ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ

  • К.О. Бояринова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-5879-2213
  • К.С. Бордюг Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: економічна безпека, програмно-цільовий підхід, управління, підприємство, програмні заходи

Анотація

Статтю присвячено узагальненню та обґрунтуванню доцільності застосування програмно-цільового підходу в управлінні економічною безпекою підприємств, встановленню цільових його орієнтирів та відповідних програмних заходів їх досягнення. Визначено програмні заходи для досягнення цілей управління фінансовою безпекою підприємства, у тому числі для зниження кредитозалежності, підвищення ефективності інвестицій. Розкрито програмні заходи для забезпечення техніко-технологічної безпеки, зокрема для забезпечення досягнення безперебійності процесу виробництва. Обґрунтовано програмні заходи цілей управління інформаційною безпекою (захист розробок та ноу-хау; захист від конкурентної розвідки) та програмні заходи цілей кадрової безпеки. Запропоновано відповідні цілі та програмні заходи безпеки економічних відносин.

Посилання

Галайко Н.В. Програмно-цільовий метод у системі управління економічною безпекою України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1. C. 207–213.

Волощук Л.О. Класифікація підходів та методів формування аналітичних інструментів оцінювання економічної безпеки промислового підприємства. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 5 (15). С. 224–231. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html (дата звернення 25.09.2020).

Антонян О. А., Афанасьєва С. М. Підходи до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств: порівняльний аналіз. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2013. 6/3 (66 ). C. 30–34.

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, О. І. Амоша (кер. авт. кол.). Т.4. К. : НДФІ, 2004. 368 с.

Кочкаров Р.А. Целевые программы: инструментальная піддержка; Фин. акад. при Пр-ве РФ.- М.: ЗАО «Изд-во «Экономика»», 2007. 223 с

Хоронжий А., Євтушок О. Підходи до наукових досліджень систем інформації підприємств. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 жовтня 2019 р., м. Львів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 208–211.

Сак Т.В. Діагностування рівня економічної безпеки підприємства в умовах обмеженості інформації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. C. 404–408.

Halayko N. V. (2020) Prohramno-tsilʹovyy metod u systemi upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu Ukrayiny [Program-target method in the economic security management system of Ukraine]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, no. 1, pp. 207–213.

Voloshchuk L.O. (2014) Klasyfikatsiya pidkhodiv ta metodiv formuvannya analitychnykh instrumentiv otsinyuvannya ekonomichnoyi bezpeky promyslovoho pidpryyemstva [Classification of approaches and methods of formation of analytical tools for assessing the economic security of an industrial enterprise]. Ekonomika: realiyi chasu. Naukovyy zhurnal, no. 5 (15), pp. 224–231. Available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html (accessed 25 September 2020).

Antonyan O. A., Afanasʹyeva S. M. (2013) Pidkhody do otsinyuvannya rivnya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv: porivnyalʹnyy analiz [Approaches to assessing the level of economic security of enterprises: a comparative analysis]. Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy, no. 6/3 (66), pp. 30–34.

Prohramno-tsilʹovyy metod u byudzhetnomu protsesi [Program-target method in the budget process] (2004) / M.YA. Azarov, F.O. Yaroshenko, O.I. Amosha (ker. avt. kol.). T.4. K. : NDFI, 368 p.

Kochkarov R.A. (2007) Tselevye prohrammy: ynstrumentalʹnaya podderzhka [Target programs: instrumental support]; Fyn. akad. pry Pr-ve RF. M.: ZAO «Yzd-vo «Ékonomyka»», 223 p.

Khoronzhyy A., Yevtushok O. (2019) Pidkhody do naukovykh doslidzhenʹ system informatsiyi pidpryyemstv [Approaches to research of enterprise information systems]. Problemy stanovlennya informatsiynoyi ekonomiky v Ukrayini: Materialy IV mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 17–18.10.2019 y., Lʹviv. Lʹviv: LNU imeni Ivana Franka, pp. 208–211.

Sak T.V. (2015) Diahnostuvannya rivnya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva v umovakh obmezhenosti informatsiyi [Diagnostics of the enterprise economic security level with limited information available]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, Vol. 3, pp. 404–408.

Переглядів статті: 388
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Бояринова, К., & Бордюг, К. (2020). ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 60-68. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ