ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯЄЦЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ

  • Н.В. Степаненко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-6450-9012
Ключові слова: модель, несучість, прогноз продуктивності, експоненційна швидкість росту, інтенсивність росту

Анотація

Досліджено методи та моделі інтенсивності росту несучості птиці для прогнозу продуктивності класів з метою підвищення економічної ефективності виробництва яєць. Порівняльною оцінкою моделей несучості яєчних курей виявлено, що придатнішою для їх опису й прогнозування є модифіковані моделі Т.К. Бріджеса та Мак-Мілана. Також встановлено, що модель Т.К. Бріджеса найбільш ефективно описує емпіричні дані несучості (помилки не перевищують 5% порогу безпомилкового судження про вірогідність отриманих відмінностей), дозволяє прогнозувати рівень продуктивності за весь період випробувань виходячи з даних отриманих за початковий період (3-4 місяці несучості). Доведена доцільність використання параметрів моделі (кінетична і експоненційна швидкість росту), як додаткових критеріїв при направленому відборі за продуктивністю.

Посилання

Булик О.Б. Методичні основи оцінки ефективності виробництва продукції птахівництва. Інноваційна економіка. 2016. № 5-6. С. 151–156.

Жукорський О., Костенко О., Катеринич О. Інформаційне забезпечення і управління селекційно-племінною роботою у птахівництві. Тваринництво України. 2014. № 5. С. 2–4.

Коваленко В.П., Болелая С.Ю. Селекционная модель прогнозирования мясной продуктивности птицы. Цитология и генетика. 1998. т.32. № 4. С. 55–59.

Болелая С.Ю. Совершенствование методов оценки яичной и мясной продуктивности птицы специализированных кроссов. Дис канд. с.-х. наук. Херсон.: 1996. 226 с.

McMillan I., Fitz – Earli M., Robson D.S. Quantitative genetics of fertility. Lifetime egg production of Drosophilae melanogaster theoretical. Genetics. 1970. a. b. V.65, №2. Р. 349–369.

Bulyk O.B. (2016). Metodychni osnovy otsinky efektyvnosti vyrobnytstva produktsiyi ptakhivnytstva [Methodical bases of evaluation of production efficiency of poultry production]. Innovative economy. № 5-6, pp. 151–156.

Zhukorsky O., Kostenko O., Katerynych O. (2014). Informatsiyne zabezpechennya i upravlinnya selektsiyno-pleminnoyu robotoyu u ptakhivnytstvi [Information support and management of breeding work in poultry farming]. Livestock of Ukraine. № 5, pp. 2–4.

Kovalenko V.P., Bolelya S.Yu. (1998). Selektsionnaya model' prognozirovaniya myasnoy produktivnosti ptitsy. [Breeding model for predicting poultry meat productivity]. Tsitologiya i genetika. Vol. 32. No. 4, pp. 55–59.

Bolelya S.Yu. (1996). Sovershenstvovaniye metodov otsenki yaichnoy i myasnoy produktivnosti ptitsy spetsializirovannykh krossov [Improving methods for assessing the egg and meat productivity of poultry of specialized crosses]. Dis candidate. agricultural of sciences. Kherson, 226 p.

McMillan I., Fitz – Earli M., Robson D.S. (1970). Quantitative genetics of fertility. Lifetime egg production of Drosophilae melanogaster theoretical [Quantitative genetics of fertility. Lifetime egg production of Drosophilae melanogaster theoretical]. Genetics. a. b. V.65, №2, pp. 349–369.

Переглядів статті: 397
Завантажень PDF: 326
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Степаненко, Н. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯЄЦЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 303-312. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/80
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ