y.І., Dmіtrenko T.V., (2000). Ekolohііa mіsta [Ecology of the cіty] Kyiv: Lіbra. pp. 464

Переглядів статті: 380
Завантажень PDF: 257
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Міскевич, І. (2020). ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНО ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ ВДЕ НА ЕЛЕМЕНТИ БІОСФЕРИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 109-114. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.14
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА