ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЧОГО ВІДТВОРЕННЯ

  • С.В. Скрипник Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0003-3004-6117
Ключові слова: відтворення, виробниче відтворення, обліково-аналітичне забезпечення, основні засоби, амортизація, амортизаційна політика, джерела інвестицій

Анотація

В статті розглянуто науково-методичні підходи до процесу виробничого відтворення як об’єкту обліково-аналітичного забезпечення, який супроводжується постійним оновленням всіх факторів виробництва: засобів праці, робочої сили та природних ресурсів. Визначені найважливіші складові загального процесу відтворення, в якому необоротним активам відведене одне з головних місць, а амортизаційні відрахування розглядаються як реальне фінансове джерело інвестицій. На стадії відтворення їх використовують як джерело інвестицій, коли створюють чи купують основні засоби. Тимчасово вільні кошти амортизаційного фонду використовують як додаткове джерело розширеного відтворення. При виборі методу амортизації пропонується використати один з евристичних способів економічного аналізу – спосіб експертних оцінок, заснований на раціональній аргументації рішень і інтуїції експертів.

Посилання

Лукинов И. И. Воспроизводство и цены / И. И. Лукинов. – М. : Экономика, 1987. – 362 с.

Мельник С. І. Соціально-економічні проблеми відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу села / С. І. Мельник. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 428 с.

Мочерний С. В. Економічна теорія : посіб. / С. В. Мочерний. – К. : ВЦ “Академія”, 2003. – 656 с.

Олійник О. В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві : моногр. / О. В. Олійник. – Х. : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2005. – 322 с.

Струве П. Б. Политическая экономия и бухгалтерия / П. Б. Струве. – М.: Русская мысль, 1913. – 362 с.

Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / відп. ред. акад. УААН В. М. Трегобчук. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2003. – 259 с.

Бруханський Р.Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств : моногр. / Р.Ф. Бруханський, Н.В. Железняк, І.П. Хомин ; за наук. ред. Р.Ф. Бруханського. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 452 с.

Гуменюк А.Ф. Бухгалтерський облік та аудит відтворення основних засобів: теорія і практика: автореф. дис ... канд. екон. наук; за спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»/ А.Ф. Гуменюк. – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2010. – 19 с.

Дем’яненко М. Я. Проблема амортизації в аграрному секторі АПК (обліково-фінансовий аспект) : моногр. / М. Я. Дем’яненко, С. М. Євтушенко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 178 с.

Кірейцев Г.Г. Формування нової системи амортизації в Україні // Облік і фінанси АПК. – 2004. – №1 – С. 23–30.

Хомин І. П. Розширене відтворення та особливості його фінансового забезпечення в сільськогосподарських підприємствах / І. П. Хомин // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 3. – С. 110–115.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби: Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 925. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Lukinov I. I. (1987) Vosproizvodstvo i tseny [Reproduction and prices]. M.: Ekonomika, 362 p.

Melnyk S. I. (2004) Sotsialno-ekonomichni problemy vidtvorennia ta efektyvnoho vykorystannia resursnoho potentsialu sela [Socio-economic problems of reproduction and efficient use of village resource potential] K.: NNTS IAE. 428 p.

Mochernyi S. V. (2003) Ekonomichna teoriia [Economic theory]: posibnyk. K.: VTS “Akademiya”. 656 p.

Oliynyk O. V. (2005) Tsyklichnistʹ vidtvoryuvalʹnoho protsesu v silʹsʹkomu hospodarstvi [Cyclicity of reproduction process in agriculture]: monohrafiia. Kharkiv : Khark. nats. ahrar. un-t im. V. V. Dokuchayeva. 322 p.

Struve P. B. (1913) Politicheskaya ekonomiya i bukhgalteriya [Political Economy and Accounting]. – M.: Russkaya mysl. 362 p.

Vidtvorennya ta efektyvne vykorystannya resursnoho potentsialu APK (teoretychni i praktychni aspekty) (2003) [Reproduction and effective utilization of the AIC's resource potential (theoretical and practical aspects)]. vidp. red. akad. UAAN V. M. Trehobchuk. K.: In-t ekonomiky NAN Ukrayiny. 259 p.

Brukhanskiy R.F., Zhelezniak N.V., Khomyn I.P. (2014) Finansovo-oblikova problematyka vidtvorennia potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Financial and accounting issues of agricultural enterprises potential reproduction]: monohrafia. Ternopil: TNEU. 452 p.

Humenyuk A.F. (2010) Bukhhaltersʹkyy oblik ta audyt vidtvorennya osnovnykh zasobiv: teoriya i praktyka [Accounting and audit of reproduction of fixed assets: theory and practice]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.06.09 «Bukhhalterskiy oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi diyalnosti)». Derzhavna akademiya statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrayiny. K. 19 pp. (in Ukr.).

Demianenko M. YA. (2006) Problema amortyzatsiyi v ahrarnomu sektori APK (oblikovo-finansovyy aspekt) [The problem of depreciation in the agricultural sector of the agro-industrial complex (accounting and financial aspect)]: monohrafia. K. NNTS IAE. 178 p.

Kireytsev H.H. (2004) Formuvannya novoyi systemy amortyzatsiyi v Ukrayini [Formation of a new depreciation system in Ukraine]. Oblik i finansy APK. №1. P. 23–30.

Khomyn I. P. (2006) Rozshyrene vidtvorennya ta osoblyvosti yoho finansovoho zabezpechennya v silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh [Extended reproduction and peculiarities of its financial provision in agricultural enterprises]. Oblik i finansy APK. № 3. P. 110–115.

Ministerstvo finansiv Ukrainy. (18.05.2000). Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» [Accounting Standard 7 «Fixed Assets»]. Retrieved from. http: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (in Ukr.) (accessed 20 November 2019).

Verkhovna Rada Ukrainy. (02.12.2010). Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukr.) (accessed 20 November 2019).

Переглядів статті: 392
Завантажень PDF: 285
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Скрипник, С. (2020). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЧОГО ВІДТВОРЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 253-259. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/73
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ