ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Л.О. Потравка ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
  • І.О. Пічура ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: національна економіка, туризм, публічне управління, державне регулювання, сталий розвиток, проєкт

Анотація

У статті публічне управління визначено ефективною системою управління розвитком туризму. Встановлено стан розвитку туристичної галузі національної економіки. Досліджено відповідність напрямів розвитку туризму цілям сталого розвитку. Визначено практичні проблеми розвитку туризму в частині інформатизації, стандартизацію та сертифікацію послуг. Акцентовано на проблемах управління розвитком туристичної галузі, які пов’язані з відсутністю системи стимулів туристської діяльності, туристичного менеджменту, управління якістю послуг та управлінням екологізацією туристичної галузі. Доведено ефективність системи управління туристичною діяльністю у напрямах реформування публічного управління. Визначено векторність публічного управління туризмом та актуальність проєктного підходу у контексті пошуку інвестиційних ресурсів для туристичної галузі регіонів.

Посилання

Статистичний щорічник України за 2019 рік. Київ: Держстат, 2019. 556 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.10.2020).

Стратегії сталого розвитку «Україна–2020». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 10.10.2020).

Стратегія «Європа-2020». URL:https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance (дата звернення: 10.10.2020).

Цілі сталого розвитку: Україна. Нац. доп. URL: http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017 (дата звернення: 10.10.2020).

URL: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri (дата звернення: 10.10.2020).

Тимошенко Т. О. Напрями удосконалення публічного управління розвитком туризму на засадах державно-приватного партнерства. Публічне адміністрування та національна безпека. 2019. № 3. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15687143236118.pdf DOI: 10.25313/2617-572X-2019-3-5193 (дата звернення: 10.10.2020).

Kyrylov, Y.Y., Hranovska, V.H., Kolokolchykova, I.V. Regional diversification of rural territories with limited spatial location of green tourism objects(Article). Journal of Environmental Accounting and Management. Volume 8, Issue 4, 2020, Pages 351-363.

Pichura, V., Potravka, L., Skok, S. Causal regularities of effect of urban systems on condition of hydro ecosystem of Dnieper river. Indian Journal of Ecology Volume 47, Issue 2, 1 June 2020, Pages 273-280.

Statistichnij shorichnik Ukrayini za 2019 rik. Kiyiv: Derzhstat, 2019. 556 s. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 10 October 2020).

Strategiyi stalogo rozvitku «Ukrayina–2020». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (accessed 10 October 2020).

Strategiya «Yevropa-2020». URL:https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance.

Cili stalogo rozvitku: Ukrayina. Nac. dop. URL: http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017 (accessed 10 October 2020).

Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the council of 25 October 2012on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC URL: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri (accessed 10 October 2020).

Timoshenko T. O. Napryami udoskonalennya publichnogo upravlinnya rozvitkom turizmu na zasadah derzhavno-privatnogo partnerstva. Publichne administruvannya ta nacionalna bezpeka. 2019. № 3. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15687143236118.pdf DOI: 10.25313/2617-572X-2019-3-5193

Kyrylov, Y.Y., Hranovska, V.H., Kolokolchykova, I.V. Regional diversification of rural territories with limited spatial location of green tourism objects(Article). Journal of Environmental Accounting and Management. Volume 8, Issue 4, 2020, Pages 351-363.

Pichura, V., Potravka, L., Skok, S. Causal regularities of effect of urban systems on condition of hydro ecosystem of Dnieper river. Indian Journal of Ecology Volume 47, Issue 2, 1 June 2020, Pages 273-280.

Переглядів статті: 416
Завантажень PDF: 257
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Потравка, Л., & Пічура, І. (2020). ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 30-36. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ