МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА «ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ» СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

  • І.В. Копитова Поліський національний університет http://orcid.org/0000-0003-3800-3285
  • В.О. Федоренко Житомирський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
Ключові слова: глобалізм, європеїзація, маркетинг, маркетингові комунікації, інтернет-реклама, зв’язки з громадськістю, інтегровані маркетингові комунікації

Анотація

У статті запропонований аналіз проблеми маркетингових комунікацій в умовах глобальних трансформацій та «європеїзації» сучасної України. Філософсько-економічне розуміння сутності, змісту, механізму, особливостей процесу глобалізації, який означає входження всього людства в єдину систему соціально-культурних, економічних, політичних, духовних та інших зв’язків і відносин, дає можливість розглядати його як одну з детермінант ефективності маркетингових комунікацій. Маркетингові комунікації розглядаються як один з основних елементів комплексу маркетингу підприємства, як певні форми і способи інформування цільової аудиторії про його продукт, що функціонально залежить від суб’єктивних та об’єктивних умов, у яких здійснюється і якими детермінована маркетингова діяльність. Особливе місце серед них належить процесу євроатлантичної інтеграції та співпраці з НАТО. Автори підкреслюють залежність маркетингових комунікацій як мінімум від двох діалектично взаємопов’язаних процесів: по-перше, це запровадження кращого європейського досвіду у вітчизняну практику маркетингових комунікацій з урахуванням української дійсності, позитивних та негативних наслідків глобальних трансформацій, а по-друге – безумовне виконання європейських норм, стандартів НАТО українськими підприємствами.

Посилання

Колісніченко Р.М. Глобалістична свідомість людства: політологічний аналіз: монографія. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. 422 с.

Колісніченко Р.М. Глобалістична свідомість в умовах диспропорцій глобального економічного розвитку. Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 109. С. 305-312. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_81 (дата звернення: 14.10.2020).

Копитова І.В., Федоренко В.О. Вплив глобалістичної свідомості на процес Європеїзації сучасної України. Інтелект XXІ. 2019. № 2. С. 14–17.

Шіммельфеннінг Ф., Зедельмаєр У. Європеїзація Центральної та Східної Європи. Київ: Юніверс, 2010. 288 с.

Кузик О.В. Ефективність впливу маркетингових комунікацій на поведінку споживачів в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.12. С. 265-271. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23 (дата звернення: 12.10.2020).

Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? Москва.: Модино Пресс, 1999. 239 с.

Харлоу Р. Паблик Рилейшнз. Москва: Эксмо, 2005. 367 с.

Записки маркетолога. PR в системе маркетинга. URL: http://www.marketch.ru/notes_on_marketing/marketing_tactics/pr_marketing/(дата звернення: 12.10.2020).

Корінев В.Л., Зав’ялова М.В. Особливості стимулювання збуту продукції вітчизняних підприємств на ринку. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2017. № 1. С. 32–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_1_6(дата звернення: 14.10.2020).

Романенко О.О. Інтегровані маркетингові комунікації: сутність, характеристика та особливості формування. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2013. № 1. С. 187−196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2013_1_19 (дата звернення: 12.10.2020).

Литовченко И.Л., Шкурупская И.А. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования: монография. Киев : Наукова думка, 2015. 212 с.

Головкіна Н.В., Шутовський Д.О. Інтегровані маркетингові комунікації організації: головні переваги впровадження. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2013. № 4. С. 116–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2013_4_23 (дата звернення: 12.10.2020).

Kolisnichenko R.M. (2017) Ghlobalistychna svidomistj ljudstva: politologhichnyj analiz [Globalist consciousness of mankind: political analysis]. Kyiv: DP «Vyd. dim «Personal». (in Ukrainian)

Kolisnichenko R.M. (2016) Ghlobalistychna svidomistj v umovakh dysproporcij ghlobaljnogho ekonomichnogho rozvytku [Globalist consciousness in the conditions of disproportions of global economic development]. Ghileja: naukovyj visnyk, vol. 109, pp. 305-312. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_81 (accessed 14 October 2020).

Kopytova I.V., Fedorenko V.O. (2019) Vplyv ghlobalistychnoji svidomosti na proces Jevropejizaciji suchasnoji Ukrajiny [The influence of globalist consciousness on the process of Europeanization of modern Ukraine]. Intelekt XXI, no. 2, pp. 14-17.

Shimmeljfenningh F., Zedeljmajer U. (2010) Jevropejizacija Centraljnoji ta Skhidnoji Jevropy [Europeanization of Central and Eastern Europe]. Kyiv: Junivers. (in Ukrainian)

Kuzyk O.V. (2013) Efektyvnistj vplyvu marketynghovykh komunikacij na povedinku spozhyvachiv v Ukrajini [The effectiveness of the impact of marketing communications on consumer behavior in Ukraine]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, vol. 23.12, pp. 265–271. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23 (accessed 12 October 2020).

Blek S. (1999) Pablik rileyshnz. Chto eto takoe? [Public relations. What is it?]. Moscow: Modino Press. (in Russian)

Kharlou R. (2005) Pablik Rileyshnz [Public Relations]. Moscow: Eksmo. (in Russian)

Zapiski marketologa. PR v sisteme marketinga [Marketer's notes. PR in the marketing system]. Available at: http://www.marketch.ru/notes_on_marketing/marketing_tactics/pr_marketing (accessed 12 October 2020).

Korinev V.L., Zav'jalova M.V. Osoblyvosti stymuljuvannja zbutu produkciji vitchyznjanykh pidpryjemstv na rynku [Features of sales promotion of domestic enterprises on the market]. Visnyk Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 1, pp. 32-39. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_1_6 (accessed 14 October 2020).

Romanenko O.O. (2013) Integhrovani marketynghovi komunikaciji: sutnistj, kharakterystyka ta osoblyvosti formuvannja [Integrated marketing communications: essence, characteristics and features of formation]. Zbirnyk naukovykh pracj Nacionaljnogho universytetu derzhavnoji podatkovoji sluzhby Ukrajiny, no. 1, pp. 187−196. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2013_1_19 (accessed 12 October 2020).

Litovchenko I.L., Shkurupskaya I.A. (2015) Integrirovannye marketingovye kommunikatsii predpriyatiy na rynke gelioenergeticheskogo oborudovaniya [Integrated marketing communications of enterprises in the solar energy equipment market]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Gholovkina N.V., Shutovsjkyj D.O. Integhrovani marketynghovi komunikaciji orghanizaciji: gholovni perevaghy vprovadzhennja [Integrated marketing communications of the organization: the main advantages of implementation]. Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu tekhnologhij ta dyzajnu, no. 4, pp. 116–123. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2013_4_23 (accessed 12 October 2020).

Переглядів статті: 357
Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Копитова, І., & Федоренко, В. (2020). МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА «ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ» СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 68-75. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ