ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ключові слова: публічне управління, органи публічної влади, публічне адміністрування, державне управління, державний менеджмент, GR-менеджмент

Анотація

Публічне управління як наука сформувалась у ХХ сторіччі. В статті визначено публічне управління як багатогранне поняття, яке охоплює державне управління та місцеве самоврядування, це цілий науковий напрямок, який має дослідницькі області такі як: державний менеджмент (державна служба), аналітика державних програм і політик (стратегічне планування); взаємодія держави, бізнесу та громадян (GR-менеджмент). З урахуванням цього, публічне управління це система яка складається з державних, місцевих, некомерційних структур, які створюються з метою задоволення суспільних інтересів та вирішення колективних проблем. В роботі сформульована сучасна концепція публічного управління, яка являє собою складну відкриту систему людських взаємовідносин, що реалізуються органами публічної влади за допомогою методів, механізмів, інструментів та інших складових з урахуванням принципів відкритості, прозорості державного управління та публічного адміністрування.

Посилання

Баранов А. Сучасний стан розвитку публічного управління в Україні. Аспекти публічного управління. 2019. Том 7. № 8. С. 5-12.

Амосов О., Гавкалова Н. Публічне адміністрування в Україні: зв'язок з архетипами та пріоритети розвитку. Публічне управління: теорія та практика. 2014. № 2 (18). С. 7-13.

Лазор О.Я., Лазор О.Д. Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів. Університетські наукові записки. Львів, 2015. Вип. 56. С. 111-121.

Оболенський О. Ю. Провісники нового публічного управління. Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст: матеріали науково-практичної конференції. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2009. С. 3-8.

Червякова О. В. Перехід до парадигми механізмів трансформації державного управління. Проблеми модернізації України. Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017. Вип. 5. С. 17-19.

Чернов С. І., Гайдученко С. О. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування». Харків : ХНУМГ, 2014. 98 с.

Классики теории государственного управления: американская школа. Москва : Изд-во МГУ, 2003. 800 с.

O’Flynn J. From New Public Management to Public Value: Paradigmatic change and managerial implications The Australian journal of public administration. Sydney, 2007. Vol. 66, N 3. P. 353–366

Kjær A.M. Governance. Cambridge: Polity press, 2004. 191 p.

Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід до історії: сучасний український досвід (1991-2009). Київ : Логос, 2011. 220 с.

Хашиєва Л. В. Комунікативна парадигма в суспільному управлінні розвитком європейських метрополій: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 /. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харків, 2011. 20 с.

Ситнік Г. П. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки URL: http://dsaua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3A2011-06-06-10-50-16&catid=66%3A2010-12-13-08-48-53&Itemid=90&lang=uk. (дата звернення: 20.10.2020).

Kyrylov Y., Yarovoy V. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements. Baltic Journal of Economic Studies. Riga. 2018. V. 4 N. 4: 188-193.

Потравка Л. О. Cинергетична парадигма публічного управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 221-225. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/43.pdf

Долгальова О. В. The scientific basis for the sustainable development of regional economy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків. 2018. Вип. 1(24). С. 353–360.

Baranov A. (2019) Suchasnyj stan rozvytku publichnoho upravlinnia v Ukraini [The current state of development of public administration in Ukraine]. Aspekty publichnoho upravlinnia. vol. 7, no. 8, pp. 5-12.

Amosov O., Havkalova N. (2014) Publichne administruvannia v Ukraini: zv'iazok z arkhetypamy ta priorytety rozvytku [Public administration in Ukraine: connection with archetypes and development priorities]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, no. 2 (18), pp. 7-13.

Lazor O.Ya., Lazor O.D. (2015) Publichne upravlinnia ta administruvannia: retrospektyva deiakykh teoretychnykh aspektiv [Public administration and administration: a retrospective of some theoretical aspects]. Universytets'ki naukovi zapysky. L'viv, vol. 56, pp. 111-121.

Obolens'kyj O. Yu. (2009) Provisnyky novoho publichnoho upravlinnia. [Predictors of a new public administration] Proceedings of the Rozvytok publichnoho administruvannia na zasadakh menedzhmentu: ievropejs'kyj kontekst: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. Dnipropetrovs'k: DRIDU NADU, pp. 3-8.

Cherviakova O. V. (2017) Perekhid do paradyhmy mekhanizmiv transformatsii derzhavnoho upravlinnia [Transition to the paradigm of mechanisms of public administration transformation]. Problemy modernizatsii Ukrainy. Kyiv: DP «Vydavnychyj dim «Personal». vol. 5, pp. 17-19.

Chernov S. I., Hajduchenko S. O. (2014) Tekst lektsij z dystsypliny «Publichne administruvannia» [Text of lectures on the discipline "Public Administration"]. Kharkiv: KhNUMH.

Yzdatelstvo MHU (2003) Klassyky teoryy hosudarstvennoho upravlenyia: amerykanskaia shkola [Classics of the theory of public administration: the American school]. Moscow: Yzdatelstvo MHU. (in Russian)

O’Flynn J. From New Public Management to Public Value: Paradigmatic change and managerial implications The Australian journal of public administration. Sydney, 2007. Vol. 66, N 3. P. 353–366

Kjær A.M. Governance. Cambridge: Polity press, 2004. 191 p.

Honcharevs'kyj V.E. (2011) Tsyvilizatsijnyj pidkhid do istorii: suchasnyj ukrains'kyj dosvid (1991-2009) [Civilizational approach to history: modern Ukrainian experience (1991-2009)]. Kyiv: Lohos. (in Ukrainian)

Khashyieva L. V. (2011) Komunikatyvna paradyhma v suspil'nomu upravlinni rozvytkom ievropejs'kykh metropolij: avtoref. dys. kand. nauk z derzh [Communicative paradigm in public management of European metropolises]. (PhD Thesis), Kharkiv: Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy.

Sytnik H. P. Instytutsijno-tsyvilizatsijna paradyhma doslidzhennia problem ta derzhavno-upravlins'kykh aspektiv zabezpechennia natsional'noi bezpeky URL: http://dsaua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3A2011-06-06-10-50-16&catid=66%3A2010-12-13-08-48-53&Itemid=90&lang=uk. (accessed 20 October 2020).

Kyrylov Y., Yarovoy V. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements. Baltic Journal of Economic Studies. Riga. 2018. V. 4 N. 4: 188-193.

Potravka L. O. (2018) Cynerhetychna paradyhma publichnoho upravlinnia [Synergetic paradigm of public administration]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, no. 22, рр. 221-225 URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/43.pdf

Dolhal'ova O. V. (2018) The scientific basis for the sustainable development of regional economy. Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky. Kharkiv.. vol. 1(24), pp. 353–360.

Переглядів статті: 381
Завантажень PDF: 270
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Вольська, О. (2020). ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 15-20. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.2
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ