ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: інновації, менеджмент, інвестиції, органи влади, інтегральний показник конкурентоспроможності, діджиталізація

Анотація

У статті проведено аналіз та здійснено визначення ефективних напрямів співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування та промислових підприємств для активізації інноваційної діяльності. Обґрунтовано, що одним із найважливіших факторів підвищення ефективності господарської діяльності й максимізації вірогідності залучення інвестицій є забезпечення економічного і раціонального використання виробничих ресурсів шляхом перманентного впровадження інноваційних технологій, нових проєктних, конструкторських і технологічних рішень. Виявлено, що в умовах зростання загального обсягу видатків на проведення превентивних дій щодо унеможливлення розповсюдження респіраторної хвороби COVID–19, для втримання наявних позицій на ринку кінцевої продукції та зростання рівня конкурентоспроможності підприємства взагалі необхідно активізувати співпрацю органів влади й бізнесу в частині надання додаткових податкових преференцій під час закупівлі спеціалізованого інноваційного обладнання. Доведено необхідність розроблення комплексу заходів для обґрунтування доцільності надання податкових преференцій та усунення можливих зловживань з боку суб’єктів господарювання, у тому числі шляхом визначення інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства в динаміці останніх років.

Посилання

Андрушків І.П., Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Інвестування регіональної економіки та його ефективність в Україні: монографія. Лmdsd: ЛКА, 2010. 192 с.

Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: Теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія. К. : КНЕУ, 2003. 394 с.

Білозор Л.В. Методологічні підходи щодо формування інноваційної продукції. Економіка АПК. 2012. № 9. С. 88–93.

Вергал К.Ю. Теоретико-методологічні основи розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства. Управління розвитком. 2008. № 19. С. 27–28.

Ілляшенко С.Ю. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 615 с.

Кушнір С.О., Рудь Л.М. Інвестиційна привабливість агропромислового комплексу України: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». 2017. № 1 (57). С. 42–46.

Лепетюха Н.В., Рудська І.О. Інтегральна оцінка ефективності функціонування підприємства. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Економіка та управління підприємствами. 2016. Випуск 14. С. 424–429.

Макаренко С.М., Олійник Н.М., Рибачок С.А. Удосконалення державної інвестиційної політики як основи впровадження інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах. Економічні інновації. Збірник наукових праць. Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. № 3 (72). С. 62–70.

Олійник Н.М., Корчевська Л.О., Макаренко С.М. Оцінка інвестиційної складової економічної безпеки Херсонського регіону з метою залучення міжнародних проектів. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. Хмельницький. № 1 (244). 2017. С. 130–134.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Митного кодексу України: Закон України від 13 березня 2012 року № 4496-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4496-17/print (дата звернення: 12.10.2020).

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80/print (дата звернення: 12.10.2020).

Статистика. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.10.2020).

Grepon Bruno, Emmanuel Duquet. Innovation: mesunes, redements et concurrence. Econ et statist. 2004. № 275–276.

Makarenko, S. M., Oliinyk, N. M., & Kazakova, T. S. Improving the method approach to the rating evaluation of employees as professional career development. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. Vol. 4, no. 5 December, pp. 179–187. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-179-187.

Andrushkiv I.P., Vovchak O.D., Rushchyshyn N.M. (2010) Investuvannia rehionalnoi ekonomiky ta yoho efektyvnist v Ukraini [Investment into regional economy and its effectiveness in Ukraine]. Lviv: LKA. (in Ukrainian)

Antoniuk L.L., Poruchnyk A.M., Savchuk V.S. (2003) Innovatsii: Teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii [Innovations: Theory, mechanism of development and commercialization]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Bilozor L.V. (2012) Metodolohichni pidkhody shchodo formuvannia innovatsiinoi produktsii [Methodological approaches to the formation of innovative products]. Ekonomika APK, no. 9, pp. 88–93.

Verhal K.Yu. (2008) Teoretyko-metodolohichni osnovy rozrobky stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Theoretical and methodological bases of development of strategy of innovative development of the enterprise]. Upravlinnia rozvytkom, no. 19, pp. 27–28.

Illiashenko S.Yu. (2008) Marketynh innovatsii i innovatsii v marketynhu: monohrafiia [Marketing innovation and innovation in marketing]. Sumy: VTD «Universytetska knyha». (in Ukrainian)

Kushnir S.O., Rud L.M. (2017) Investytsiina pryvablyvist ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy [Investment attractiveness of the agroindustrual complex Ukraine: current state and prospects]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi», vol. 1, no. 57, pp. 42–46.

Lepetiukha N. V., Rudska I. O. (2016) Intehralna otsinka efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstva [The Integral Estimation Of The Enterprise Functioning]. Nikolaev National University of VA Sukhomlinsky. Business Economics and Management, vol. 14, pp. 424–429.

Makarenko S.M., Oliinyk N.M., Rybachok S.A. (2019) Udoskonalennia derzhavnoi investytsiinoi polityky yak osnovy vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Improvement of state investment policy as the basis of implementation of innovative technologies on domestic enterprises]. Ekonomichni innovatsii. Zbirnyk naukovykh prats. Odesa: Instytut problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhen NAN Ukrainy. no. 3 (72), pp. 62–70.

Oliinyk N.M., Korchevska L.O., Makarenko S.M. (2017) Otsinka investytsiinoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky Khersonskoho rehionu z metoiu zaluchennia mizhnarodnykh proektiv [Evaluation of investment component of the economic security of Kherson region to attract international projects]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: Ekonomichni nauky. Khmelnytskyi. vol. 1, no. 244. pp. 130–134.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zviazku z pryiniattiam Mytnoho kodeksu Ukrainy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine in connection with the adoption of the Customs Code of Ukraine] (2012): Zakon Ukrainy vid 13 bereznia 2012 roku № 4496-VI. Verkhovna Rada Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4496-17/print (accessed 12 October 2020).

Pro rezhym inozemnoho investuvannia [On the regime of foreign investment]: Zakon Ukrainy vid 19 bereznia 1996 roku № 93/96-VR. Verkhovna Rada Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80/print (accessed 12 October 2020).

Statystyka. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Statistics. State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 12 October 2020).

Grepon Bruno, Emmanuel Duquet. Innovation: mesunes, redements et concurrence. Econ et statist. 2004. no. 275–276.

Makarenko, S.M., Oliinyk, N.M., & Kazakova, T.S. Improving the method approach to the rating evaluation of employees as professional career development. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. Vol. 4, no. 5 December, pp. 179–187. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-179-187.

Переглядів статті: 398
Завантажень PDF: 262
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Макаренко, С. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 86-94. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ