ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • О.В. Ларченко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-7857-0802
Ключові слова: капітал аграрного підприємства, моделювання, управління, аналіз, оптимізація, економіко-математична модель

Анотація

Обґрунтоване визначення складу і розміру капіталу є вкрай необхідним для об’єктивного оцінювання рівня ефективності виробництва, а також виявлення реального співвідношення між власним та позичковим капіталом з тим, щоб не перейти межу, за якою подальше залучення кредитних ресурсів може нести в собі загрози нормальному функціонуванню підприємства. Крім того, аналіз структури капіталу дозволить встановити напрями оптимізації, величини його складових елементів з метою більш раціонального їх використання. Охарактеризовано загальні підходи до напрямку розвитку аграрного підприємства та наведено критерії оптимальності в сучасних умовах господарювання. Показана необхідність удосконалення методів оптимального вибору напрямку розвитку аграрних підприємств, кінцевим результатом якої буде можливість керівництву обирати оптимальну спеціалізацію підприємства. Встановлено необхідність створення та розроблення економіко-математичної моделі для розрахунку оптимального вибору спеціалізації підприємства.

Посилання

Артим-Дрогомирецька З.Б., Негрей М.В. Дослідження операцій. Частина І: навч.-метод. посібник [Текст]. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2014. 312 с.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. 408 с.

Вовк В.М., Левицька Г.І. Оптимізація фінансової програми підприємства. Вісник Львівського університету. Львів, 2009. Вип. 29. С. 137-142.

Вовк В.М., Левицька Г.І. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Фінанси України. 2006. № 1. С. 88.

Вовк В.М., Негрей М.В. Узгодження цілей в аналізі стратегій розвитку підприємства. Вісник Львівського університету. Львів, 2006. № 36. С. 134–142.

Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємства: навч. посібник. Харків, ВД ІНЖЕК, 2007. 431 с.

Дрогомирецька З.Б. Алгоритм поетапної забезпеченості капіталом виробничої програми підприємства. Україна в ХХІ столітті: формування економічної системи. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. Львів, 2009. С. 102-103.

Коюда В.О., Лепейко С.К. Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою: монографія. Х.:ХНЕУ, 2014. 414 с.

Ляшенко Г.П. Управління капіталом підприємства: конспект лекцій. Ірпінь: Академія ДПС України, 2011. 346 с.

Михайлова І.В., Степаненко Д.С. Застосування математичного моделювання в управлінні обіговим капіталом підприємства. Матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології в управлінні економічними об’єктами». Вінниця: РВЦ ВНАУ. 2013. С. 165-167.

Artum-Dragomirecka Z., Negra V. Doslidzhennya operatsiy. [Operations Research]. Part I: Textbook-Method. Lviv, LNU. I. Franka, 2014. 312 p.

Vitlinsky V. Modelyuvannya ekonomiky: navchalʹnyy posibnyk. [Modeling the Economy: a Training Manual]. K., KNEU, 2003. 408 p.

Vovk V., Levitskaya G. Optymizatsiya finansovoyi prohramy pidpryyemstva [Optimization of the financial programs of the enterprise]. Bulletin of Lviv University. Sir. Economic Science. Lviv, 2009. Vol. 29. pp. 137-142.

Vovk V., Levitskaya G. Matematychne modelyuvannya v upravlinni finansovoyu diyalʹnistyu pidpryyemstva [Mathematical Modelling in the Financial Management of the Enterprise]. Finance of Ukraine, 2006, № 1, p. 88.

Vovk V., Negrei M. Uzhodzhennya tsiley v analizi stratehiy rozvytku pidpryyemstva [Coordination of Objectives Analysis of Strategies of Enterprise Development]. Bulletin of the Lviv University. Lviv, 2006. № 36, Pp. 134–142.

Grinyova V., Koyuda V. Finansy pidpryyemstva: navchalʹnyy posibnyk [Business Finance: Textbook Manual]. Kharkov, ID INJECTION, 2007, 431 p.

Dragomirecka Z. Alhorytm poetapnoyi zabezpechenosti kapitalom vyrobnychoyi prohramy pidpryyemstva [The Algorithm of Stepwise Capital Availability for the Production Program]. Ukraine in the XXI century: formation of the economic system. Materials of international scientific student-graduate conference. Lviv, 2009, Pp. 102-103.

Koyuda V., Lepeiko T., Potemkin S. Kontseptualʹni zasady upravlinnya pidpryyemstvom yak ekonomichnoyu systemoyu: monohrafiya [Conceptual Bases of Management of an Enterprise as an Economic System: Monograph]. K., KNUE, 2014, 414 p.

Lyashenko G. Upravlinnya kapitalom pidpryyemstva: konspekt lektsiy [Capital Management of the Enterprise: the Abstract of Lectures]. Irpin, Academy of state tax service of Ukraine, 2011, 346 p.

Mikhailova I., Stepanenko D. Zastosuvannya matematychnoho modelyuvannya v upravlinni obihovym kapitalom pidpryyemstva [Application of Mathematical Modeling in the Working Capital Management of the Enterprise]. Proceedings of the III seakr. Sciences.-pract. Conf. “Modern Information Technologies in the Management of Economic Objects”. Kyiv, Publishing Center of Vinnytsia National Agrarian University, 2013, Pp. 165-167.

Переглядів статті: 433
Завантажень PDF: 357
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Ларченко, О. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 287-294. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/78
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ