HR-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: HR-менеджмент, антикризове управління, менеджмент персоналу, оплата праці, мотивація

Анотація

У статті досліджено процес антикризового управління на вітчизняних підприємствах та проаналізовано причини появи і шляхи подолання кризових явищ. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти вдосконалення HR-менеджменту в системі антикризового управління вітчизняних підприємств як чинник виведення їх із цього стану. Проаналізовано динаміку показників заробітної плати з урахуванням інфляційної складової частини. Заборгованість з виплати заробітної плати загалом по країні за останні роки збільшувалася, це призводить до погіршення відносин у колективах підприємств, як наслідок, погіршує виробничий потенціал підприємств. Тому визначено роль мотиваційного складника у системі управління персоналом на підприємствах, що знаходяться у кризовому стані. Проаналізовано кількість колективних трудових спорів та питання конфліктів на підприємствах, оскільки ці чинники мають руйнівний вплив на систему HR-менеджменту та організаційну структуру підприємства загалом. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи заходів антикризового HR-менеджменту.

Посилання

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. Циклоп – енциклопедії та словники. URL: https://cyclop.com.ua (дата звернення: 12.08.2020).

Звіти судів першої інстанції про розгляд справ у порядку господарського судочинства (2015–2019). Офіційний сайт судової влади України. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ (дата звернення: 13.08.2020).

Дорожкіна Г.М., Цимбал О.С. PEST-аналіз як інструмент управління стратегією машинобудівних підприємств. Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності : матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Кременчук, 28–29 листопада 2018 р. Кременчук, 2018. С. 253–256.

Романович О.О., Свистун Л.А. Кризові явища у діяльності українських підприємств та методи їх діагностики. Молодий вчений. 2017. № 11. С. 1295–1299.

Державна служба статистики України. URL:http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.08.2020).

Річний звіт Національного банку України (2015–2019). Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua (дата звернення: 18.08.2020).

Цимбал О., Заболотній І. Тенденції оплати праці в Україні. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Кременчук: КрНУ, 2018. С. 150–153.

Коваленко М.Ю., Щербак В.Г. Мотивація персоналу в сучасних умовах підприємництва в Україні. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 березня 2018 р.: зб. статей. Київ: Київський нац. ун-т технологій та дизайну, 2018. C. 265–275.

Третяк Н.М. Управління витратами підприємства з використанням системи «ощадливого виробництва». Фінансовий простір. 2018. № 1. С. 137-142.

Праця України у 2018 році: статистичний збірник. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_pu2018_pdf.pdf (дата звернення: 20.08.2020).

Стан соціально-трудових відносин та колективні трудові спори в Україні. Офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України.URL:http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialnij-dialog-ta-kolektivno-dogovirne-regulyuvannya/16902-stan-sotsialno-trudovikh-vidnosin-ta-kolektivni-trudovi-spori-v-ukrajini.html (дата звернення: 20.08.2020).

Zahorodnii A., Vozniuk H. Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial and economic dictionary]. Cyclop – encyclopedias and dictionaries. Available at: https://cyclop.com.ua (accessed 12 August 2020).

Zvity sudiv pershoi instantsii pro rozghliadsprav u poriadkuhospodarskohosudochynstva (2015–2019) [Reports of the courts of first instance on the consideration of cases in commercial proceedings (2015–2019)]. Available at: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ (accessed 13August 2020).

Dorozhkina H., Tsymbal O. (2018) PEST-analiz yak instrument upravlinniastratehiieiumashynobudivnykhpidpryiemstv [PEST analysis as a tool for managing the strategy of machine-building enterprises]. Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku natsionalnoho hospodarstva v umovakh hlobalnoi nestabilnosti: materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. pp. 253–256.

Romanovych O., Svystun L. (2017) Kryzovi yavyshcha u diialnosti ukrainskykh pidpryiemstv ta metody yikh diahnostyky [Crisis phenomena in the activities of Ukrainian enterprises and methods of their diagnostics] Molodyi vchenyi. no. 11, pp. 1295–1299.

The official site of State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 15 August 2020).

Richnyi zvit Natsionalnoho banku Ukrainy (2015–2019) [Annual report of the National Bank of Ukraine for 2015–2019] Retrieved from https://bank.gov.ua (accessed 18 August 2020).

Tsymbal O., Zabolotnii I. (2018). Tendentsii oplaty pratsi v Ukraini [Pay tendencies in Ukraine]. Teoretychni ta praktychni problemy realizatsii norm prava: materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. pp. 150–153.

Kovalenko M., Shcherbak V. (2018). Motyvatsiia personalu v suchasnykh umovakh pidpryiemnytstva v Ukraini [Staff motivation in modern conditions of entrepreneurship in Ukraine]. II Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Aktualni problemy innovatsiinoho rozvytku klasternoho pidpryiemnytstva v Ukraini» :materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 29 bereznia 2018 r. : zb. statei. pp. 265–275.

Tretiak N. (2018). Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva z vykorystanniam systemy «oshchadlyvoho vyrobnytstva» [Cost management of the enterprise using the "lean production" system]. Finansovyi prostir. no. 1, pp. 137–142.

Pratsia Ukrainy u 2018 rotsi: statystychnyi zbirnyk [Labor of Ukraine in 2018: a statistical collection]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/katu/2019/zb/08/zb_pu2018_pdf.pdf (accessed 20 August 2020).

Stan sotsialno-trudovykh vidnosyn ta kolektyvni trudovi spory v Ukraini [The state of social and labor relations and collective labor disputes in Ukraine]. Available at: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialnij-dialog-ta-kolektivno-dogovirne-regulyuvannya/16902-stan-sotsialno-trudovikh-vidnosin-ta-kolektivni-trudovi-spori-v-ukrajini.html (accessed 20 August 2020).

Переглядів статті: 384
Завантажень PDF: 233
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Почтовюк, А., Пряхіна, К., & Цимбал, О. (2020). HR-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 95-103. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ