КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • С.С. Родченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-8611-2796
  • К.В. Говоруха Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: корупція, загроза, економічна безпека, тіньова економіка, індекс сприйняття корупції

Анотація

У статті досліджено сутність поняття «корупція» через призму економічної безпеки держави. Розглянуто її вплив на економічну безпеку. Визначено, що основними загрозами економічній безпеці держави, які продукує корупція, є: збільшення масштабів тіньової економіки; зрощення криміналу із легальною економікою шляхом доступу до політичної влади та можливості «відмивання» брудних» грошей»; порушення конкурентних умов ринку; затримка появи ефективних приватних власників, неефективне використання бюджетних коштів; зростання цін за рахунок включення в ціну витрат на «послуги» корумпованих чиновників, зниження довіри до держави та її можливості регулювати економічні процеси, сприяння соціальної нерівності і збільшення розриву доходів між різними верствами населення. Запропоновано заходи спрямовані на зниження рівня корупції в Україні та її негативного впливу на економіку.

Посилання

The Global Risks. Report 2020. Insight Report 15th Edition. 102 р. URL: www.weforum.org

Індекс сприйняття корупції-2019. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/ (дата звернення: 22.10.2020).

Аркуша Л.И. Выявление и расследование организованной преступной деятельности при наличии коррупционных связей. Одесса: Одесская нац. юр. академия, 2003. 207 с.

Карасевич А.О., Шачковська Л.С. Політологічна енциклопедія : навч. Посібник. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. 768 с.

Юридичний словник-довідник / за ред. Ю.С. Шемшученка. К.: Феміда, 1996. 696 с.

Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : монографія. К.: Атіка, 2001. 304 с.

Пиголенко І.В. Хабарництво як соціальний феномен сучасного суспільства URL: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2009/Pugolenko.pdf. (дата звернення: 22.10.2020).

Висоцька І.Б., Висоцький В.М. Корупція в Україні: сутність та наслідки для економіки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2017. Вип. 1. С. 37–46.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 22.10.2020).

Через корупцію світова економіка щороку втрачає 2,6 трлн доларів – ООН. URL: http: https://www.radiosvoboda.org/a/news-svitova-korupcija.html (дата звернення: 22.10.2020).

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.URL: https://www.me.gov.ua (дата звернення: 22.10.2020).

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/ (дата звернення: 22.10.2020).

Висоцька І.Б., Нагірна О.В., Силкін О.С. Економічні наслідки корупції в Україні. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2019. Вип. 42. С. 182–188.

Нагорна А.М. Диференціація доходів населення та економічне зростання в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 35. С. 343–349.

The Global Risks (2020). Insight Report 15th Edition. 102 р. URL: https://www.weforum.org (accessed 22 October 2020).

Indeks spryiniattia koruptsii-2019.[Corruption Perceptions Index 2019]. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/ (accessed 22 October 2020).

Arkusha L.I. (2003) Vyiyavlenie i rassledovanie organizovannoy prestupnoy deyatelnosti pri nalichii korruptsionnyih svyazey [Detection and investigation of organized criminal activity in the presence of corrupt connections]. Odessa: Odesskaya nats. yur. Akademiya. (in Ukrainian)

Karasevych A.O., Shachkovska L.S. (2016) Politolohichna entsyklopediia [Political Science Encyclopedia]. Uman: FOP Zhovtyi O.O. (in Ukrainian)

Shemshuchenko Yu. S. (ed.) (1996) Iurydychnyi slovnyk-dovidnyk [Legal dictionary-reference]. Kyiv: Femida. (in Ukrainian)

Melnyk M.I. (2001) Koruptsiia: sutnist, poniattia, zakhody protydii [Corruption: essence, concept, countermeasures]. Kyiv: Atika. (in Ukrainian)

Pyholenko I.V. Khabarnytstvo yak sotsialnyi fenomen suchasnoho suspilstva [Bribery as a social phenomenon of modern society] URL: https://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2009_4/Pugolenko.pdf (accessed 22 October 2020).

Vysotska I.B.& Vysotskyi V.M. (2017) Koruptsiia v Ukraini: sutnist ta naslidky dlia ekonomiky. [Corruption in Ukraine: essence and consequences for the economy]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia ekonomichna, vol. 1, pp. 37–46.

Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid від 14.10.2014 № 1700-VII. [On prevention of corruption: Law of Ukraine]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (accessed 22 October 2020).

Cherez koruptsiiu svitova ekonomika shchoroku vtrachaie 2,6 trln dolariv – OON [Due to corruption, the world economy loses $ 2.6 trillion annually – the UN]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-svitova-korupcija.html (accessed 22 October 2020).

Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. [Official site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. URL: https://www.me.gov.ua (accessed 22 October 2020).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy [Official site of the State Financial Monitoring Service of Ukraine]. URL: https://fiu.gov.ua/ (accessed 22 October 2020).

Vysotska I.B., Nahirna O.V., Sylkin O.S. (2019) Ekonomichni naslidky koruptsii v Ukraini. [Economic consequences of corruption in Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii: naukovyi zhurnal, vol. 42, pp. 182–188.

Nahorna A.M.(2019) Dyferentsiatsiia dokhodiv naselennia ta ekonomichne zrostannia v Ukraini. [Differentiation of household incomes and economic growth in Ukraine]. Infrastruktura rynku. vol. 35, pp. 343–349.

Переглядів статті: 407
Завантажень PDF: 266
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Родченко, С., & Говоруха, К. (2020). КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 36-42. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ