ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАХУВАННЯ

  • В.В. Ярмоленко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: страхування, ознаки страхування, класифікація страхування, страховий ризик, страховий захист

Анотація

У статті визначено різні методичні підходи до визначення сутності страхування. В основу класифікації страхування закладено розбіжності: у сферах діяльності страхових компаній, у підходах щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб, а також у визначенні об'єктів страхування і у формах його проведення. Уточнено класифікацію видів страхування в Україні за історичною, юридичною та економічною ознаками. Визначено, що необхідність страхування діяльності підприємств зумовлюється тим, що збитки частіше настають від дії руйнівних явищ, що не можуть контролюватися людиною. За умов ризикового характеру функціонування будь-яких підприємств і не менш ризикового поводження людей існує потреба попередження усунення і відшкодування збитків унаслідок настання несприятливих подій чи ризиків. Здійснено акцент на значенні і необхідності страхового захисту для суб’єктів господарювання від різних несприятливих наслідків дій руйнівних явищ з позиції різних аспектів.

Посилання

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. 3-тє видання. К.: Товариство «Знання», КОО. 1998. 374 с.

Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання. 2008. 1019 с.

Внукова Н.М., Временко Л.В., Успаленко В.І. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене та доповнене. Харків: Бурун Книга. 2009. 656 с.

Воблий К.Г. Основы экономии страхования. Тернопіль: Економічна думка. 2001. 238 с.

Говорушко Т.А., Стецюк В.М. Страхування: навч. посіб. / за ред. Т.А. Говорушко. К.: Львів: «Магнолія 2006». 2014. 328 c.

Страхування : Підручник / Кер.авт.кол. і наук.ред. С.С.Осадець. Вид.2-е, переробл.ідоп. - К.:КНЕУ, 2002. – 599 с.

Танклевська Н.С., Супрун О.О. Перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств. Агросвіт. № 20. 2015. С. 72-77.

Танклевська Н.С., Мірошниченко В.О. Фінансовий потенціал аграрних підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»: ВЦ НУБіП України, 2014. Вип. 200. ч. 3 С. 109-115.

Навроцький С.А. Страхування як самостійна економічна категорія відтворення. Економіка АПК. 2006. №9. С. 37-44.

Про страхування: Закон України від 4 жовтня 2001 року № 2745 – ІІІ ст. 1. URL: www.rada.gov.ua (дата звернення 02.02.2020).

Господарський кодекс України редакція від 08 грудня 2016 року.

Словник страхових термінів. Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «GUARDIAN». URL: http://www.grdn.com.ua/glossary.html (дата звернення 02.02.2020).

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник.-2-е вид., випр,та доп. Львів: Видавництво «Бескид Біт». 2002. 104 с.

Podstawy ubezpieczeń. Podręcznik. / pod red. J. Monkiewicza. T.I. Mechanizmy i funkcje. – Warszawa: Poltext. 2000. 401 s.

Prokopchuk E.T. Specifics of agricultural insurance in Ukraine. Journal Current Issue. 2016. Vol. 22, Iss. 37 р. 50-60.

Bazylevych, V. & Bazylevych, K. (1998). Strakhova sprava [Insurance business]. 3-tie vydannia – K.: Tovarystvo “Znannia”, KOO. (in Ukrainian)

Bazylevych, V.D. (Ed.). (2008). Strakhuvannia: Pidruchnyk [Insurance: Tutorial]. K.: Znannia. (in Ukrainian)

Vnukova, N., Vremenko, L., Uspalenko, V. et al. (2009). Strakhuvannia: teoriia ta praktyka: Navchalnyi posibnyk [Insurance: Theory and Practice: a tutorial]. 2-he vydannia, pereroblene ta dopovnene. – Kharkiv: Burun Knyha. (in Ukrainian)

Voblyi, K. (2001). Osnovyi ekonomii strahovaniya [Basics of insurance savings]. Ternopil:Ekonomichna dumka. (in Russian)

Hovorushko, T. & Stetsiuk, V. (2014). Strakhuvannia: navch. posib. [Insurance: a tutorial].K.. Lviv. «Mahnoliia 2006». (in Ukrainian)

Osadets, S.S (Ed.). (2002). Strakhuvannia: Pidruchnyk [Insurance: Tutorial]. Vyd.2-e, pererobl.idop – K.: KNEU. (in Ukrainian)

Tanklevska, N. & Suprun, O. (2015). Perspektyvy rozvytku finansuvannia diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Prospects for financing the activities of agrarian enterprises]. Ahrosvit, 20, 72-77. (in Ukrainian)

Tanklevska, N. & Miroshnychenko, V. (2014). Finansovyi potentsial ahrarnykh pidpryiemstv [Financial potential of agrarian enterprises] Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, Seriia «Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes» : VTs NUBiP Ukrainy, 200(3), 109-115. (vkliucheno do mizhnarodnoi naukovo-metrychnoi bazy RINTs). (in Ukrainian)

Navrotskyi, S. (2006). Strakhuvannia yak samostiina ekonomichna katehoriia vidtvorennia [Insurance as an independent economic category of reproduction]. Ekonomika APK, 9, 37-44. (in Ukrainian)

The Verkhovna Rada of Ukraina (2001). Insurance (The Law of Ukrain) Retrieved from www.rada.gov.ua (in Ukrainian)

Hospodarskyi kodeks Ukrainy (2016). (in Ukrainian)

Slovnyk strakhovykh terminiv [Dictionary of economic terms]. Tovarystvo z dodatkovoiu vidpovidalnistiu «Strakhova kompaniia «GUARDIAN» Retrieved from http://www.grdn.com.ua/glossary.html (in Ukrainian)

Zahorodnii, A. & Vozniuk, H. (2002). Strakhuvannia: Terminolohichnyi slovnyk [Insurance: Terminological Dictionary]. 2-e vyd., vypr,ta dop. Lviv: Vydavnytstvo «Beskyd Bit». (in Ukrainian)

Monkiewicza, J. (Ed.). (2000). Podstawy ubezpieczeń. Podręcznik. T.I. Mechanizmy i funkcje. Warszawa: Poltext.

Prokopchuk E.T. (2016) Specifics of agricultural insurance in Ukraine. Journal Current Issue. Vol. 22, Iss. 37 р. 50-60.

Переглядів статті: 493
Завантажень PDF: 331
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Ярмоленко, В. (2020). ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАХУВАННЯ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 233-240. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/70
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ