СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: стратегія, конкурентоспроможність, аграрне підприємство

Анотація

Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств є надзвичайно складним завданням, оскільки їхня господарська діяльність перебуває під впливом багатьох чинників, які діють за певних умов із різною інтенсивністю і характеризуються багатовекторністю. Найважливішими чинниками конкурентних переваг аграрних підприємств у регіоні є: ресурсний потенціал; фінансове становище; кон'юнктура на ринку сільськогосподарської продукції; інноваційно-інвестиційний, технічний, технологічний, інфраструктурний, кадровий та соціальний потенціал. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств повинен включати такі заходи державної підтримки: науково-технічну та інноваційно-технологічну політику; інвестиційну, цінову, податкову, фінансово-кредитну, зовнішньоекономічну, антимонопольну, антикримінногену, антикорупційну політику. Держава повинна на законодавчому рівні підтримувати розвиток інтеграційних процесів, сприяти відновленню зрошуваної та дренажної систем у регіоні, здійснювати контроль над використанням земельних і водних ресурсів.

Посилання

Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорій та методології. Київ : ІАЕ, 2002. 294 с.

Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. Київ : Фінанси та статистика, 1999. 260 с.

Амбросов В.Я., Онегіна В.М. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України в СОТ. Економіка АПК. 2009. № 2. С.15–17.

Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Розвиток земельного ринку та іпотечне кредитування. Економіка АПК. 2009. № 10. С. 104-110.

Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України : навчальний посібник / Ю.О. Лупенко та ін. Київ : ННЦІАБ, 2015. 141 с.

Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України на основі впровадження інновацій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 5–9.

Чабан В.Г. Інновації як умова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору. Економіка АПК. 2006. № 7. С. 68–72.

Боровік Л.В. Аналіз формування та використання інвестиційного потенціалу у сільськогосподарській галузі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 30–3. С. 92–95.

Федоренко В.Т., А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло. Кластери – системний інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки. Економіка та держава. 2007. № 9. С. 6–9.

Крисальний О.В. Трансформація колективних сільськогосподарських підприємств у кооперативні формування. Економіка АПК. 2000. № 3. С. 12–15.

Бородіна О.М., Т.В. Бурлай, Н.І. Горшкова. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення : монографія. Київ : Основа, 2007. 488 с.

Портер М.Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / пер. з англ. Київ : Основа, 1998. 390 с. ISBN 966 – 500 – 130 – 2.

Agricultural Outlook 2007-2016. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/6/10/38893266.pdf.

Sabluk, P.T., Malik, M.Y., Valentynov, V.L. (2002). Formuvannya mizhhaluzevykh vidnosyn: problemy teoriy ta metodolohiyi [Formation of intersectoral relations: problems of theories and methodology]. K.: IAЕ.

Kovalʹov, V.V. (1999). Finansovyy analiz: Upravlinnya kapitalom. Vybir investytsiy. Analiz zvitnosti [Financial Analysis: Capital Management. Investment choice. Reporting analysis]. K.: Finansy ta statystyka.

Ambrosov, V.YA., Onehina, V.M. (2009). Zabezpechennya derzhavnoyi pidtrymky silʹsʹkohospodarsʹkoho vyrobnytstva v umovakh chlenstva Ukrayiny v SOT [Providing state support for agricultural production in the context of Ukraine's membership in the WTO]. Ekonomika APK. no 2. pp.15-17.

Ambrosov, V.YA., Marenych, T.H. (2009). Rozvytok zemelʹnoho rynku ta ipotechne kredytuvannya [Land market development and mortgage lending]. Ekonomika APK. no10. рp.104-110.

Lupenko, YU.O., Zakharchuk, O.V., Vyshnevsʹka, O.V. ta in. (2015). Materialʹno tekhnichne zabezpechennya silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny [Material and technical support of agriculture of Ukraine]. Kyyiv: NNTSIAB.

Kyrylov, YU.YE., Hranovsʹka, V.H. (2019)/ Pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryyemstv Ukrayiny na osnovi vprovadzhennya innovatsiy [Increasing the competitiveness of agricultural enterprises of Ukraine on the basis of innovation]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. no.24. pp. 5 – 9.

Chaban V.H. (2006)/ Innovatsiyi yak umova pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ahrarnoho sektoru [Innovation as a condition for increasing the competitiveness of the agricultural sector]. Ekonomika APK. no.7. pp.68-72.

Borovik, L.V. (2018). Analiz formuvannya ta vykorystannya investytsiynoho potentsialu u silʹsʹkohospodarsʹkiy haluzi Ukrayiny [Analysis of the formation and use of investmet potential in the agricultural sector of Ukraine]. – Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky». – Kherson: vyd-yy dim «Halʹvetyka». no.30-3. pp.92-95.

Fedorenko, V.T., A.F. Hoyko, V.B. (2007)/ Dzhabeylo. Klastery – systemnyy instrument pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ekonomiky [Clusters are a systemic tool for increasing the competitiveness of the economy]. Ekonomika ta derzhava. no.9. pp.6-9.

Krysalʹnyy, O.V. (2000)/ Transformatsiya kolektyvnykh silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv u kooperatyvni formuvannya [Transformation of collective agricultural enterprises into cooperative formations]. Ekonomika APK. no.3. pp. 12 – 15.

Borodina, O.M., T.V. Burlay,, N.I. Horshkova (2007). Konkurentospromozhnistʹ ekonomiky Ukrayiny: stan i perspektyvy pidvyshchennya [Competitiveness of Ukraine's economy: state and prospects of increase] : monohrafiya. K.: Osnova. ISBN 978 – 966 – 699 – 288 – 7.

Porter, M.E. (1998). Stratehiya konkurentsiyi: Metodyka analizu haluzey i diyalʹnosti konkurentiv [Competition strategy: Methods of analysis of industries and activities of competitors] : per. z anhl. K.: Osnova. ISBN 966 – 500 – 130 – 2.

Agricultural Outlook 2007-2016. http://www.oecd.org/dataoecd/6/10/38893266.pdf.

Переглядів статті: 386
Завантажень PDF: 257
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Боровік, Л. (2020). СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 50-59. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ